Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 20 | 75-87

Article title

RUCH EKUMENICZNY WOBEC WSPÓŁCZESNYCH PRZEMIAN W SFERZE PRACY I ICH KONSEKWENCJI DLA RODZINY: DIAGNOZY I PROPOZYCJE KONFERENCJI KOŚCIOŁÓW EUROPEJSKICH

Authors

Title variants

EN
ECUMENICAL MOVEMENT AGAINST THE CONTEMPORARY CHANGES OF LABOUR AND THEIR CONSEQUENCES FOR FAMILY: DIAGNOSES AND PROPOSALS FROM THE CONFERENCE OF EUROPEAN CHURCHES

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W opinii wielu socjologów przemiany w sferze pracy, wywołane przez gwałtowny postęp technologiczny, stają się głównym czynnikiem współczesnych przemian społecznych i kulturowych. Wśród spodziewanych negatywnych zjawisk wymienia się wzrost masowego bezrobocia technologicznego, utratę kontroli nad rozwojem sztucznej inteligencji, poszerzenie zjawiska społecznego wykluczenia, narastające rozchodzenie się prekariatu i merytokracznej elity, a w ich następstwie pogłębiający się kryzys instytucji społecznych na czele z rodziną. Stąd też przemiany w pracy są przedmiotem refleksji teologicznej, prowadzonej również przez organizacje ekumeniczne. Wśród szczególnie aktywnych instytucji ekumenicznych należy wymienić Konferencję Kościołów Europejskich i jej komórkę nazwaną „Akcja Kościelna dla Pracy i Życia” i powołaną celowo dla poszukiwania rozwiązań rozważanego problemu. Artykuł w syntetyczny sposób opisuje przemiany w sferze pracy zawodowej oraz ich konsekwencje dla rodziny, społeczeństwa i kultury. Prezentuje również szczegółowe propozycje odpowiedzi na wyzwania płynące z tych przemian, formułowane przez ekumenistów reprezentujących Konferencję Kościołów Europejskich.
EN
According to many social researchers, transformations of the sphere of labour, caused by the technological progress, become a primary factor of contemporary social and cultural changes. An increasing massive technological joblessness, insufficient monitoring of the development of artificial intelligence, spread of the social exclusion, deepening gap between the precariat on the one hand and meritocratic elite on the other, and consequently, an advancing crisis of social institutions are being listed as expected detrimental effects of the technological revolution. The transformations are also commented and intepreted by various ecumenical organisations from the theological perspective, e.g. by the Conference of European Churches, and, in particular by its commission „Church Action on Labour and Life”. Article describes in a syntesizing way changes of the sphere of labour and their consequences for familiy, society and culture. Furthermore, it presents some specific proposals of answers, propounded by the ecumenists from the Conference of European Churches.

Year

Volume

20

Pages

75-87

Physical description

Dates

published
2019

Contributors

author
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

References

 • Andersen Margaret L., Taylor Howard L., 2008, Sociology. Understanding a Diverse Society, Thomson Wadsworth, Belmont.
 • Chalmers David J., 2010, The Singularity: A Philosophical Analysis, The Journal of Consiousness Studies, t. 17, nr 9-10, s. 7-65.
 • Changing Families: The Post-Nuclear Age, 2013, The Economist, 13 March.
 • Constitution of the Conference of European Churches, 2014, w: Balan Clarissa (red.), And now, what are you waiting for? CEC and its Mission in a Changing Europe, Report of the 14th General Assembly of the Conference of European Churches Budapest, Hungary 3 to 8 July 2013, Conference of European Churches, Geneva.
 • European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofund), 2015, New Forms of Employment, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 • Evangelische Kirche in Deutschland, 2004, Du sollst Vater und Mutter ehren – Generationengerechtigkeit in biblischer Perspektive, EKD-Texte, Hannover.
 • Giddens Anthony, 2012, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jamieson Lynn, 2008, Od rodziny do intymności, w: Piotr Sztompka, Małgorzata Bogunia-Borowska (red.), Socjologia codzienności, Wydawnictwo „Znak”, Kraków.
 • Losansky Sylvia, 2010, Öffentliche Kirche für Europa: eine Studie zum Beitrag der christlichen Kirchen zum gesellschaftlichen Zusammenhalt in Europa, Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig.
 • Marriage in the West. For Richer, 2017, The Economist, 23 November.
 • Rifkin Jeremy, 1995, The End of Work. The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Market Era, A Jeremy P. Tarcher/Putnam Book, New York.
 • Servais Jean-Michel, 2011, International Labour Organization (ILO), Wolters Kluver, Alphen aam den Rijn.
 • Skidelsky Robert, Skidelsky Edward, 2013, How Much is Enough. Money and the Good Life, Penguin Books, London.
 • Strong Bryan, DeVault Christine, Cohen Theodore F., 2011, The Marriage and Family Experience: Intimate Relationships in a Changing Society, Cengace Learning, Wadsworth.
 • Szlendak Tomasz, 2015, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Church Action on Labour and Life, 2018a, Digitalisation and the future of work and social relations [online], dostęp: 14.10.2018 <http://www.ceceurope.org/wp-content/uploads/2018/05/2018-CEC-CALL-Berlin-Conference-on-digitalisation-Final-Conclusion.pdf>.
 • Church Action on Labour and Life, 2018b, Policy Paper on Good Work 2014 [online], dostęp: 12.10.2018 <http://www.ceceurope.org/wp-content/uploads/2015/12/1-_CALL_Policy_Paper_on_Good_Work_-fin.pdf>.
 • Commission Church and Society, 2018, Europe 2020: A European Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth [online], dostęp 15.10.2018 <http://www.ceceurope.org/wp-content/uploads/2015/12/008-10_CSC_Briefing_EU_2020_Strategy.pdf>.
 • Report from the 1st CALL: Churches launch CALL Network for a Just Economy in Europe [online], 2018, dostęp: 12.10.2018 <http://www.ceceurope.org/wpcontent/uploads/2010/04/Report_on_the_CALL_Conference.pdf>.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c317d9e6-f619-48a9-a748-81f378469952
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.