Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 2/2011 (32) | 75-92

Article title

Etnografia konfliktu w radzie miejskiej

Content

Title variants

EN
Ethnography of a conflict within a city council

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza konfliktu w radzie miejsko- -wiejskiej gminy, którą zamieszkuje niecałe 20 000 mieszkańców. Samorząd potraktowany tu został jako kultura (zbadana metodą etnograficzną, zakorzenioną w paradygmacie interpretatywnym teorii organizacji) i organizacja, którą można i należy efektywnie zarządzać (zgodnie z ideą New Public Management). Zarządzanie gminą jest jednak o tyle trudne, iż jest to, według Morganowskiej metafory organizacji jako systemu politycznego, koalicja składająca się z koalicji. Po krótkim wprowadzeniu teoretycznym, na podstawie obserwacji nieuczestniczącej przekazuję Czytelnikowi przejawy badanego konfliktu. Celem wywiadów natomiast jest ukazanie przyczyn konfliktu i źródeł władzy skonfliktowanych grup. Efektem badań jest stworzenie modelu cyklu politycznego w gminie, gdzie szczególnie dużą rolę odgrywa kontekst społeczny i natura tejże organizacji.
EN
This article analyzes the conflict in the city council. It is about urban-rural commune, inhabited by less than 20.000 inhabitants. The local government has been treated here as a culture (analyzed using an ethnographic method, rooted in the interpretative paradigm of organizational theory) and organization, which may be and should be effectively managed (according the idea of New Public Management). However, management of the municipality is more difficult than it seems. According the Morgan's metaphor of organization as a political system, it is a coalition consisting of the coalition. After a brief theoretical introduction, based on nonparticipating observation, the reader is to study the manifestations of conflict. The purpose of the interviews is to show the causes of the conflict and the sources of power of conflicting groups. The result of the research is to create a model of a political cycle in the municipality, where a particularly great role is played by the social context and the nature of the organization.

Keywords

Year

Issue

Pages

75-92

Physical description

Dates

published
2011-05-30

Contributors

References

 • Chrostowski, A. 2008. Doradztwo naukowe (Action Research) jako metoda sprzyjająca uczeniu się organizacji i tworzeniu wiedzy, w: M. Kostera (red.) Nowe kierunki w zarz􀃈dzaniu. Podrecznik akademicki, s 237–255. Warszawa: WAiP.
 • Glinka, B. 2008. Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczosci w Polsce, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Hensel, P. 2008. Transfer wzorców zarzadzania. Studium organizacji sektora publicznego, Warszawa: Elipsa.
 • Hatch, M.J. 2002. Teoria organizacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kordulewska, M. 2009. Jedna rada, dwa obozy. Etnografia konfliktu w radzie miejskiej, praca magisterska, Warszawa: WZUW.
 • Kostera, M., Kownacki, S. i A. Szumski 2001. Zachowania organizacyjne: motywacja, przywództwo, kultura organizacyjna, w: A.K. Koźmiński i W. Piotrowski (red.) Zarządzanie. Teoria i praktyka, s. 311–395. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kostera, M. 2003. Antropologia organizacji. Metodologia bada􀃱 terenowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Miszczuk, A. 2007. Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego, w: A. Miszczuk, M. Miszczuk i K. Żuk, Gospodarka samorz􀃈du terytorialnego, s. 168–174. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Morgan, G. 1999. Obrazy organizacji, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Pasieczny, J. 2008. Profile gmin w Polsce – zarz􀃈dzanie rozwojem i zmianami, Warszawa: WZUW.
 • Uchwała Senatu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2009 r. o og􀃯oszeniu roku 2010 Rokiem Demokracji Lokalnej, http://www.senat.gov.pl/k7/agenda/2010/index.htm, dostęp 20.11.2010.
 • Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1947, http://www.pkw.gov.pl/pkw2/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=2054&news_id=7145&layout=1&page=text, dostęp 15.07.2009.
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpo􀄂rednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, Dz.U. Nr 113, poz. 984), http://www.pkw.gov.pl/pkw2/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=21778&news_id=122&layout=1&page=text, dostęp 26.08.2009.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz􀃈dzie gminnym, tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1951, http://www.lex.com.pl/bap/aplikacja/Dz.U.2001.142.1591.html,dostęp 13.07.2009.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1644-9584

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c2b8b548-9958-4932-97c1-564ba85cf30a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.