Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 5 | 17-28

Article title

Wpływ wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na warunki udzielania wsparcia przedsiębiorcom w Polsce w latach 2014-2020

Authors

Content

Title variants

EN
The Impact of the Guidelines on National Regional Aid on the Conditions for Granting Support to Entrepreneurs in Poland in the Years 2014-2020

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Nowa mapa pomocy regionalnej będzie obowiązywać w Polsce od 1 lipca 2014 r. Na jej podstawie wszystkie województwa w Polsce będą objęte pomocą regionalną, choć ze względu na ich rozwój, intensywność oferowanego wsparcia została znacząco zmieniona, w porównaniu do okresu z lat 2007-2013. Jest to o tyle istotne, że warunki dopuszczalności pomocy regionalnej stanowią podstawę wydatkowania nie tylko środków władz lokalnych czy centralnych, ale również z funduszy europejskich w Polsce. Co do zasady, nowe wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej przewidują znaczne obniżenie intensywności pomocy dla poszczególnych regionów Polski (średnio o 15 p.p), z wyjątkiem najbiedniejszych województw Polski Wschodniej, w których maksymalny poziom intensywności regionach został utrzymany. Wydaje się jednak, że ogólnie Komisja Europejska starała się ograniczać bezpośrednie interwencje rządów państw członkowskich w gospodarkę. Takie podejście może, w przypadku Polski, ograniczyć atrakcyjność województw dla potencjalnych inwestorów. Zatem, aby przyciągnąć inwestorów, polityka regionalna w Polsce powinna być raczej ukierunkowana na wspieranie czynników endogenicznych, w tym poprawę jakości oraz dostępności infrastruktury transportowej i teleinformatycznej, polepszenie jakości kapitału ludzkiego, a w mniejszym stopniu na interwencje państwa w postaci pomocy regionalnej.
EN
The new regional aid map shall be in force in Poland from 1 July 2014. On this base, all voivodeships in Poland shall be entitled to grant regional state aid. The intensity of public support has been considerably changed in comparison to the period of 2007-2013. It is an essential issue, because conditions of admissibility of regional state aid constitute the basis for spending financial sources from central or local budgets, as well as from European funds in Poland. New guidelines on national regional aid considerably lower the aid intensity for the selected regions in Poland (on the average by 15 pp), except for the poorest voivodeships in Eastern Poland, where maximum level of intensity of regional aid has been maintained. However, it seems that the European Commission tried to limit direct interventions of governments of Member States within the economy. This in turn can limit investment attractiveness of Polish voivodeships for new entrepreneurs. It seems that in order to attract investors, the regional policy in Poland should support endogenous factors, improve quality and availabilities of the transport and telecommunication infrastructure, improve quality of the human capital, and decrease the importance of state aid interventions in forms of the regional aid.

Year

Issue

5

Pages

17-28

Physical description

Dates

published
2013-09-2013-10

Contributors

  • Katedra Integracji Europejskiej, Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-2694

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c2bb8e12-c3b7-4465-af08-6e19d44e49fe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.