Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 62(5) Ekonomia XVI | 5-15

Article title

Polska droga do Europy

Authors

Content

Title variants

EN
The Polish Way to Europe

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Przeciwnicy szybkiego wejścia Polski do Europejskiej Unii Monetarnej (European Monetary Union – EMU) boją się jeszcze większego podporządkowania polskiej gospodarki największym w UE krajom i firmom; bądź co bądź ustępujemy poważnie korporacjom niemieckim, francuskim i włoskim. Stąd dyskusja między zwolennikami narodowego i ponadpaństwowego charakteru integracji. Aktualnie jesteśmy w Polsce w okresie dominacji argumentów na rzecz narodowego charakteru integracji. W warunkach ponadpaństwowego modelu integracji Polska musiałaby się podporządkować krajom i przedsiębiorstwom największym w Unii. Zwolennicy narodowego charakteru integracji nie mają szans na zwycięstwo w tej dyskusji, z kilku powodów. -- Po pierwsze, korzenie dzisiejszej Unii miały charakter ponadpaństwowy. Dotyczy to nie tylko Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, lecz także kolejnych instytucjonalnych form tej integracji. -- Po drugie, rywalizacja Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi (a więc z ponadpaństwowym organizmem gospodarczym) wskazywała i wskazuje na przewagę korzyści płynących z ponadpaństwowej formy integracji. -- Po trzecie, przyjmowanie do Unii Europejskiej krajów jaskrawo odbiegających od dominującego w UE poziomu (zwłaszcza jakościowego) mógło znaleźć uzasadnienie tylko w ponadpaństwowym charakterze integracji dopuszczającym przepływ dochodu z jednych krajów do drugich. -- Po czwarte, cykliczny rozwój gospodarek UE wspólnym wysiłkiem wymógł przeciwdziałania negatywnym skutkom tego rozwoju. Twierdzenie, ze wejście Polski do strefy euro umożliwi jej równoprawne decydowanie o przyszłości Unii, jest nieporozumieniem. Nie ma „sprawy polskiej” w kontekście euro. Jeśli nie wejdziemy do strefy euro, UE się przez to nie zawali. Przykład Wielkiej Brytanii świadczy, że jej rezygnacja z członkostwa w Unii nie doprowadzi Unii do upadku. Jeżeli Polska nie wejdzie do strefy euro, to strefa również będzie nadal istnieć. O jej przyszłości zdecydować może kolejny światowy kryzys walutowy, a nie rezygnacja Polski z wejścia do tej strefy.
EN
Opponents of a quick Poland’s entry to the EU/Monetary Union are afraid of a still greater subjection of the Polish economy to the biggest countries and companies in the EU; after all, we considerably yield to German, French and Italian corporations. Hence, there is the discussion between the advocates of the national and supranational nature of integration. At present, we are in Poland in the period of prevalence of arguments in favour of the national nature of integration. Under the conditions of the supranational model of integration, Poland would have to comply with the biggest countries and enterprises in the Union. Advocates of the national nature of integration do not have any chances for victory in this discussion for several reasons. -- First, the present Union’s roots had the supranational nature. This concerns not only the European Coal and Steel Community, but also subsequent institutional forms of this integration. -- Second, rivalry between the European Union and the United States (therefore, the supranational economic entity) indicated and still indicates the advantage of the benefits stemming from the supranational form of integration. -- Third, acceptance to the European Union of the countries sharply departing from the prevailing in the EU level (especially qualitative one) might have been justified only in the supranational character of integration allowing for transfer of income from some countries to other ones. -- Fourth, the cyclical development of EU economies by common efforts has forced countermeasures against negative consequences of that development. The allegation that Poland’s entry to the euro area will enable this country equal deciding about the Union’s future is a misapprehension. There is no “Polish matter” in the euro context. If we do not enter the euro area, the EU will not have collapsed due to that. The example of Great Britain evidences that its resignation from the EU membership will not have brought the Union to the fall. If Poland fails to enter the euro area, the zone will also exist henceforth. Its future may be decided by a further global monetary crisis and not Poland’s resignation from the entry to the zone.

Contributors

author
  • Akademia Finansów i Biznesu Vistula

References

  • Balcer A., Buras P., Gromadzki G., Smolar E. (2016), Polacy wobec UE: koniec konsensusu, Fundacja Batorego, Warszawa.
  • CBOS (2017), Jakiej Unii chcą Polacy?, „Komunikat z badań”, nr 50.
  • Gorzelak G., Götz M., Nowak B., Nowak-Far A., Orłowski W.M. (2017), Co dalej z euro? Trzy scenariusze dla Polski, Polska Fundacja im. R. Schumana, Warszawa.
  • Wilkin J. (red.) (2017), Raport środowiska naukowego PAN dotyczący integracji europejskiej i miejsca Polski w tym procesie, Polska Akademia Nauk, Warszawa.
  • Hongbing S. (2016), Wojna o pieniądz 3. Epoka walczących królestw, Wektory, Wrocław.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c2e08081-0876-4c11-b1b1-b447372818eb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.