Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 3/2018 (75), t. 1 | 72-87

Article title

Environmental Taxes and Their Role in the Economics of Sustainable Development

Content

Title variants

PL
Podatki ekologiczne i ich rola w ekonomii zrównoważonego rozwoju

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
The purpose of this article is to answer the question of the role of environmental taxes in the economics of sustainable development. The first part of the article discusses the idea of sustainable economic development and the economics of sustainable development. Then, environmental taxes are defined, their essence explained and their role in the economics of sustainable development discussed in theoretical terms, which finally allows for showing the role of these taxes in practice. The fourth part of this article discusses the environmental tax reform. A theoretical and empirical analysis carried out in the article allows us to state that the tax system should play a fundamental role in shaping sustainable economic development, but in practice it is still difficult to carry out the appropriate environmental tax reform.
PL
Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie, jaką rolę odgrywają podatki ekologiczne w ekonomii zrównoważonego rozwoju. W pierwszej części artykułu omówiono ideę zrównoważonego rozwoju gospodarczego i ekonomii zrównoważonego rozwoju. Następnie zdefiniowano podatki ekologiczne i wyjaśniono ich istotę oraz omówiono ich rolę w ekonomii zrównoważonego rozwoju w ujęciu teoretycznym, co finalnie pozwoliło na ukazanie roli tych podatków w praktyce. W czwartej części niniejszego artykułu omówiono ekologiczną reformę podatkową. Przeprowadzone w artykule analizy zarówno teoretyczna, jak i empiryczna pozwoliły stwierdzić, iż system podatkowy powinien odgrywać zasadniczą rolę w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju gospodarczego, jednakże w praktyce nadal jest trudno przeprowadzić właściwą ekologiczną reformę podatkową.

Year

Pages

72-87

Physical description

Dates

published
2018-07-17

Contributors

 • Department of Economic Analysis and Finance, Faculty of Management and Economics, Gdańsk University of Technology

References

 • 1. Barde, J.P. (1999). Environmental taxes. Recent developments in China and OECD countries. OECD.
 • 2. Bartniczak, B. & Ptak, M. (2011). Opłaty i podatki ekologiczne. Teoria i praktyka. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • 3. Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu. Ekologiczna reforma fiskalna jako instrument integracji polityk sektorowych z polityką ekologiczną. Konferencje i Seminaria, 2(58)05.
 • 4. Borys, G. (2004). Prośrodowiskowa reforma podatkowa w krajach Unii Europejskiej (Confrence procedings). Łódź.
 • 5. Burzyńska, D. (2007). Ekopodatki podstawą reform systemu podatkowego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, (208), 25–38.
 • 6. Cieślukowski, M. (2016). Podstawowe kategorie podatkowe w ekonomii zrównoważonego rozwoju. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H–Oeconomia, 50(1), 83–91.
 • 7. Cieślukowski, M. (2014). Podatki i system podatkowy w ekonomii zrównoważonego rozwoju. Studia Oeconomica Posnaniensa, 2(6), 194–207.
 • 8. Commission of the European Communities. (2007). Green paper on market based instruments for environment and related policy purposes. COM(2007) 140 final,{SEC(2007) 388}. Brussels.
 • 9. Czaja, S. (2011). Nowe kategorie ekonomiczne w teorii zrównoważonego i trwałego rozwoju. In B. Poskrobko (Ed.), Teoretyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • 10. Czaja, S. (2005). Teoretyczne i praktyczne problemy związane z wdrażaniem ekologicznej reformy fiskalnej. In Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu. Ekologiczna reforma fiskalna jako instrument integracji polityk sektorowych z polityką ekologiczną. Konferencje i Seminaria, 2(58)05, 59–73.
 • 11. Czerwiński, Sz. (2008). Jaki podatek od zanieczyszczonego środowiska? W jakim stopniu rozwiązania podatkowe powinny służyć realizacji polityki ochrony środowiska? Kwartalnik Prawa Publicznego, 8(3–4), 51–63.
 • 12. Dobrzański, G. (2007). Wstęp. In B. Poskrobko & G. Dobrzański (Eds.), Problemy interpretacji i realizacji zrównoważonego rozwoju. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • 13. Eurostat. (2017). Taxation trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway. Luxembourg.
 • 14. Główny Urząd Statystyczny. (2017). Rachunki ekonomiczne środowiska. Retrieved from http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/default aktualnosci/5484/7/2/1/rachunki_ekonomiczne_srodowiska.pdf.
 • 15. Głuchowski, J. (2002). Podatki ekologiczne. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
 • 16. Instytut Ochrony Środowiska. (1993). Dokumenty końcowe Konferencji Narodów Zjednoczonych „Środowisko i Rozwój”. Warszawa.
 • 17. Kryk, B., Kłos, L., Łucka, I.A. (2011). Opłaty i podatki ekologiczne po polsku. Warszawa: Wydawnictwo Fachowe CeDeWu.
 • 18. Kudełko, M. & Pękala, E. (2008). Ekologiczna reforma podatkowa-wyzwania i ograniczenia. Problemy Ekologii, 12(1), 17–24.
 • 19. Leszczyłowska, A. (2013). Rozwój podatków ekologicznych w Unii Europejskiej w latach 2010-2012. Zarządzanie i Finanse, 11(2, part 2), 215–226.
 • 20. Małecki, P.P. (2006). Podatki i opłaty ekologiczne. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • 21. Małecki, P.P. (2007). Kontrowersje wokół definiowania podatków i opłat ekologicznych. In S. Owsiak (Ed.), Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • 22. Małecki, P.P. (2012). System opłat i podatków ekologicznych w Polsce na tle rozwiązań w krajach OECD. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • 23. Małecki, P.P. (2016). Podatki ekologiczne w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej. Optimum. Studia Ekonomiczne, 2(80), 3–15.
 • 24. Nowikowa, A. Najdziwniejsze podatki świata. Retrieved from https://www.forbes.pl/prawoi-podatki/najdziwniejsze-podatki-swiata/2xhy4b1#slide-10 (18.12.2017).
 • 25. Organisation for Economic Co-Operation and Development. (2001). Environmentally related taxes in OECD countries. Issues and strategies. Paris.
 • 26. Organisation for Economic Co-Operation and Development. (2003). Environmental taxes and competitiveness: An overview of issues, policy, options, and research needs. OECD Papers, 3(12).
 • 27. Pigou, A. (2009). Economics of welfare. New Jersey: Transaction Publishers.
 • 28. Płachciak, A. (2011). Geneza idei rozwoju zrównoważonego. Ekonomia. Economics. 5(17), 231–248. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • 29. Podgajniak, T. (2005). Ekologiczna reforma fiskalna. In Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu. Ekologiczna reforma fiskalna jako instrument integracji polityk sektorowych z polityką ekologiczną. Konferencje i Seminaria, 2(58)05, 49–58.
 • 30. Rogall, H. (2010). Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Poznań: Zysk i S-ka.
 • 31. Regulation (EU) No 691/2011 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2011 on European environmental economic accounts [2011] OJ L192 of 22.7.2011.
 • 32. Śleszyński, J. (2004). Ekologiczna reforma podatkowa. Wyzwania dla polskiej polityki ochrony środowiska. Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.
 • 33. Śleszyński, J. (2005). Ekologiczna reforma fiskalna w krajach Unii Europejskiej. In Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu. Ekologiczna reforma fiskalna jako instrument integracji polityk sektorowych z polityką ekologiczną. Konferencje i Seminaria, 2(58)05, 9–30.
 • 34. United Nations. (1992). Report of the United Nations conference on environment and development, Rio de Janeiro, 3–14 June 1992, vol. 1. Resolutions adopted by the conference, Annex II, Agenda 21. New York.
 • 35. Wallart, N. (1999). The political economy of environmental taxes. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.
 • 36. Ziółko, M. (2016). Podatki ekologiczne w Polsce. In P. Urbanek & E. Walińska, Ekonomia i nauki o zarządzaniu w warunkach integracji europejskiej, Ekonomia i Zarządzanie w Teorii i Praktyce, 9. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1644-9584

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c2b55101-4cf8-40d0-a0e8-cd59cc0db1e3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.