Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1 (366) | 273-285

Article title

Determinanty zachowań konsumenckich na trójmiejskim rynku win

Content

Title variants

EN
Determinants of Consumer Behaviour in the Tri-City Market for Wines
RU
Детерминанты потребительского поведения на рынке вин Труймяста

Languages of publication

PL EN RU

Abstracts

PL
Celem pracy było poznanie czynników mających wpływ na zakup i spożywanie win. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą autorskiego kwestionariusza. Badaną grupę stanowiło 150 osób wybranych przypadkowo, mieszkających w województwie pomorskim. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że najczęściej spożywanym winem przez respondentów było wino czerwone – grupę tę w większości stanowili mężczyźni. Konsumenci przy wyborze wina kierowali się przede wszystkim takimi czynnikami, jak: cena, opakowanie, kraj pochodzenia oraz marka. Ankietowani podkreślali, że podczas zakupu wina istotne są dla nich informacje zamieszczone na etykiecie, które pomagają im w podjęciu decyzji zakupu. Wyniki badania miały charakter zarówno poznawczy, jak i praktyczny – będą mogły być wykorzystane przez producentów w procesach kształtowania jakości, wizerunku oraz bezpieczeństwa wytwarzanego i wprowadzanego do obrotu wina. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
The aim of this study was to investigate the market factors affecting the behaviour of consumers in the purchase and consumption of wines. The survey was conducted using a questionnaire. The study group consisted of 150 randomly selected respondents, living in Pomorskie Province. According to final results of the survey, wine that was consumed most frequently was red wine – the said group of respondent in majority consisted of men. Consumers in the selection of wines were driven primarily by factors such as price, packaging, country of origin, and brand. Respondents emphasised that information included on the label provided essential help during their purchasing decision process. The research is both cognitive and practical – it can be used by manufacturers in the process of shaping the quality, image and security produced and marketed wines.
RU
Цель работы заключалась в выявлении факторов, оказывающих влияние на покупку и потребление вин. Изучение провели с помощью авторского вопросника. Изучаемая группа состояла из 150 лиц, избранных случайно, прожива- ющих в Поморском воеводстве. В результате проведенного изучения выявили, что чаще всего потребляемым респондентами вином было красное вино – эту группу в большинстве составляли мужчины. При выборе вин потребители руководствовались прежде всего такими факторами, как цена, упаковка, страна происхождения и марка. Опрашиваемые подчеркивали, что во время покупки вина для них была существенна информация на ярлыке, которая им помогает в принятии решения о покупке. Результаты изучения имели как познавательный, так и практический характер – их могут использовать производители в процессах формирования качества, имиджа и безопасности производимого и вводимого в товарооборот вина. Статья имеет исследовательский характер.

Year

Issue

Pages

273-285

Physical description

Contributors

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Akademia Morska w Gdyni
 • Akademia Morska w Gdyni

References

 • Ásgeirsdóttir T.L., Corman H., Noonan K., Ólafsdóttir P, Reichman N.E. (2014), Was the economic crisis of 2008 good for Icelanders? Impact on health behaviors, “Econ. Human Biol.”, No. 13.
 • Andreyeva T., Long M.W., Brownell K.D. (2010), The impact of food prices on consumption: A systematic review of research on the price elasticity of demand for food, “Am. J. Public Health”, No. 100(2).
 • Bernatek A., Dobkowski A., Kuskowski P., Modzelewska A., Sobecki Z., Wiśniewski T., Zdyb M. (2014), Rynek napojów alkoholowych w Polsce, Raport KPMG,https://www.kpmg.com/PL/pl/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/2014/Rynek-napojow-alkoholowych-w-Polsce-2014-czesc-I.pdf [dostęp: 25.06.2016].
 • Bredahl L. (2004), Cueutilisation and qualityperception with regard to brandedbeef, “Food Qual. Preference”, No. 15(1).
 • Casini L., Contini C., Romano C., Scozzafava G. (2015), Trends in food consumptions: what is happening to generation X?, “Brit. Food J.”, No. 117(2).
 • Casini L., Marone E., Scozzafava G.(2014), Management accounting in the wine growing sector: proposal and development of an “Ad Hoc” control system, “Qual. – Access Success”, No. 15(138).
 • Cembalo L., Caracciolo F., Pomarici E. (2014), Drinking cheaply: the demand for basic wine in Italy, “Aust. J. Agric. Resour. Econ.”, No. 58(3).
 • Continia C., Romanoa C., Scozzafavaa G., Boncinellia F., Casinia L. (2015), Wine consumption and sales strategies: The evolution of Mass Retail Trading in Italy, “Wine Economics and Policy”, Vol. 4, Iss. 2.
 • Hammervoll T., Mora P., Toften K. (2014), The financial crisis and the wine industry; the performance of nichefirms versus mass-market firms, “Wine Econ. Policy”, No. 3(2).
 • Johnson R., Bruwer J. (2007), Regional brand image and perceived wine quality: the consumer perspective, “Int. J. Wine Bus. Res.”, No. 19(4).
 • Lockshin L., Jarvis W., d ׳Hauteville F., Perrout J.P. (2006), Using simulations from discrete choice experiments to measure consumer sensitivity to brand, region, price, and awards in wine choice, “Food Qual. Preference”, No. 17(3-4).
 • Majchrzak-Lepczyk J. (2012), Kształtowanie wartości dla klienta na przykładzie winnic w Polsce, „Logistyka”, nr 4.
 • Mueller S., Szolnoki G. (2010), The relative influence of packaging, labelling, branding and sensory attributes on liking and purchase intent: consumers differ in their responsiveness, “Food Qual. Preference”, No. 21.
 • Zabrocki R., (2014), Consumer at the market of innovative products, „Towaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science”, No. 1(38).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c2b79749-fd4a-45b6-96f0-31ce9474bdbe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.