Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | XCIX | 157-167

Article title

Ochrona następcy prawnego wynikająca z interpretacji podatkowej – Glosa do wyroku NSA z 17.11.2015 roku, II FSK 2085/13

Authors

Content

Title variants

EN
Protection of the Successor in the Tax Interpretation – Gloss to the Supreme Administrative Court Verdict from 17th November 2015, II FSK 2085/13

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedmiotem glosowanego orzeczenia są granice ochrony prawnej związanej z wydaną interpretacją indywidualną prawa podatkowego, o którą wnioskowała spółka przekształcana. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego skoro spółka przekształcana uzyskała pozytywną interpretację, określającą korzystne dla podatnika skutki podatkowe, to ochrona prawna związana z interpretacją przechodzi na następcę prawnego tylko wtedy, gdy spółka przekształcana zastosowała się do zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku przed datą przekształcenia. Zdaniem glosatora, NSA w sposób poprawny uzasadnił brak możliwości sukcesji prawa ochronnego związanego z interpretacją tym, iż wspomniane prawo ochronne jest prawem warunkowym uzależnionym od zachowania podatnika. Należy stwierdzić, że taka teza nie przeczy zasadzie generalnej sukcesji praw i obowiązków podatkowych na podmiot przekształcony, gdyż nie jest to reguła bezwzględna, na którą nie ma wpływu postępowanie spółki przekształcanej.
EN
The subject of commented decisions are boundaries of legal protection of an individuals tax interpretation is issued, which claimed the company converted. According to the Supreme Administrative Court if the company converted to received a positive tax interpretation, specyfing the benefit tax effects for the taxpayer, legal protection related to interpretation pass to the successor in the title only when the company converted followed the future events described in the application before the date of converting. In comentator view, the Supreme Administrative Court explained the impossibility of the succession rights of protection associated with the interpretation that these protective law is dependent on the taxpayer to preserve conditional law. It should be noted that this thesis does not negate the general principle of succession to the rights and obligations of the principal tax transformed since it is not an absolute rule, which isn’t affected by the proceedings of the company resolved.

Year

Volume

Pages

157-167

Physical description

Dates

published
2016

Contributors

author
 • doradca podatkowy

References

 • Akty prawne:
 • Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613).
 • Ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1030).
 • Orzecznictwo:
 • Wyrok WSA w Warszawie z 11 czerwca 2010 r., III SA/Wa 99/10, LEX nr 653883.
 • Wyrok WSA w Lublinie z 4 marca 2011 r., I SA/Lu 875/10, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2012/5, poz. 467–470.
 • Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 6 lutego 2013 r., I SA/Go 1145/12, Lex nr 1278127.
 • Wyrok NSA z 8 stycznia 2014 r., II FSK 143/12, Lex nr 1410583.
 • Wyrok WSA w Białymstoku z 22 stycznia 2014 r. I SA/Bk 565/13, Lex nr 1512187.
 • Wyrok WSA w Gliwicach z 22 października 2014 r., I SA/Gl 367/14, Lex nr 1647237.
 • Wyrok NSA z 5 grudnia 2014 r., II FSK 2630/12, Lex nr 1566929.
 • Wyrok WSA w Łodzi z 27 stycznia 2015 r., I SA/Łd 1143/14, Lex nr 1636031.
 • Wyrok NSA z 27 maja 2015 r., II FSK 884/13, Lex nr 1774632 .
 • Wyrok NSA z 14 kwietnia 2015 r., I FSK 540/14, Lex nr 1666008.
 • Wyrok NSA z 17 listopada 2015 r., II FSK 2085/13, źródło: CBOSA.
 • Opracowania:
 • Babiarz Stefan, Dauter Bogusław, Gruszczyński Bogusław, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 139–143.
 • Bernat Rafał, Aspekty podatkowe podziału spółki akcyjnej, Przedsiębiorstwo Przyszłości 2015/2, s. 41–51.
 • Bernat Rafał, Transgraniczne połączenie spółki europejskiej i polskiej spółki akcyjnej – wybrane aspekty podatkowe, Forum Prawnicze 2014/6, s. 40–49.
 • Bekrycht Tomasz, Brolik Jacek, Instytucja interpretacji prawa podatkowego w ujęciu art. 14a i 14b Ordynacji podatkowej – aspekt teoretycznoprawny (artykuł dyskusyjny), Studia Prawno-Ekonomiczne 2012/85, s. 11–34.
 • Brolik Jacek, Mucha Elżbieta, Pisma w sprawach interpretacji prawa podatkowego. Wyjaśnienia, postępowanie, orzecznictwo, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Buwaj Alina, Glosa do wyroku WSA z dnia 4 marca 2011 r., I SA/Lu 875/10, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2012/5, s. 421–424.
 • Dudar Grzegorz, Skarga sądowoadministracyjna na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydawaną w indywidualnej sprawie, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2008/3, s. 92–104.
 • Dźwigała Gerard, Wiążące interpretacje prawa podatkowego – problemy postępowania, Przegląd Podatkowy 2004/11, s. 50–54.
 • Główczewska Agnieszka, Urzędowe interpretacje i informacje o stosowaniu prawa, Przegląd Podatkowy 2003/3, s. 43–47.
 • Kmieciak Zbigniew, Proceduralne problemy wiążących interpretacji prawa podatkowego, Państwo i Prawo 2006/4, s. 20–33.
 • Kłosowski Krzysztof, Łatka Krystian, Czy warunkowa interpretacja indywidualna chroni podatnika?, Doradztwo Podatkowe 2011/12, s. 47–50.
 • Majdowski Filip, Ochronne skutki interpretacji indywidualnej a następstwo prawne, Monitor Podatkowy 2014/10, s. 4–5.
 • Mastalski Ryszard, Interpretacje prawa podatkowego po nowelizacji, cz. II, Jurysdykcja Podatkowa 2007/2, s. 24–30.
 • Morawski Wojciech, Interpretacje prawa podatkowego i celnego – stabilność i zmiana, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Nykiel Włodzimierz, Wiążące interpretacje prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatkowych podatników, płatników i inkasentów, w: Henryk Dzwonkowski (red.), Procedury podatkowe, gwarancje procesowe czy gwarant fiskalizmu?, C.H. Beck, Warszawa 2005, s. 18–21.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0081-6841

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c2c54199-4004-4701-ae97-e84c76bdaea7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.