Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 3 | 57-74

Article title

MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO JAKO NACZELNANORMA ETYCZNA W ŚWIADOMOŚCI MATURZYSTÓW PUŁAWSKICH

Content

Title variants

EN
LOVE OF NEIGHBOR AS A GUIDING ETHICAL PRINCIPLE IN THE CONSCIOUSNESS OF PUŁAWY CITY HIGH SCHOOL GRADUATES

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Moralność prospołeczna Polaków, w tym i katolików, kształtuje się w społeczeństwie polskim na zróżnicowanym poziomie. W niniejszym artykule przedstawiamy postawy młodych Polaków wobec zasady miłości bliźniego jako ważnej reguły moralnej w czterech aspektach: rozumienie miłości bliźniego, stosunek do przykazania „miłuj bliźniego jak siebie samego” oraz postawy wobec przykazania miłości nieprzyjaciół. Kwestie te zostaną omówione w świetle badań socjologicznych zrealizowanych w Puławach wśród maturzystów z liceów ogólnokształcących i z techników, w latach dziewięćdziesiątych XX wieku i w pierwszych dwóch dziesięcioleciach XXI wieku (od 1994 r. do 2016 r.). Ankietę audytoryjną przeprowadzono w czterech tych samych szkołach ponadgimnazjalnych w Puławach i w tych samych klasach (w I Liceum Ogólnokształcącym im. księcia Adama Czartoryskiego, w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Christiana Piotra Aignera, w Technikum nr 1 i w Technikum nr 2). Do dalszych analiz statystyczno-korelacyjnych w 2016 roku włączono 286 ankiet, co stanowiło 83,6% założonej próby badawczej.
EN
Prosocial morality of Poles, including Catholics, remains at a diverse level in Polish society. In this article we present the stances of young Poles towards the principle of love of neighbor as an important moral rule in four aspects: the understanding of love of neighbor; the attitude to the commandment "Love your neighbor as yourself"; and the attitude to the precept to love your enemies. These issues will be discussed in the light of sociological research conducted in Puławy City among high school graduates and technical secondary school graduates in the ‘90s of the 20th century and in the first two decades of the 21st century (from 1994 to 2016). An audit survey was conducted in four the same schools and classes in Puławy City (Duke Adam Czartoryski's High School; Christian Piotr Aigner's High School; and Technical School No. and No. 2). In 2016, 286 questionnaires were used, which constituted 83,6% of the assumed research sample.

Contributors

 • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

References

 • [1] Drączkowski F., Miłość syntezą chrześcijaństwa, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin 1990.
 • [2] Łobocki M., Altruizm wobec wyzwań edukacji alternatywnej, [w:] Edukacja alternatywna. Dylematy teorii i praktyki, (red.) Bogusław Śliwerski, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1992, s. 107-118.
 • [3] Młyński J., W kierunku wartości młodych trzeciego tysiąclecia na podstawie badań przeprowadzonych w wybranych szkołach Tarnowa, „Pedagogika Katolicka”, nr 5, s. 201-222.
 • [4] O wierze i teologii współczesnego Kościoła. Z ks. prof. Alfonsem Skowronkiem rozmawia Andrzej Kowzan, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1989.
 • [5] Ossowska M., Normy moralne. Próba systematyzacji, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1970.
 • [6] Przekroczyć próg nadziei. Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittoria Messoriego, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1994.
 • [7] Rola M., Wartości moralne w świadomości maturzystów lubelskich. Studia socjologiczne, Wydawca i druk Drukarnia Standruk, Lublin 2016.
 • [8] Świda H., System wartości polskiej młodzieży licealnej. Stabilność i zmiany. Przed sierpniem i po grudniu. Z badań nad postawami i wartościami, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1987, s. 148-348.
 • [9] Tischner J., Jak żyć?, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 1995.
 • [10] Zduniak A., Chrześcijańska etyka społeczna a współczesne formy solidarności w socjologii Karla Gabriela, ,,Zeszyty Naukowe KUL”, 2009, nr 4, s. 73-93.
 • [11] Ziółkowski M., Mentalność i strategie przystosowawcze społeczeństwa polskiego w latach 1988-1998, [w:] Rozumienie zmian społecznych, (red.) E. Hałas, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2001, s. 23-57.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c31554c8-095e-4d2e-baa3-5200e774e375
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.