Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 4(42) | 95-103

Article title

Retroinnowacje jako determinanta zachowań konsumentów na rynku żywności

Title variants

EN
Retro-innovation as a determinant of consumer behaviour in the food market

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zachowania konsumentów, w obliczu dynamicznych zmian w otoczeniu, charakteryzują się różnorodnością podejść do innowacji produktowych. Wysoki poziom tradycjonalizmu polskich konsumentów w ostatnich latach był silną barierą rozwoju innowacji produktowych na polskim rynku. Jednak ostatnie doświadczenia wielu przedsiębiorstw wskazują, że znalazły one sposób na dotarcie i uzyskanie akceptacji wobec nowych produktów również przez tradycjonalnych konsumentów. Sukces licznym podmiotom gospodarczym przynosi wprowadzanie na rynek retroinnowacji1. Retroinnowacje to produkty nowo wprowadzone na rynek, ale odwołujące się w swoich atrybutach do przeszłości/tradycji. Celem artykułu jest próba zdefiniowania nowego wymiaru innowacji produktowych pojawiających się na rynku oraz wskazanie szans rozwoju tych produktów z wykorzystaniem analizy nowych trendów konsumenckich.
EN
Today’s consumer behaviour in the face of dynamic changes to the environment is characterized by a diversity of approaches to product innovation. The high level of traditionalism of Polish consumers in recent years has been a strong barrier to the development of product innovations on the Polish market. However, recent experience of many companies indicates that they have found a way to reach and gain the acceptance of new products by traditional consumers. The success of many businesses is triggered by retro-innovation. Retro-innovation is a new product introduced to the market but refers to their attributes of the past/tradition. The purpose of the article will attempt to define a new dimension of product innovations emerging on the market.

Year

Issue

Pages

95-103

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

References

 • Earle M., Earle R., Anderson A., Opracowanie nowych produktów spożywczych. Podejście marketingowe, Wyd. WNT, Warszawa 2009.
 • Fallon A.E., Rozin P., The psychological bases of food rejections by humans, „Ecology of Food and Nutrition” 1983, nr 13.
 • Grabowska A., Retro nowocześni – analiza trendu, www.4prm.com/wiedza/prezentacje/retronowoczesni. html [27.03.2013].
 • Henriques A.S., King S.C., Meiselman H.C., Consumer Segmentation based on Food Neophobia and its application to product development, „Food Quality and Preference” 2008, nr 1.
 • Jeżewska-Zychowicz M., Babicz-Zielińska E., Laskowski W., Konsument na rynku nowej żywności, Wyd. SGGW, Warszawa 2009.
 • Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wyd. Świat Książki, Warszawa 2000.
 • Kowalczuk I., Innowacyjna żywność w opinii konsumentów i producentów, Wyd. SGGW, Warszawa 2011.
 • Mazurek-Łopacińska K., Zachowania konsumentów wobec nowych produktów (w świetle wyników badań ankietowych), „Gospodarka Narodowa” 2003, nr 1-2.
 • Raudenbush B., Frank R., Assessing Food Neophobia: The Role of Stimulus Familiarity, „Appetite” 1999, nr 32.
 • Słownik języka polskiego PWN, WN PWN, Warszawa 2007.
 • Szczepieniec-Puchalska D., Polscy konsumenci w obliczu megatrendów w konsumpcji, „Konsumpcja i Rozwój” 2012, nr 1.
 • Tuorila H., Lahteenmaki L., Pohjalainen L., Lotti L., Food neophobia among the Finns and related responses to familiar and unfamiliar foods, „Food Quality Preference” 2001, nr 12.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c2f5692d-e1c1-49f9-835a-10a184cc0225
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.