Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 2(980) | 97-111

Article title

Crowdfunding jako innowacyjna metoda finansowania start-upów

Authors

Title variants

EN
Crowdfunding as an Innovative Method of Financing Small and Medium-sized Enterprises

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Crowdfunding jest innowacyjną metodą finansowania, która polega na pozyskiwaniu środków finansowych za pośrednictwem internetu w celu realizacji projektów zarówno o charakterze filantropijnym, jak i komercyjnym. Dotychczas odgrywał on niewielką rolę w porównaniu z innymi, innowacyjnymi formami finansowania, z pominięciem tradycyjnych pośredników. Wynika to z jego względnie krótkiej historii funkcjonowania, słabej znajomości jego zalet i ograniczeń oraz braku w wielu krajach odpowiednich uregulowań prawnych i przekonania o jego skuteczności. Odnosi się to szczególnie do krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski. Kraje te ze względu na pozostawanie przez długi czas w izolacji od światowej gospodarki rynkowej tylko stopniowo i z opóźnieniem adaptują jej instrumenty, w tym innowacyjne metody finansowania. Wynika z tego potrzeba upowszechnienia wiedzy na ten temat i wykazania, że crowdfunding może mieć istotne znaczenie dla rozwoju szczególnie młodych firm – start-upów, jako komplementarne, a niekiedy także substytucyjne źródło ich finansowania. Tezę tę autor artykułu udowadnia, posługując się empirycznymi, teoretycznymi i ogólnologicznymi metodami badawczymi, wykorzystując dostępna literaturę przedmiotu, raporty organizacji międzynarodowych i internet.
EN
An innovative form of financing, crowdfunding consists of raising cash online to realise charity and commercial projects. It has played a smaller role than other forms of innovative financing that do not rely on traditional intermediaries. With a relatively short history, advantages and constraints that are not well known and, in many countries, a lack of right legal regulations, confidence in its effectiveness is rare. This holds particularly in the countries of East Central Europe, including Poland, which have only gradually adopted the global economy’s instruments and innovative methods of financing. There is therefore a need to disseminate knowledge on crowdfunding and to show that it can meaningfully increase development, especially of small firms and start-ups, as a complementary and sometimes alternative source of financing. The paper uses empirical, theoretical and general logic methods to analyse the subject literature, reports from international organisations and online sources of information.

Contributors

author
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Finansów i Bankowości, ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 61-895 Poznań, Poland

References

 • Beck R. (2014), Crowdinvesting, Börsenmedien AG, Kulmbach.
 • Crowdfunding for SMEs (2016), red. R. Bottiglia, F. Pichler, Palgrave Macmillan, London.
 • Crowdfunding in Europe. State of the Art in Theory and Practice (2016), red. D. Brüntje, O. Gajda, Springer.
 • Dziuba D.T. (2015), Przesłanki badań w zakresie ekonomiki crowdfundingu, „Roczniki Analiz Ekonomicznych SGH”, nr 36.
 • Hamari J., Sjöklint M., Ukkonen A. (2016), The Sharing Economy: Why People Participate in Collaborative Consumption, „Journal of the Association for Information Science and Technology”, vol. 67, nr 9, https://doi.org/10.1002/asi.23552.
 • Kalabota M. (2014), Crowdinvesting, GRiN Verlag, München.
 • Kalinowski Ł. (2015), „Crowdfunding” – nowy element tworzącej się gospodarki społecznościowej. Wyzwania prawne, „Rynek – Społeczeństwo – Kultura”, nr 3(15).
 • Koch R. (2012), Crowdinvesting und Peer-to-Peer Lending, Ikosom, Berlin.
 • Mitręga-Niestrój K. (2013), Crowdfunding – Worldwide and Polish Exeperiences, „Annales Univeritatis Marie Curie-Skłodowska”, vol. XLVII, nr 4.
 • New Approaches to SME and Enetrpreneurship Financing. Broadening the Range of Instruments (2015), OECD, Paris.
 • Niam Y., Shamika R. (2017), The Current and Future State of the Sharing Economy, Brookings India Impact Series No. 032017.
 • Onnée S., Renault S. (2016), Crowdfunding, Principles, Trends and Issues (w:) Research Handbook on Digital Transformations, red. X. Ollejos, M. Zhegu, Edward Elgar, Cheltenham.
 • Post D. (2017), Crowdinvesting als Finanzierungsmethode. Chances und Risiken aus Sicht eines Investors, GRiN Verlag, München.
 • „Rzeczpospolita” (2018), nr 4.
 • Schwethelm Ch. (2014), Crowdinvesting als Finanzierungsalternative für mittelständischer Unternehmen und kritische Analyse aus Unternehmenssicht, Verwaltungs – und Wirtschaftsakademie und Berufsakademie, Göttingen.
 • Schwienbacher A., Larraldde B. (2010), Crowdfunding of Small Enterpreneurial Ventures (w:) Handbook of Enterpreneurial Finance, Oxford University Press, Oxford.
 • Wilson K.E., Testoni M. (2014), Improving the Role of Equity Crowdfunding in Europe’s Capital Markets, „Bruegel Policy Contribution”, nr 9.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c2e249f3-48a1-44f7-956d-e030f4f02027
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.