Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | Polonika w zbiorach obcych, tom specjalny | 229-238

Article title

Polonika w księgozbiorze klasztornym karmelitów bosych w Berdyczowie (na podstawie katalogu rękopiśmiennego z 1781 r.). Zarys problemu

Content

Title variants

EN
Polonica in the Library of Berdychiv Friary of Barefoot Carmelites (according to the manuscript catalogue 1781)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Berdyczowski klasztor karmelitów bosych pw. Niepokalanego Poczęcia NMP znajdował się na terenie diecezji kijowskiej, później – łucko-żytomierskiej, w obrębie Polskiej Prowincji Karmelitów Bosych pw. Ducha Świętego. Fundatorem konwentu był wojewoda kijowski Janusz Tyszkiewicz, który zbudował go jako wotum za uwolnienie z niewoli tatarskiej. Aktu erekcyjnego dokonał 19 VII 1630 r. w Trybunale Koronnym Lubelskim. Po kasacie klasztoru przez władze rosyjskie w 1866 r. jego księgozbiór został w 1878 r. przewieziony do Kijowa i przekazany Bibliotece Uniwersyteckiej, a następnie wraz z nią włączony w latach 1927-1928 do Biblioteki Narodowej Ukrainy. Rękopiśmienny katalog biblioteki klasztornej z 1781 r. jest ważnym źródłem do historii i charakterystyki karmelitańskiej kolekcji. Spis zawiera 3467 opisów bibliograficznych obejmujących 7264 tomy (uporządkowane w 20 działach tematycznych). Księgoznawcza analiza treści katalogu pozwoliła na zestawienie danych statystycznych i tematycznych dotyczących druków polskich znajdujących się w bibliotece klasztornej.
EN
The Holy Virgin’s Conception Berdychiv Friary of Barefoot Carmelites was situated within the Kyiv, later Lucko-Zhytomyr diocese, the Holy Spirit Polish Province of the Barefoot Carmelites. The monastery was founded by Kyiv voievoda Janusz Tyszkiewicz in 1630, as a votive offering for rescuing from the Tatar bondage. The Berdychiv Friary was the centre of religious ideology and culture, and its activities were aimed at the dissemination of Roman Catholicism in ethnic Ukrainian territories. It was abolished by Russian authorities in 1866, and books were transferred to the Library of S. Volodymyr University in Kyiv. In 1927-1928 Berdychiv’s book collection was transferred to the V.I. Vernadski National Library of Ukraine from the Library of S. Volodymyr University in Kyiv. Nowadays the Berdychiv Friary Library is the largest book collection of the Roman-Catholic monasteries’ libraries in Ukraine. The manuscript catalogue of this Library titled „Index librorum Bibliothecae Carmelitarum Discalc[eatorum] Conventus Berdicoviensis” and dated 1781 is an important source for historical and book studies. It’s preserved in the Institution of Manuscript of V. Vernadski National Library of Ukraine. The catalogue consists of 3467 bibliographical descriptions of 7264 volumes and divided into 20 subject sections. Correlation of statistical and subject data on Polish printings from this library was offered as a result of book analysis of the catalogue content. The book production of the printing-houses from 22 cities on the territory of the Polish-Lithuanian Commonwealth and from nine cities of Western Europe are represented in manuscript catalogue.

Contributors

 • Dział Starych Druków, Biblioteka Narodowa Ukrainy im. W.I. Wernadskiego, Kijów

References

 • Cathalogus religiosorum et monialium carmelitarum discalceatorum Provinciae Polonae S. Spiritus. In Annum 1772, [Berdicoviae 1772].
 • B.J.Wanat, Klasztor karmelitów bosych w Berdyczowie na Ukrainie. Studium monograficzne, Kraków 2007.
 • B.J. Wanat, Drukarnia Karmelu Fortecy Najświętszej Maryi Panny w Berdyczowie, Kraków, 2002.
 • Запаско Я.П., Ісаєвич Я.Д., Пам’ятки книжкового мистецтва. Каталог стародруків, виданих на Україні. Кн. 1: 1574-1700, Кн. 2: 1701-1800, Львів 1981-1984.
 • Е. Колесник, Книжные коллекции Центральной научной библиотеки Академии наук УССР, Киев 1988.
 • В. Соколов, Книга з астрономії та поширення астрономічних знань в Україні у XVIII ст. // Українське небо 2. Студії над історією астрономії в Україні: збірник наукових праць / за заг. ред. О. Петрука, Львів 2016, с. 608–647.
 • І.О. Ціборовська-Римарович, Агіографічна література у книгозбірнях католицьких монастирів Луцької/Луцько-Житомирської діецезії XVII–XIX ст.: репертуар видань та їх роль у формування духовності чернечих осередків, „Рукописна та книжкова спадщина України” 2015, вип. 19, с. 108–117.
 • І.О. Ціборовська-Римарович, Джерела для дослідження історії формування фонду книгозбірні Бердичівського монастиря босих кармелітів, „Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського” 2016, вип. 44, с. 329–343.
 • І. О. Ціборовська-Римарович, Невідоме в бібліографії бердичівське видання опери-драми В. І. Маревича «Polusia»: історико-книгознавчий та друкарський аналіз // Бібліотека. Наука. Комуніувція: Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек. Матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 3-5 жовтня 2017 р.) / НАН України, Нац. Б-ка України ім. В. І. Вернадського. Асоц. б-к України, Рада директорів б-к та інформ. центрів – членів МААН. – Київ, 2017. – С. 180–183.
 • І.О. Ціборовська-Римарович, Провенієнції стародруків Бердичівського монастиря босих кармелітів як джерело до історії формування бібліотечного фонду. Тези // Бібліотека. Наука. Комунікація. Матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ, 6–8 жовтня 2015), Київ 2015, ч. 1, с. 205–207.
 • І.О. Ціборовська-Римарович, Стародруки астрономічної тематики в бібліотеках католицьких монастирів Луцької/Луцько-Житомирської діецезії XVII – першої половини XIX ст. // Українське небо 2. Студії над історією астрономії в Україні: збірник наукових праць / за заг. ред. О. Петрука, Львів 2016, с. 570–591.
 • Irena Ciborowska-Rymarowycz, doctor (PhD in History), starszy naukowy pracownik działu starych druków, Biblioteka narodowa Ukrainy im. W. Wernadskiego.
 • E-mail: ciborirena@ukr.net

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1897-0788

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c2e4f650-3fe7-4bcb-bc27-a252eb85f884
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.