Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 2 | 27-47

Article title

Co może zrobić mała szkoła wyższa na rzecz rozwoju społeczności lokalnej?

Selected contents from this journal

Title variants

EN
What can a college do for the development of local society?

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Współczesny poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego został zdominowany przez przypisywanie większej wagi roli informacji, oraz przez utworzenie wiedzy określającej innowacyjny charakter strefom funkcjonującym w ramach ekonomii opartej na wiedzy. Innowacje technologiczne i organizacyjne uważane są za podstawowy czynnik rozwoju lokalnego we wszystkich strefach współczesnego rozwoju, zaś kapitał społeczny jest nową kategorią mającą podsycać przedsiębiorczość i innowację, sprzyjającą atrakcyjności regionu, często dającą podstawy tego, że region staje się konkurencyjny. Jeden z głównych sloganów współczesnej edukacji zyskał wyjątkowe znaczenie: „Rozumiejąc świat - zarządzasz sobą". Obejmuje on szerokie spektrum działań wiążących się z rozmaitymi poziomami i formami szeroko pojętej edukacji. Oprócz instytucjonalnych, tradycyjnych form, istnieje – odnoszący się do dynamicznych zmian przypisywanych szybkiemu przyrostowi informacji i prędkiemu rozwojowi sektora IT (Information Technology - technologii informacyjnej) – konieczność poszukiwania nowych form pozyskiwania wiedzy, którą podtrzymywać mogą nowe technologie (takie jak e-learning) oraz uzyskiwanie nowych umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w postmodernistycznym świecie mediów, żeby nie zostać z niego wykluczonym. Dlatego właśnie tak istotne znacznie dla procesu samokształcenia ma samo-motywacja, ponieważ umożliwia ona jednostce indywidualne zarządzanie własną wiedzą. Szkoły wyższe, szczególnie w niewielkich społecznościach, mają potencjał by stać się miejscami, gdzie można zainicjować i stworzyć podwaliny dla podobnego działania, które z kolei umożliwi zniesienie barier stojących na drodze do dostępu do wiedzy i nowoczesnych technologii, a które w końcu doprowadzą do ulepszenia kultury informacyjnej i utworzenia „społeczeństwa wiedzy" (społeczeństwa, dla którego wartością nadrzędną będzie wiedza).
EN
Current stage of the social and economical development is dominated by the increased role of information and by the creation of knowledge determining the innovative character of the regions functioning within the Economy Based on Knowledge. The technological and organizational innovations are considered the basic factor of the local development in all modern types of development and the social capital is a new category of it fostering the entrepreneurship and innovation conducing (conducting) the attractiveness of a region which often creates the basis of its competitiveness. One of the main catchwords of the modern education has gained some special meaning “To understand the world – to manage oneself”. It includes a wide spectrum of activities related to different levels and forms of broadly understood education. Besides the institutional, traditional forms, there is – regarding the dynamic changes referred to rapid increase of information and fast development of IT – the necessity to search for new forms of acquiring knowledge which can be supported by modern technologies (e-learning) and obtaining new skills necessary to function in postmodern world of media, so as not be excluded. Therefore self-motivation is vital in self-learning process to be able to manage one’s own knowledge individually. The colleges, especially in small societies, have the potential to become places where such activities can be initiated and created and which will enable to remove the barriers to access the knowledge and modern technologies and which will eventually lead to the improvement of information culture and the creation of society of knowledge.

Year

Issue

2

Pages

27-47

Physical description

Contributors

  • Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c3185d82-d6fd-450d-b25b-6177a5423a52
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.