Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 6(966) | 29-43

Article title

Integracja europejska w obliczu eurosceptycyzmu

Title variants

EN
European Integration in View of Euroscepticism

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Poglądy eurosceptyczne są coraz częściej wyrażane w programach i działaniach partii politycznych. Zauważalne są także w debacie politycznej w wybranych państwach członkowskich. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy eurosceptycyzm jest szansą, czy zagrożeniem dla przyszłości idei integracji oraz czy zagrożona jest spójność projektu europejskiego. W artykule zdefiniowano pojęcie eurosceptycyzmu i przedstawiono jego wybrane kategoryzacje. Na podstawie przeprowadzonej analizy ilościowej, a także studium literatury przedmiotu podjęto próbę oceny znaczenia eurosceptyków w Parlamencie Europejskim. W artykule starano się również zidentyfikować przyczyny popularności poglądów eurosceptycznych w Europie, wskazując na istnienie kryzysu gospodarczego, migracyjnego, demokracji, a także samego projektu, jakim jest UE. Na podstawie przeprowadzonych rozważań stwierdzono, że wzrosła liczba eurosceptyków w PE, są oni jednak podzieleni między różne grupy polityczne. Istnieje potrzeba ich większej konsolidacji i wypracowania przez nich spójnych postulatów – wtedy, paradoksalnie, eurosceptycy mogą stać się szansą dla przyszłości europejskiego projektu. Poglądy eurosceptyczne nie powinny być marginalizowane, ale traktowane z uwagą w imię zachowania wartości, jaką jest integracja.
EN
Eurosceptical views are more and more often evident in the programmes and activities of European political parties, and are manifested in the political debate transpiring in Member States. Is Euroscepticism an opportunity or a threat for the future of the idea of European integration? Does it threaten the cohesion of the European project? The main aim of this article is to answer these questions. Euroscepticism and the categorizations it breaks down into are defined in the article. Empirical analysis and a review of the literature are used to illustrate the importance of Eurosceptics in the European Parliament. This study identifies why Eurosceptical views in Europe have become more popular, pointing to the existence of many European crises, including in the economy, migration and democracy. The number of Eurosceptics in the EP has increased, but they come from different political groups. If their opinions are to be seen as an opportunity for the future of the EU, their demands must be consolidated and infused with greater coherence. Eurosceptical views should not be marginalized in the context of the further development of the EU.

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland

References

 • Bertoncini Y., Koenig N. [2014], Euroscepticism or Europhobia: Voice vs. Exit?, Notre Europe – Jacques Delors Institute, Policy Pappers 121.
 • Condruz-Băcescu M. [2014], Euroscepticism Across Europe: Drivers and Challenges, „European Journal of Interdisciplinary Studies”, vol. 6, nr 2.
 • The Eurosceptic Union [2014], „The Economist”, http://www.economist.com/news/europe/21603034-impact-rise-anti-establishment-parties-europe-and-abroad-eurosceptic-union (data dostępu: 6.11.2016).
 • Grosse T. [2014], Kryzys demokracji w Europie, „Przegląd Europejski”, nr 3.
 • Harmsen R., Spiering M. [2004], Introduction: Euroscepticism and the Evolution of European Political Debate, „European Studies”, nr 1.
 • Kopecký P., Mudde C. [2002], The Two Sides of Euroscepticism. Party Positions on European Integration in East Central Europe, „European Union Politics”, vol. 3, nr 3, https://doi.org/10.1177/1465116502003003002.
 • Łada A. [2014], Znaczenie eurosceptyków w Parlamencie Europejskim nowej kadencji – wnioski z pierwszych miesięcy po wyborach, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Moroska A. [2010], Prawicowy populizm a eurosceptycyzm. Na przykładzie Listy Pima Fortuyna w Holandii i Ligii Polskich Rodzin w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Riedel R. [2015], Eurosceptycyzm w kontekście kryzysu gospodarczego w Europie, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 228.
 • Riedel R., Zuba K. [2015], EUROsceptycyzm – propozycja konceptualizacji, „Przegląd Europejski”, nr 3.
 • Standard Eurobarometer 85 [2016], European Union, Spring.
 • Staszczyk A. [2014], Parlament Europejski – sukces eurosceptyków: komentarz do wyników wyborów europejskich z 2014 r., „Biuletyn Instytutu Zachodniego”, nr 166.
 • Stokes B. [2016], Euroskepticism Beyond Brexit, Pew Research Center, http://www.pewglobal.org/2016/06/07/euroskepticism-beyond-brexit/ (data dostępu: 11.11.2016).
 • Taggart P. [1998], A Touchstone of Dissent: Euroscepticism in Contemporary Western European Party Systems, „European Journal of Political Research”, vol. 33, nr 3, https://doi.org/10.1111/1475-6765.00387.
 • Taggart P., Szczerbiak A. [2003], Theorising Party-based Euroscepticism: Problems of Definition, Measurement and Causality, „Sussex European Institute Working Paper”, nr 69.
 • Toomey M. [2007], Euroscepticism in Central Europe: A Comparative Analysis at Elite and Mass Level of Poland, the Czech Republic, and Slovakia, MEA, Lund University, Department of Political Science.
 • Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku [2014], http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/pl/election-results-2014.html (data dostępu: 6.11.2016).
 • Zielonka J. [2014], Koniec Unii Europejskiej?, PISM, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c30d5a75-53b3-46c5-88af-759537c4abb9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.