Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 2 | 51-63

Article title

Uwagi o związku kultury i edukacji (w perspektywie ujęć postradzieckich)

Content

Title variants

EN
Notes on the Relationship of Culture and Education (in the Perspective of Post-Soviet Approaches)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł analizuje związki zachodzące między kulturą i edukacją. Zachodzący między kulturą i edukacją związek historyczny polega na tym, że historia rozwoju kultury jest historią rozwoju edukacji. Związek przyczynowo-skutkowy polega na tym, że poziom rozwoju kultury wyznacza poziom rozwoju edukacji i na odwrót. Wyższy poziom kultury wymaga wyższego poziomu edukacji. Postęp edukacji staje się źródłem rozwoju kultury i wzbogaca ją. Materialne i duchowe elementy kultury wyznaczają treść wychowania i nauczania. Zachodzący między kulturą i edukacją związek procesualny umożliwia rozpatrywanie edukacji jako procesu kulturowego, poprzez który realizują się funkcje społeczno-kulturowe: wejście człowieka do świata kultury, jego socjalizacja, przekazywanie wzorców ludzkich cnót i działań. Artykuł podejmuje także wyzwania stojące przed współczesną edukacją w krajach postradzieckich oraz szkicuje zestaw postulatów, które zdaniem autora powinny zostać urzeczywistnione we współczesnym systemie edukacyjnym.
EN
This article investigates the relationships between culture and education. The historical relationship consists in the fact that cultural history is the history of the development of education. The cause-effect relationship consists in the fact that the level of the development of culture marks the level of the development of education and vice versa. A higher level of culture requires a higher level of education. The progress of education becomes the source of the development of culture and enriches it. The material and spiritual elements of culture mark the content of education and teaching. The process relationship between culture and education makes the consideration of education as cultural process possible; through this process, social-cultural functions are realized: the entry of the human being into the world of culture, socialization, transmission of the patterns of human virtues and actions. This article also undertakes challenges of education in post-Communist countries and sketches postulates which according to the author should be realized in the current system of education.

Keywords

EN

Year

Issue

2

Pages

51-63

Physical description

Contributors

  • Równieński Instytut Słowianoznawstwa - Ukraina

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c2c37140-e351-4853-9297-db102223ef4e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.