Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 120 | Tom 1 | 133 - 146

Article title

Dostęp do list poparcia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa jako przykład neutralizacji aksjologicznej Konstytucji RP

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Acces to an affidavit of support for candidates to the National Council of the Judiciary as an example of the neutralisation of the Polish Constitution

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł omawia utrudnianie dostępu do informacji publicznej przez Kancelarię Sejmu (list poparcia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa) mimo jej zasadniczego znaczenia dla oceny konstytucyjności Rady. Wątpliwości wyrażone przez TSUE w wyroku z dnia 19 listopada 2019 roku (w połączonych sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18), podzielone przez Sąd Najwyższy w uchwale BSA I-4110-1/20 z 23 stycznia 2020 roku, można sprowadzić do wymogu weryfikacji całego procesu powoływania członków, ze szczególnym uwzględnieniem inspekcji papierowych dokumentów posiadanych przez Kancelarię Sejmu. Bezwnioskowe udostępnienie tych list nastąpiło w lutym 2020 roku, w sytuacji, w której status Rady został już rozstrzygnięty w uchwale Sądu Najwyższego. Pomimo solidnych podstaw konstytucyjnych dla dostępu do tego rodzaju informacji (art. 54, 61 Konstytucji RP) praktyczny problem z egzekwowaniem Konstytucji RP tkwi w mało skutecznej regulacji ustawowej, jak na ironię osłabionej przez władzę sądowniczą, pierwszą ofiarę kultury tajności, oraz dużą niechęć uczestników życia politycznego (w tym opozycji) do zwiększenia poziomu przejrzystości w parlamentarno-gabinetowym systemie rządów. Artykuł dowodzi, że kwestia zakresu i efektywności ustawowego reżimu dostępu do informacji nie może być zakładnikiem politycznego kompromisu, ilekroć informacja ma kluczowe znaczenie dla zachowania porządku konstytucyjnego.
EN
The article concerns the obstruction of access to public records (affidavits of support for candidates to the Polish National Council of The Judiciary) by the Chancellery of the Sejm, despite its fundamental importance for assessment of the Council’s constitutionality. The concerns expressed by the European Court of Justice on November 19th, 2019 in joint cases A.K. & Others (C-585/18, C-624/18 and C-625/18) followed by Polish Supreme Court resolution BSA I-4110-1/20 of January 23rd, 2020 may boil down to the need of verifying the entire appointment process through the inspection of paper records held by the Sejm. The proactive disclosure of the crucial records by the Sejm in February 2020 took almost two years when the legal dispute regarding the Council’s status had already been resolved by a Supreme Court resolution. Despite strong and clear constitutional provisions for access to such information (art. 54, 61 of the Constitution of Poland), the practical problem lies in the relatively inefficient freedom of information law weakened, ironically by the first victim of such a culture of secrecy, the judiciary itself, and the extreme reluctance of all political actors (including the opposition) in a parliamentary system of government to improve transparency. The article proves that there shall be no compromise over the scope and efficiency of the FOIA law if the records are of fundamental importance for the preservation of constitutional order.

Year

Volume

120

Issue

Pages

133 - 146

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Wrocławski

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c30b5627-4246-428d-89f3-8b9419545ef5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.