Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | IX (1/2014) | 325-339

Article title

Postrzeganie instytucji wspomagających rodzinę w perspektywie doświadczeń dzisiejszych skazanych Polaków i cudzoziemców

Content

Title variants

EN
The perception of institutions supporting families from the perspective of the experience of today’s Polish and foreign prisoners

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
Reflections over the role of institutions dealing with pathological families have been always of great importance for pedagogical sciences. Such dysfunctional features are typical for the majority of those families from which today's prisoners come from, particularly re-offenders. Hence, the question arising about the role of the institutions in inhabiting the deprivation process among children upon their socialization, with the theoretical and practical implications of such activities. Therefore, the discourse embraces the issues of inclusion and exclusion as bipolar perspectives of intervention, nursing and resocialisational activities. Reflections undertaken from such angles consider the role of external institutions in the lives of today’s prisoners. The interviews carried out with Polish as well as foreign recidivist prisoners have been analyzed on the basis of the reconstruction of their socialisation that took place in the 1970s, 1980s and 1990s, in different cultural conditions and society organisation. The aim of the research was to capture the role of the institutions supporting families from the perspective of the respondents’ experience, regardless of their social background.
PL
W naukach pedagogicznych zawsze ważne miejsce zajmowała dyskusja o roli instytucji zajmujących się rodzinami patogennymi. Takie cechy niewątpliwie reprezentuje większość rodzin, z których wywodzą się dzisiejsi skazani, szczególnie wielokrotni sprawcy przestępstw. Pojawia się pytanie o rolę instytucji w hamowaniu procesu dewiacji zachowań dzieci w okresie ich socjalizacji, ale także istotne są teoretyczne i praktyczne implikacje tych działań. Tocząca się dyskusja obejmuje kwestie inkluzji lub ekskluzji jako bieguny działań interwencyjnych, opiekuńczych czy resocjalizacyjnych. W tej perspektywie prowadzone rozważania podejmują zagadnienie postrzegania roli instytucji zewnętrznych, w swoim życiu dzisiejszych skazanych. Poddano analizie wywiady prowadzone zarówno z Polakami, recydywistami penitencjarnymi oraz z cudzoziemcami, również przebywającymi w polskich zakładach karnych. Badania koncentrowały się na rekonstrukcji ich socjalizacji przypadającej na lata 70., 80. i 90. XX wieku, w różnych warunkach kultury i organizacji społeczeństw. Celem badań była próba uchwycenia roli instytucji wspomagających rodzinę, w perspektywie doświadczeń tych respondentów, wywodzących się z odmiennych społeczeństw.

Contributors

 • Uniwersytet Wrocławski

References

 • Bielicki J., Der rechtsextreme Gewaltstater, Hamburg 1993.
 • Jordan M., Stan opieki i kontroli wychowawczej w rodzinach młodzieży zagrożonej i niedostosowanej społecznie, [w:] M. Prokosz (red.), Dewiacyjne aspekty współczesnego świata. Przejawy – zapobieganie – terapia, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2004.
 • Klaus W., Wczesna przestępczość nieletnich i jej skutki, „Archiwum Kryminologii” 2005–2006, t. XXVIII.
 • Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania, WAiP, Warszawa 2008.
 • Olechnowicz H., Wczesne zapobieganie agresywności i przestępczości młodocianych, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego” 1998, nr 7.
 • Palmer E.J., Criminal thinking, [in:] D. Carson (ed.), Applying Psychology to Criminal Justice, Wiley and Sons, West Sussex 2007.
 • Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2005.
 • Qi C.H., A.P. Kaiser, Behevior Problem of Preschool Children From Low-Income Families, „Topics in Early Childhood” 2003, Vol. 23, p. 188–216.
 • Rode M., Styl myślenia przestępczego. Podstawy teoretyczne i diagnostyczne, Difin, Warszawa 2013.
 • Stanik, M.J., Rodzaj popełnionych przestępstw a różnice osobowościowe ich sprawców, „Archiwum Kryminologii” 2007, t. XXIX–XXX.
 • Szymanowska A., Więzienie i co dalej, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2003.
 • Tyszkiewicz L., Kryminogeneza i sposoby jej badania, „Archiwum Kryminologii” 2008, t. XXIX–XXX, s. 215–225.
 • Urban B., Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
 • Urbanek A., Doświadczanie napięć w relacji z ofiarą, na podstawie sprawców zabójstw, Wyd. ATUT, Wrocław 2010.
 • Żabczyńska E., Przestępczość dzieci a szkoła i dom, WSiP, Warszawa 1974.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2082-9019
ISSN
2300-5866
ISBN
978-83-62618-11-8

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c2da0fdf-a771-4c03-86c3-90488c9f07ed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.