Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 2 | 3 | 454-464

Article title

Nadwyżka operacyjna i dochody ze sprzedaży majątku jako podstawa limitowania zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce – analiza dynamiczna

Content

Title variants

EN
Operating surplus and incomes from asset sale as a local debt limitation basis – a dynamic approach

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wdrażanie w Polsce indywidualnego wskaźnika zadłużenia (IWZ) jednostek samorządu terytorialnego wywołuje wiele dyskusji, przede wszystkim dotyczących konstrukcji nowego rozwiązania. W niniejszym artykule autor zwrócił uwagę na konsekwencje wyznaczania IWZ na podstawie nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku, wskazując na niestabilność wartości tych kategorii finansowych w czasie, a przez to na niestabilność samego sposobu limitowania długu. W przeprowadzonym badaniu wskazano na zmienność analizowanych wielkości finansowych, ukazując zróżnicowanie wartości zarówno pod względem średniej, jak i zmienności w przypadku poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. W konkluzji wskazano na konieczność wydłużenia horyzontu czasowego, na podstawie którego jest wyznaczana wartość IWZ.

Year

Volume

2

Issue

3

Pages

454-464

Physical description

Contributors

 • Dr, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

References

 • 1. Jastrzębska M. (2009a), Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • 2. Jastrzębska M. (2009b), Ograniczenia zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w świetle spełniania przez Polskę kryteriów fiskalnych konwergencji, „Finanse Komunalne” nr 4, http//www.samorząd.lex.pl, dostęp dnia 15.01.2013.
 • 3. Korolewska M., Marchewka-Bartkowiak K. (2011), Zadłużenie samo-rządów terytorialnych w Polsce, [w:] Zadłużenie Polski, Gołębiowski G., Szpringer Z. (red.), Studia Biura Analiz Sejmowych, nr 4(28).
 • 4. Marchewka-Bartkowiak K., Wiśniewski M. (2012), Indywidualny wskaźnik zadłużenia JST – ocena krytyczna i propozycje zmian, [w:] Analizy BAS, nr 21(88).
 • 5. Noel M., Brzeski J. (2006), Rynek obligacji samorządowych w Polsce – stan, podstawowe problemy i największe wyzwania, [w:] Obligacje komunalne w Polsce, Zeszyty BRE Bank – CASE, nr 84.
 • 6. Poniatowicz M. (2012), Reguły fiskalne jako instrument stabilizacji finansowej w sektorze samorządowym, [w:] Stabilność systemu finansowego – instytucje, instrumenty, uwarunkowania, Alińska A., Pietrzak B. (red.), CeDeWu, Warszawa.
 • 7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dz. U. Nr 157, poz. 1240.
 • 8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające usta-wę o finansach publicznych, Dz. U. Nr 157, poz. 1241.
 • 9. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, Dz. U. Nr 249, poz. 2104.
 • 10. Wiśniewski M. (2012), Zadłużenie miast i ich zdolność do finansowania inwestycji samorządowych – przypadek miast gospodarzy Mistrzostw UEFA EURO 2012, [w:] Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania. Finanse publiczne, Famulska T., Walasik A., Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • 11. Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2006–2011 (2012), Ministerstwo Finansów, http://www.finan-se.mf.gov.pl, dostęp dnia 31.01.2013.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c2e65520-deba-4460-a466-71df95f93783
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.