Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 57 | 402-419

Article title

Godziwe nierówności dochodowe a opodatkowanie wynagrodzeń

Authors

Content

Title variants

EN
Fair income inequalities and payroll taxation

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedmiotem rozważań jest teoretycznie uzasadnione opodatkowanie wynagrodzeń za pracę. Podstawową teorią określającą wielkość wynagrodzeń jest teoria kapitału ludzkiego pracowników. W wyniku badań wykazano, że godziwe wynagrodzenie jest procentem od wartości kapitału ludzkiego pracownika. Ten procent stanowi miarę spontanicznego naturalnego ubytku kapitału ludzkiego i jest powiązany z wielkością stałej p = 0,08 [1/rok]. Godziwość wynagrodzeń jest kategorią ekonomiczną i oznacza, że dwoje pracujących otrzymujących wynagrodzenie godziwe potrafi doprowadzić dwoje swoich potomków do własnego poziomu kapitału ludzkiego. Z tych zależności wynika konkluzja, że godziwe wynagrodzenie nie powinno być pomniejszane podatkiem bezpośrednim, ponieważ nie zostaną zachowane warunki równowagi ekonomicznej. Zatem celem niniejszego opracowania jest przedstawienie propozycji konstrukcji modelu opodatkowania wynagrodzeń.
EN
The subject of a discussion is the theoretically justified taxation of remuneration for work. The basic theory determining the amount of remuneration is the theory of human capital of employees. As a result of the research, it was shown that the fair remuneration is a percentage of the value of the employee’s human capital. This percentage is a measure of the spontaneous natural loss of human capital and is related to the size of a constant p = 0.08 [1/year]. Fairness of wages is an economic category, and means that two workers receiving fair wages can result in two of their descendants to their level of human capital. From these dependencies the conclusion is formulated that fair remuneration should not be reduced by direct tax, because the conditions of economic equilibrium will not be maintained. Therefore, the aim of this study is to present a proposal for the construction of a remuneration tax model.

Year

Volume

57

Pages

402-419

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Rachunkowości

References

 • Arystoteles (1956). Etyka Nikomachejska. Kraków: PWN.
 • Dobija, M. (2011). Abstract Nature of Money and the Modern Equation of Exchange. Modern Economy, 2. DOI: 10.4236/me.2011.20019.
 • Dobija, M. (2015). Laborism. The Economics Driven by Labor. Modern Economy, 6. DOI: 10.4236/me.2015.65056.
 • Dobija, M. (red.) (2014). Teoria rachunkowości. Podstawa nauk ekonomicznych, Kraków: Wyd. UE w Krakowie.
 • Gadomski, W. (2010). Nierówności rosną w miarę rozwoju. Obserwator Finansowy. Pobrane z: http://www.obserwatorfinansowy.pl (2010.05.14).
 • Kołodko, G.W. (2008). Wędrujący świat. Warszawa: Prószyński i S-ka.
 • Koshulko, O. (2012). Badanie poziomu minimalnej płacy w Ukrainie i jej wpływu na rozwój kapitału ludzkiego. Ekonomiczeskij Analiz: Teoria i Praktyka, 7 (262).
 • Kozioł, W. (2010a). Kształtowanie płac stałych na podstawie rachunku kapitału ludzkiego. W: M. Dobija (red.), Teoria pomiaru kapitału i zysku. Kraków: Wyd. UE w Krakowie.
 • Kozioł, W. (2010b). Kształtowanie wynagrodzeń podstawowych nauczycieli akademickich na podstawie pomiaru kapitału ludzkiego i intelektualnego. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 16, 280–290
 • Kurek, B. (2008). The Risk Premium Estimation on the Basis of Adjusted ROA. W: I. Górowski (red.), General Accounting Theory. Evolution and Design for Efficiency. Warszawa: Wydawnictwa Naukowe i Profesjonalne.
 • Renkas, J. (2011). Rozmir ekonomicznoji staloji potencijnogo zrostu ta wstanowlennia za ii dopomogoju minimalnoji zarobitnoji platy dla Ukrainy. Problemy teorii ta metodologii buhalterskogo obliku, kontrolu i analizu. Miżnarodnyj zbirnyk naukowych prac, 2 (20). Zhytomyr.
 • Renkas, J. (2012). Empiryczny test modelu kapitału ludzkiego i minimalnych wynagrodzeń. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 24.
 • Renkas, J. (2013). Kapitał ludzki a sprawozdawczość finansowa. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 30, s. 151–161.
 • Renkas, J. (2016). Nierówności płacowe a stała ekonomiczna potencjalnego wzrostu. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 47 (3/2016), 466–480. DOI: 10.15584/nsawg.2016.3.34.
 • Renkas, J. (2017a). The tandem of “capital-work” as the basis for labour economics. International Journal of Accounting and Economics Studies, 5 (1), s. 26–32.
 • Renkas, J. (2017b). Wynagrodzenie minimalne a produktywność pracy w gospodarce. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 341. Katowice, s. 300–315.
 • Stańdo-Górowska, H. (2014). Oczekiwania płacowe studentów, a model kapitału ludzkiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 4 (928).
 • Sunder, S. (1997). Theory of Accounting and Control. Cincinnati: South-Western College Publishing.
 • Wójcik-Żołądek, M. (2013). Nierówności społeczne w Polsce. Infos. Zagadnienia społeczno- gospodarcze, Wydawnictwo Sejmowe dla Biura Analiz Sejmowych, 20 (157).
 • Wright, R. (2000). Nonzero. Logika ludzkiego przeznaczenia. Warszawa: Prószyński i S-ka SA.
 • (www1) http://www.nelp.org (2018.05.24).
 • (www2) https://www.dol.gov (2018.05.24).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c2b4a108-a6a0-4c86-b31b-c9be0ea39fe7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.