Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 4 (20) | 29-52

Article title

Administracja wyborcza w Polsce od 1918 do 1991 r.

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie genezy powstania współczesnych organów administracji wyborczej oraz ich ewolucję na przestrzeni XX w. Kolejno zostały zaprezentowane instytucje wyborcze w II Rzeczypospolitej, Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz w początkowym okresie III Rzeczypospolitej. Kluczowymi organami w owym czasie były Państwowa Komisja Wyborcza oraz generalny komisarz wyborczy na szczeblu centralnym oraz okręgowe i obwodowe komisje wyborcze. Autor dokonuje omówienia funkcjonowania organów wyborczych w oparciu o obowiązujące ówcześnie prawo wyborcze. Artykuł przybliża tradycje administracji wyborczej w Polsce i jednocześnie uwidacznia politykę poszczególnych rządów w stosunku do organów strzegących wolności i uczciwości procedur wyborczych. Doświadczenia oraz dorobek prawny zgromadzony w latach 1918–1991 pozwoliły na stworzenie obecnie jednej z najlepiej funkcjonujących instytucji, będącej podstawą demokracji w III RP.
EN
This article present the origins of contemporary election administration bodies and their evolution during the twentieth century in Poland. The paper elaborate institutions organizing elections in the Second Republic, the Polish People’s Republic, and in the early period of the Third Republic of Poland. The key authorities at that time were the National Electoral Commission and the General Electoral Commissioner at the central level and provincial and district electoral commissions. The author have discuss the operation of the electoral authorities based on existing in those days electoral law. The article describes the tradition of election administration in Poland and simultaneously exposes the policies of individual governments to bodies, which was set up to guard the freedom and integrity of electoral procedures. Without a shadow of a doubt, the experience accumulated in the years 1918–1991 led to the creation of one of the best functioning institutions, which is nowadays the basis of democracy in the Third Republic of Poland.

Year

Issue

Pages

29-52

Physical description

Dates

published
2014-08-30

Contributors

  • Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie

References

  • Ajnenkiel A., Historia Sejmu Polskiego, II Rzeczpospolita, t. II, Warszawa 1989.
  • Chruściak R., System wyborczy i wybory w Polsce 1989–1998, Parlamentarne spory i dyskusje, Warszawa 1999.
  • Kacperski K., System wyborczy do Sejmu i Senatu u progu Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2007.
  • Osękowski Cz., Wybory do sejmu z 19 stycznia 1947 roku w Polsce, Poznań 2000.
  • Paczkowski A., Pół wieku dziejów Polski, Warszawa 2005.
  • Pietrow N., Sztuka wygrywania wyborów, „Karta – kwartalnik historyczny” 1996, nr 18,t. VI.
  • Stępień J., Pierwsze wolne wybory, [w:] Iudices electionis custodes – Sędziowie kustoszami wyborów: księga pamiątkowa Państwowej Komisji Wyborczej, red. F. Rymarz, Warszawa 2007.
  • Zoll A., Moje wybory, [w:] Demokratyczne prawo wyborcze Rzeczypospolitej Polskiej (1990–2000), red. F. Rymarz, Warszawa 2000.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c2d01496-80b9-41d1-991d-1c2a8522d7f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.