PL EN


2013 | 5/2013 | 219-232
Article title

Kształcenie pedagogów resocjalizacji – doniesienia z badań

Content
Title variants
EN
Higher Education of Specialists of Social Rehabilitation – Reports from Research
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest kolejnym głosem w sprawie kształcenia pedagogów resocjalizacji. W 2012 roku ukazał się na łamach Resocjalizacji Polskiej 26 artykuł na temat współczesnego statusu pedagoga resocjalizacji i procesu jego kształcenia w dobie reformowania szkolnictwa wyższego. Jego kontynuacją jest obecny tekst – prezentacja zamysłu badawczego i refleksji uczestniczek projektu realizowanego od 2011 w ramach badań statutowych Zakładów Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Instytutu Pedagogiki UJ i Instytutu Nauk o Wychowaniu Akademii Ignatianum w Krakowie.
EN
The article is a another opinion in the matter of the education of the students of social rehabilitation. In 2012, on the pages of “Resocjalizacja Polska”, came out an article about contemporary status of the social rehabilitation educator and the process of his education in the era of the reform of higher education. The current text is the continuation of this article and also a presentation of an explorative sense and thoughts of the participants of the project, realized since 2011 within the statutory research of the Department of Social Prevention and Rehabilitation in Institiute of Pedagog y in Jagiellonian University and Department of Social Prevention and Rehabilitation in Institiute of Education in Jesuit University in Cracow.
Year
Issue
Pages
219-232
Physical description
Dates
published
2013-12-31
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński
author
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
References
 • Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 • Bartkowicz Z., Maciaszczyk P., Poglądy na resocjalizację studentów pedagogiki jako rezultat ich kształcenia, [w:] Bartkowicz Z., Maciaszczyk P. (red.), Profilaktyka i resocjalizacja, Wydnictwo PWSZ, Tarnobrzeg 2011.
 • Encyklopedia PWN, M–R, PWN, Warszawa 1985.
 • Karwowski M., Z miłości do nauki czy z miłości do ocen? Wstępna adaptacja Inwentarza Orientacji Motywacyjnych (Work Preference Inventory). „Ruch Pedagogiczny” 2012, nr 4.
 • Kusztal J., Siuda A., Pozbawienie wolności młodzieży niedostosowanej społecznie w perspektywie porównawczej, referat wygłoszony na konferencji pt. „W poszukiwaniu optymalnego modelu więziennictwa. Kadrowo organizacyjne uwarunkowania procesu resocjalizacji w placówkach penitencjarnych”, 3–4 listopada 2011, artykuł złożony do druku.
 • Kusztal J., Sztuka J., Pedagog resocjalizacji wobec zmian w systemie edukacji, „Resocjalizacja Polska” 2012, nr 3, s. 289–300.
 • Maslow A., W stronę psychologii istnienia, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1986.
 • Mietzel G. (red.), Psychologia kształcenia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 • Muskała M., Determinanty represyjności systemu karnego, „Studia Edukacyjne” 2008, nr 7, s. 81–95.
 • Pabis E., Poglądy studentów pedagogiki resocjalizacyjnej na resocjalizację i wychowanie oraz ich demograficzne osobowościowe determinanty, niepublikowania praca magisterska, napisana pod kierunkiem dr hab. E. Wysockiej w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.
 • Penc J., Motywowanie w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
 • Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, APS, Warszawa 2005.
 • Reykowski J., Motywacja postawy prospołeczne a osobowość, państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979.
 • Reykowski J., Z zagadnień psychologii motywacji, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997.
 • Sajdak A., Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013.
 • Węgliński A., Mikrosystemy wychowawcze w resocjalizacji nieletnich. Analiza pedagogiczna, Wydawnictwo AWH Antoni Dudek, Lublin 2000.
 • Wysocka E., Modele myślenia o resocjalizacji – obszary problemowe i strefy zaniedbane. Refleksja metateoretyczna i empiryczne eksploracje, [w:] Dialog w integracji i reintegracji społecznej, Zacharuk T., Konopczyński M., Sobczak S. (red.), Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2012, s. 297–319.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-3767
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c2fbe90c-172b-41c3-836b-c1d8aa408944
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.