Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1(9)/2015 Duchowość jako kategoria egzystencji i transcendencji w starości | 51-64

Article title

Aktualne/zapomniane tematy gerontologii – mądrość ludzi starszych i jej rola w życiu ludzi młodych

Selected contents from this journal

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Wisdom is one of the many human qualities, oft en tied to the old age. Th ere are various theoretical concepts of wisdom, however, its integrative nature is refl ected by: cognitive, aff ective and motivational, as well as social components. Wisdom of the elderly, in a particular way, is associated with practical intelligence. Th e paper presents the results of research on the suggestions, pieces of advice given by older people about the phenomena determining a good, fulfi lling aging, because the respondents found their own aging as such. Wisdom of the elderly is a great capital, which today is not fully utilized. It turns out that the practical knowledge of seniors confi rms theoretical assumptions concerning the measures of preventive gerontology, which is intended to prevent, or minimize, pathological aging and trigger activity, independence, social affi liation, improve the seniors’ quality of life both in the individual and social dimensions. Knowledge and wisdom of older people can help young people to cope with the challenges of adult life, and particularly with the old age that is still to come.

Contributors

 • Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

References

 • Carr A., 2009, Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu i ludzkich siłach, Zysk i S-Ka, Poznań.
 • Erikson E., H., 2012, Dopełniony cykl życia, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • Hill R., D. 2009, Pozytywne starzenie się. Młodzi duchem w jesieni życia, Wydawnictwo Laurum, Warszawa.
 • Kijak R., J., Szarota Z., 2013, Starość. Między diagnozą a działaniem, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.
 • Kunzmann U., 2007, Różne podejścia do dobrego życia: emocjonalno-motywacyjny wymiar mądrości, [w:] Psychologia p ozytywna w praktyce, P. Alex Linley, S. Joseph, (red.) J. Czapiński wydania polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Oleś P., K., 2000, Psychologia przełomu życia połowy życia, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 • Oleś P., K., 2011, Psychologia człowieka dorosłego. Ciągłość-zmiana-integracja. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Pietrasiński Z., 1990, Rozwój człowieka dorosłego, Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, Warszawa.
 • Reznitskaya A., Sternberg R. J., 2007, Jak nauczyć podopiecznych mądrego myślenia: program >>Edukacja dla mądrości<< [w:] Psychologia pozytywna w praktyce, P. Alex Linley, S. Joseph, (red.) J. Czapiński wydania polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Seligman M., E., P., 2011, Pełnia życia. Nowe spojrzenie na kwestię szczęścia i dobrego życia, Media Rodzina,
 • Seligman M., E., P., 2005, Prawdziwe szczęście. Psychologia pozytywna a urzeczywistnienie naszych możliwości trwałego spełnienia. Media Rodzina, Poznań.
 • Steuden S., 2011a, Psychologia starzenia się i starości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Steuden S., 2011b, Mądrość jako pozytywny aspekt starzenia się, [w:] Starzenie się z godnością, S. Steuden, M. Stankowska, K. Janowski, (red.), Wydawnictwo KUL,
 • Stuart-Hamilton I., 2006, Psychologia starzenia się. Wprowadzenie, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań.
 • Woźniak Z., 2011, Profi laktyka starzenia się i starości – mrzonka czy konieczność?, „Ruch prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, rocznik LXXIII, zeszyt 1, s. 233.
 • Zych A. A., 2007, Leksykon gerontologii, Ofi cyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Active Ageing Index 2013, http://www1.unece.org/stat/platform/display/AAI/Active+Ageing+Index+Home, [dostęp 1.04.2014]
 • Podstawowe informacje o rozwoju demografi cznym Polski do roku 2013, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_podst_inf_o_rozwoju_dem_pl_do_2013.pdf, [dostęp 14.02.2014]

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c318335a-babc-46ad-bbaa-9b2c207790c9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.