Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 19 | 2 | 155-187

Article title

Chroniąca rola rodziców – badanie jakościowe poglądów rodziców dotyczących zapobiegania wykorzystywaniu seksualnemu dzieci

Content

Title variants

EN
PARENTS AS PROTECTORS: A QUALITATIVE STUDY OF PARENTS’ VIEWS ON CHILD SEXUAL ABUSE PREVENTION

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Chociaż rodzice odgrywają niezwykle ważną rolę w profilaktyce wykorzystywania seksualnego dzieci (WSD), to ich poglądy na temat zapobiegania temu zjawisku i ochrony przed nim nie zawsze są uwzględnianie w piśmiennictwie. W niniejszym badaniu jakościowym przeanalizowano przekonania 24 australijskich rodziców dotyczące WSD, czynników ryzyka i metod zapobiegania oraz roli rodziców w profilaktyce, a także podejścia rodziców do ochrony własnych dzieci. Ustalenia badawcze przypisano do pięciu tematów: a) konceptualizacja (rozumienie) WSD, uwodzenia dzieci przez sprawców oraz ryzyka WSD; b) prowadzona przez rodziców edukacja o WSD; c) przekonania rodziców na temat edukacji dotyczącej WSD; d) zdolność dzieci do rozpoznawania wykorzystywania seksualnego i przeciwstawiania się sprawcom; e) odpowiedzialność rodziców za zapewnienie dzieciom ochrony. Uzyskane wyniki wskazują, że rodzice dysponują dużą wiedzą na temat WSD i jego czynników ryzyka. Mimo to nie przekazują swoim dzieciom wyczerpujących komunikatów profilaktycznych zalecanych przez kampanie prewencyjne, a wielu z nich koncentruje się na zagrożeniach związanych z porwaniem dziecka. Ta rozbieżność między wiedzą rodziców a treścią ich komunikacji z dziećmi może wynikać z przekonania rodziców, że edukowanie dzieci na temat wykorzystywania seksualnego może pociągać za sobą pewne szkodliwe skutki (takie jak wywołanie u dziecka nowych lęków lub obaw czy nieufności wobec innych) oraz że ta metoda może być nieskuteczna w ochronie dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym. Niniejsze badanie uzupełnia dostępne piśmiennictwo przez dostarczenie informacji, które mogą być przydatne w projektowaniu programów służących włączeniu rodziców w ochronę dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym, a także poprzez analizę problemu wykorzystywania seksualnego z perspektywy uznającej doniosłą rolę rodziców w ochronie dzieci.
EN
Although parents are essential to child sexual abuse (CSA) prevention efforts, their views on prevention and protection are not always represented in the research literature. In this qualitative study of 24 Australian parents, beliefs about CSA, its risk factors, prevention methods, and parents’ role in CSA protection, and parents’ approaches to protection of their own children, are examined. Findings were condensed into five themes: (a) parents’ understanding of child sexual abuse, grooming and risk; (b) parent-led CSA education; (c) parents’ beliefs about CSA education; (d) children recognizing and resisting CSA; and (e) parent responsibility for protection. Findings suggest that parents have a good knowledge of CSA and its risks. However, they do not provide their children with the comprehensive prevention messages recommended by prevention campaigns and many concentrate on abduction dangers. This gap between knowledge and parental communication with children could be due to parents’ beliefs that there may be harms associated with education of children about CSA (e.g., such as inciting new fears and worries or reducing trust in others) and that the method may not be effective in protecting children from CSA. This study adds to the existing literature by presenting information that could be useful in designing programs to include parents in CSA protection and by approaching CSA research with parents as thekey agents in the protection of children.

Year

Volume

19

Issue

2

Pages

155-187

Physical description

Contributors

author
  • Griffith University, School of Applied Psychology
  • Menzies Health Institute of Queensland, Australia
  • Griffith University, School of Applied Psychology
  • Menzies Health Institute of Queensland, Australia

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c301383e-7a21-451c-9048-8e1dc1cc35a1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.