Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 24 | 1 | 45-70

Article title

Wykonywanie środków zabezpieczających na podstawie przepisów kodeksu karnego wykonawczego

Title variants

Performance of protective measures under the provisions of executive penal code

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł podejmuje problematykę dotyczącą wykonywania środków zabezpieczających na podstawie przepisów kodeksu karnego wykonawczego. Przede wszystkim w opracowaniu przedstawiono uprawnienia i obowiązki jednego z organów postępowania karnego wykonawczego ujętego w art. 2 pkt 5 k.k.w. – czyli osoby kierującej innym zakładem przewidzianym w przepisach prawa karnego wykonawczego. Podmiot ten jest odpowiedzialny w szczególności za wykonywanie środków zabezpieczających orzeczonych wyrokiem karnym. Zagadnienia te są aktualne w świetle rozważań doktrynalnych, rozwiązań prawnych, a także z praktycznego punktu widzenia, albowiem zasadniczo to właśnie działania podejmowane przez ten organ postępowania wykonawczego warunkują skuteczne i prawidłowe wykonanie wyroku, którym orzeczono wobec sprawcy środek zabezpieczający. Przedmiotem opracowania jest przede wszystkim analiza kompetencji przyznanych osobie kierującej innym zakładem, o jakim mowa w k.k.w,. związanych z przyjęciem sprawcy do zakładu i realizacji orzeczenia o zastosowaniu wobec niego środków zabezpieczających oraz dotyczących kontroli pomieszczeń, w których przebywają sprawcy i ingerencji organu w ich kontakty ze światem zewnętrznym. Ponadto w artykule zaprezentowano pozostałe obowiązki osoby kierującej innym zakładem przewidzianym w przepisach prawa karnego wykonawczego, a także dokonano oceny rozwiązań prawnych w zakresie podjętej problematyki zawartych w ustawach oraz w przepisach pozaustawowych.
EN
The paper concerns the performance of protective measures under the provisions of the Executive Penal Code (k.k.w.). Primarily, it presents the authorisation and duties of one of the organs dealing with criminal enforcement proceedings, provided for in Art. 2 item 5 of k.k.w., that is a person managing another facility regulated by the criminal law. In particular, this entity is responsible for the execution of measures awarded in criminal proceedings. The above issues are current in the light of the doctrine, legal solutions, as well as from the practical point of view since it is the actions undertaken by the body of executive proceedings that determine effective and proper enforcement of the judgment whereby a protective measure was awarded against the perpetrator. This study features an analysis of the powers that a manager of another facility has, as referred to in the k.k.w. related to his/her competence to admit a perpetrator into the facility, implement the judicial decision concerning the application of protective measures, inspect the rooms where perpetrators are detained, and interfere with detainees’ contacts with the outside world. Further, the paper presents other duties of persons heading another penal facility as provided by the Executive Penal Code. It also offers an appraisal of legal solutions to be found in statutes and regulations other than statutes.

Year

Volume

24

Issue

1

Pages

45-70

Physical description

Contributors

 • Katedra Postępowania Karnego, Prawa Karnego Wykonawczego i Kryminalistyki, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

References

 • Bogunia L.: Projektowane zmiany w wykonywaniu leczniczych środków zabezpieczających, [w:] Nowa kodyfikacja prawa karnego, red. L. Bogunia, t. XIII, Warszawa 2003, s. 333-341.
 • Bugajski Z.: Nowa organizacja więziennictwa polskiego w oświetleniu historycznym, Warszawa 1937.
 • Durczak-Żochowska S.: Glosa do postanowienia SN z dnia 28 września 2006 r. I KZP 23/06, „Probacja” 2009, nr 2, s. 158-165.
 • Kiryluk M.: Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec skazanych wymagających stosowania szczególnych środków wychowawczo-leczniczych, „Biuletyn RPO”. Materiały. Stan i węzłowe problemy polskiego więziennictwa (cz. II) 1997, nr 32, s. 100-130.
 • Kociubiński W.: Orzekanie o środku zabezpieczającym z art. 94 § 1 nowego kodeksu karnego w świetle nowego kodeksu postępowania karnego, „Przegląd Sądowy” 1999, nr 3, s. 119-133.
 • Lelental S.: Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Kwieciński A.: Lecznicze środki zabezpieczające w polskim prawie karnym i praktyka ich stosowania, Wrocław 2009.
 • Muszyńska A.: Środki zabezpieczające o charakterze leczniczym według kodeku karnego z 1997 roku, [w:] Nowa kodyfikacja prawa karnego, red. L. Bogunia, t. IV, Warszawa 1999, s. 111-123.
 • Postulski K.: Nowe zasady wykonywania przez sąd środka zabezpieczającego określonego w art. 95a kodeksu karnego, „Prokuratura i Prawo” 2010, nr 10, s. 82-103.
 • Postulski K.: Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Postulski K.: Zakres orzekania sądu w postępowaniu karnym wykonawczym, [w:] Nowa kodyfikacja karna. Krótkie komentarze, z. 10, Warszawa 1998.
 • Postulski K.: Postępowanie sądowe w zakresie wykonywania orzeczeń o zastosowaniu środków zabezpieczających leczniczych, „Nowe Prawo” 1984, nr 7-8, s. 142-160.
 • Przyjemski S.M.: Glosa do postanowienia SN z dnia 28 września 2006 r. I KZP 23/06. „Prokuratura i Prawo” 2007, nr 12, s. 172-177.
 • Pużyński S.: Zalecenia Krajowego Konsultanta w dziedzinie psychiatrii z dnia 25.05.2004 r. w sprawie udzielania przepustek na okresowe przebywanie pacjentów szpitala psychiatrycznego poza szpitalem, „Postępy Psychiatrii i Neurologii” 2004, nr 13, s. 289-290.
 • Szymanowski T.: System kar, środków karnych i zabezpieczających oraz zasady ich orzekania w k.k. z 1997 r., „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 1997, nr 16-17, s. 5-27.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c2e12e7e-06ad-4e4e-9707-7dafbc4d0406
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.