Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 22 | 331-346

Article title

Franciszek Charwat. Materiały z lat 1914–1918 w Austriackim Archiwum Państwowym w Wiedniu

Authors

Content

Title variants

EN
Franciszek Charwat. Records from the years 1914–1918 at the Austrian State Archives in Vienna

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Franciszek Charwat (1881-1941) pracował w latach 1918-1939 w służbie dyplomatycznej II Rzeczypospolitej. Do 1918 r. był nadkomisarzem policji we Lwowie i współpracował ze służbami informacyjnymi monarchii austro-węgierskiej. W zasobie Austriackiego Archiwum Państwowego w Wiedniu znajdują się akta poświadczające aktywny udział Charwata w działaniach cesarsko-królewskich organów kontrwywiadowczych. Świadectwem osiągniętych sukcesów były pozytywne opinie przełożonych oraz pochwała arcyksięcia Fryderyka, Naczelnego Wodza armii austro-węgierskiej. Jednak próba przyznania Charwatowi tytułu radcy policji, wspierana przez naczelne władze wojskowe, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Generalne Gubernatorstwo Wojskowe w Lublinie, napotkała na opór niechętnych mu polskich środowisk politycznych w Galicji.
EN
Franciszek Charwat (1881–1941) worked in the years 1918–1939 in the diplomatic service of Poland. He was the Chief Inspector of police in Lviv till 1918 and worked with the secret services of the Austro-Hungarian Empire. The archival holdings of the Austrian State Archives in Vienna contains many records evidencing Charwat’s active participation in the activities of imperial-royal counter-intelligence authorities. The positive opinions of his superiors and praise of the Supreme Commander of the Austro-Hungarian Empire Archduke Frederick’s confirmed his successes. But the attempt to grant him the title of police adviser, that was supported by superior military authorities, the Ministry of Foreign Affairs and General Military Government in Lublin, encountered resistance from the side of reluctant Polish political circles in Galicia.

Year

Issue

22

Pages

331-346

Physical description

Dates

published
2015-12-17

Contributors

author
 • Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa

References

 • Czechowski J., Franciszek Charwat – kierunki aktywności dyplomatycznej na placówce w Helsinkach (1928–1935), „Zapiski Historyczne”, t. 79, 2014, z. 3, s. 141–154
 • Gaul J., Tajna misja nadkomisarza policji Franciszka Charwata w Warszawie (lipiec-sierpień 1917 r.), „Przegląd Historyczny”, t. 93, 2002, z. 4, s. 413–438
 • Historia dyplomacji polskiej, t. 4: 1918–1939, red. P. Łossowski, Warszawa 1995
 • Lewandowski J., Królestwo Polskie pod okupacją austriacką 1914–1918, Warszawa 1980
 • Łaptos J., Dyplomaci II RP w świetle raportów Quai d’Orsay, Warszawa 1993
 • Łossowski P., Dyplomacja Drugiej Rzeczypospolitej. Z dziejów polskiej służby zagranicznej, Warszawa 1992
 • Łossowski P., Łotwa nasz sąsiad. Stosunki polsko-łotewskie w latach 1918–1939, Warszawa 1990
 • Łossowski P., Stosunki polsko-estońskie 1918–1939, Gdańsk 1992
 • Österreichisches Staatsarchiv / Kriegsarchiv (ÖStA/KA), AOK Qu. Abt., kart. 2580, MV. Nr. 60
 • Ronge M., Dwanaście lat służby wywiadowczej, Warszawa 1992
 • Społeczeństwo polskie w świetle raportów politycznych austro-węgierskiego Generalnego Gubernatorstwa Wojskowego w Polsce 1915–1918. Wybór źródeł, oprac. J. Gaul, A. Nowak, Warszawa 2014

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c2f8d81d-5307-4760-a00e-2955edf2c232
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.