Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 6 (347) | 80-91

Article title

Cause-related marketing i strategiczna filantropia jako instrumenty marketingu społecznego

Content

Title variants

EN
Cause Related Marketing and Strategic Philanthropy as Instruments of Social Marketing
RU
Социально обоснованный маркетинг и стратегическая филантропия как инструменты социального маркетинга

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Przedsiębiorstwa przejawiają rosnącą troskę dotyczącą zarządzania kwestiami społecznymi. Znajduje to odzwierciedlenie w podejmowaniu wielu szeregu inicjatyw pozwalających na łączenie potrzeb organizacji z potrzebami społecznymi. Celem rozważań jest przedstawienie różnic między cause-related marketingiem i strategiczną filantropią jako narzędziami marketingu społecznego przedsiębiorstwa. Zrozumienie tych różnic jest ważne dla menadżerów, ponieważ pozwala im wykorzystywać omawiane narzędzia w sposób bardziej odpowiedni. Artykuł dostarcza ram koncepcyjnych dla efektywnego rozwijania działań z zakresu marketingu społecznego.
EN
Corporations are increasingly concerned about managing social issues. This is reflected in several types of initiatives that combine the organisational needs and social needs. An aim of the article is to present differences between cause related marketing and strategic philanthropy as tools of corporate social marketing. Under standing of these differences is important to managers because it allows them to use the tools in a proper way. The article provides a conceptual framework for developing social marketing activities in a more effective manner.
RU
Предприятия проявляют все бóльшую заботу об управлении социальными вопросами. Это находит свое отражение в ряде инициатив, позволяющих объединять потребности организации с социальными потребностями. Цель рассуждений – представить отличия между социально обоснованным мар- кетингом и стратегической филантропией как инструментами социального маркетинга предприятия. Осознание этих отличий важно для менеджеров, поскольку оно позволяет им использовать обсуждаемые инструменты более соответствующим образом. Статья предоставляет концептуальные рамки для эффективного развития действий в области социального маркетинга.

Year

Issue

Pages

80-91

Physical description

Dates

published
2013-11-2013-12

Contributors

References

 • Adamska A., Dąbrowski T. (2010), Zarządzanie ryzykiem reputacji w banku, „Finanse. Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN”, nr 1(2).
 • AMA – http://www.marketingpower.com/aboutama/pages/definitionofmarketing.aspx [dostęp: 13.06.2013]
 • Berens G., van Rekom J. (2008), How specific should corporate communication be?, (w:) Melewar T.C. (ed.), Facets of corporate identity, communication and reputation, Routlege, New York.
 • Brammer S., Millington A.I. (2008), Does it pay to be different? an analysis of the relationship between corporate social and financial performance “Strategic Management Journal”, Vol. 29, No. 12.
 • Brown T.J., Dacin P.A. (1997), The Company and the Product: Corporate Associations and Consumer Product Responses, “Journal of Marketing”, Vol. 61, No. 1
 • Bruch H., Walter F. (2005), The Keys to Rethinking Corporate Philanthropy, “MIT Sloan Management Review”, Vol. 47, No. 1.
 • Cotte J., Trudel R. (2009), Socially Conscious Consumerism: A Systematic Review of the Body of Knowledge, Network for Business Sustainability Knowledge Project Series.
 • Dąbrowski T. (2011), Wykorzystanie cause-related marketingu w kreowaniu i komunikowaniu polityki społecznej odpowiedzialności biznesu, „Marketing i Rynek”, nr 3.
 • Dąbrowski T. (2012), Rola marki w tworzeniu trwałej przewagi konkurencyjnej, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 2.
 • Dąbrowski T. (2012), Zagrożenie reputacji firm chemicznych, „Przemysł Chemiczny”, nr 11.
 • Drumwright M.E., Murphy P.E. (2001), Corporate societal marketing, (w:) Bloom P.N., Gundlach G.T. (eds.) Handbook of Marketing and Society, Thousand Oaks, Sage.
 • Fombrun C.J., Gardberg N.A., Barnett M.L. (2000), Opportunity platforms and safety nets: corporate citizenship and reputational risk, “Business and Society Review”, Vol. 105, No. 1.
 • Kozłowski W. (2008), Cause-related marketing w badaniach naukowych i praktyce biznesowej, „Marketing i Rynek”, nr 6.
 • Lev B., Petrovits C., Radhakrishnan S. (2010), Is doing good good for you? How corporate charitable contributions enhance revenue growth, “Strategic Management Journal”, Vol. 31, No. 2.
 • Luo X., Bhattacharya C.B. (2006), Corporate Social Responsibility, Customer Satisfaction, and Market Value, “Journal of Marketing”, Vol. 70, No. 4.
 • Majchrzak K. (2012), Filantropia korpoacyjna – granice ‘dobroci’, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 4.
 • Margolis D., Walsh J.P. (2003), Misery Loves Companies: Rethinking Social Initiatives by Business, “Administrative Science Quarterly”, Vol. 48.
 • McAlister D.T., Ferrell L. (2002), The role of strategic philanthropy in marketing strategy, “European Journal of Marketing”, Vol. 36, No. 5/6.
 • Obermiller C., Burke C., Talbott E., Green G.P. (2009), ‘Taste great or more fulfilling’: The effect of brand reputation on consumer social responsibility advertising for fair trade coffee, “Corporate Reputation Review”, Vol. 12, No. 2.
 • Orlitzky M., Schmidt F.L., Rynes S.L. (2003), Corporate social and financial performance: A metaanalysis, “Organization Studies”, Vol. 24, No. 3.
 • Peloza J., Papania L. (2008), The Missing Link Between Corporate Social Responsibility and Financial Performance: Stakeholder Salience and Identification, “Corporate Reputation Review”, Vol. 11, No. 2.
 • Pérez R.C. (2009), Effects of Perceived Identity Based on Corporate Social Responsibility: The Role of Consumer Identification with the Company, “Corporate Reputation Review”, Vol. 12, No. 2.
 • Porter M.E., Kramer M.R. (2003), Filantropia przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej, „Harvard Business Review Polska”, nr 7.
 • Porter M.E., Kramer M.R. (2011), Creating Shared Value, “Harvard Business Review Polska”, nr 1-2.
 • Saiia D.H., Carroll A.B., Buchholtz A.K. (2003), Philanthropy as Strategy: When Corporate Charity ‘Begins at Home’, “Business And Society”, Vol. 42, No. 2.
 • Sen S., Bhattacharya C.B. (2001), Does Doing Good Always Lead to Doing Better? Consumer Reactions to Corporate Social Responsibility, “Journal of Marketing Research”, Vol. 38, No. 2.
 • Smith C. (1994), The new corporate philanthropy, “Harvard Business Review”, Vol. 72, No. 3. van den Brink D., Odekerken-Schröder G., Pauwels P. (2006), The effect of strategic and tactical cause-related marketing on consumers’ brand loyalty, “Journal of Consumer Marketing”, Vol. 23, No. 1.
 • Varadarajan P.R., Menon A. (1998), Cause – Related Marketing: A Coalignement of Marketing Strategy and Corporate Philanthropy, “Journal of Marketing”, Vol. 52, No. 3.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0438-5403

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c2d64667-19ce-43e5-935d-e220bfa8c3de
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.