Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 24 | 1 | 7-24

Article title

Kontrowersje wokół projektowanych zmian w zakresie sposobu rozliczania dotacji na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe

Authors

Title variants

EN
Controversy over the proposed changes to the methods of settling grants for public projects carried out by non-governmental organizations

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Niniejsze opracowanie zawiera próbę oceny projektowanych zmian w zakresie rozliczania dotacji celowych udzielanych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach stosunku zlecenia publicznoprawnego. Artykuł nie pretenduje do przedstawienia spójnego i zupełnego modelu rozliczania dotacji budżetowych, a jedynie stanowić ma przyczynek do dyskusji na temat cech tej instytucji prawnej oraz możliwych kierunków zmian w zakresie mechanizmów takiego rozliczenia.
EN
This paper discusses the proposed scenarios for changes to the settlement of specific grants for those non-governmental organisations which engage in public-benefit activities as commissioned by public authorities. The aim of the study is not to provide a coherent or complete model of state subsidy settlements but to initiate a discussion of the legal features of this legal institution and possible lines of development.

Year

Volume

24

Issue

1

Pages

7-24

Physical description

Contributors

 • Katedra Finansów i Prawa Finansowego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

References

 • Borodo A.: Charakter prawny wydatków budżetowych, „Studia Prawnicze KUL” 2009, nr 2-3, s. 7-17.
 • Dadel M.: Dylematy rozliczeń, [w:] Forum Debaty Publicznej „Społeczeństwo Obywatelskie, kapitał społeczny” propozycje dotyczące zmian uregulowań prawnych w zakresie zbiórek publicznych oraz sposobów rozliczania realizacji zadań publicznych, Warszawa 2012, s. 57-58.
 • Dębowska-Romanowska T.: Istota i treść władztwa finansowego – samowola finansowa (samowola podatkowa), restrykcje finansowe – zagadnienia pojęciowe, [w:] Konstytucja, ustrój, system finansowy państwa. Księga pamiątkowa ku czci prof. Natalii Gajl, red. T. Dębowska-Romanowska, A. Jankiewicz, Warszawa 1999, s. 345-360.
 • Dębowska-Romanowska T.: Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną, Warszawa 2010.
 • Dębowska-Romanowska T.: Wydatki publiczne, ich formy prawne oraz zasady realizacji w sektorze finansów publicznych, [w:] System Prawa Finansowego, t. II, Prawo finansowe sektora finansów publicznych, red. E. Ruśkowski, Warszawa 2010, s. 113-137.
 • Dębowska-Sołtyk M, Sołtyk P.: Rozliczenie dotacji celowej udzielonej z budżetu gminy na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego, „Finanse Komunalne” 2012, nr 10, s. 55-64.
 • Gorgol A.: Komentarz do art. 221 ustawy o finansach publicznych, [w:] Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, red. P. Smoleń, Warszawa 2012, s. 987-994.
 • Guć M.: Organizacje pozarządowe – dyskryminowany partner administracji publicznej, [w:] Forum Debaty Publicznej „Społeczeństwo Obywatelskie, kapitał społeczny” propozycje dotyczące zmian uregulowań prawnych w zakresie zbiórek publicznych oraz sposobów rozliczania realizacji zadań publicznych, Warszawa 2012, s. 53-56.
 • Knosala E.: Problemy teorii zadań publicznych (szkic z nauki administracji), [w:] Państwo, Prawo, Społeczeństwo w dziejach Europy Środkowej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Ciągwie w siedemdziesięciolecie urodzin, red. A. Lityński, M. Mikołaj-czyk, T. Adamczyk, Katowice–Kraków 2009, s. 319-329.
 • Lachiewicz W.: Prawo o dotacjach – zarys systemu po reformie finansów publicznych, [w]: Finanse publiczne. Praktyka stosowania nowej ustawy o finansach publicznych i aktów wykonawczych, red. W. Lachiewicz, Warszawa 2010, s. 431-446.
 • Musiałkiewicz R.: Problemy prawne udzielania dotacji na cele publiczne organizacjom pozarządowym przez jednostki samorządu terytorialnego, [w:] Zagadnienia prawne finansów i gospodarki samorządu terytorialnego, red. A. Borodo, Toruń 2008, s. 259-275.
 • Ofiarski Z., Ofiarska M.: Umowa w sprawie udzielenia dotacji celowej – wybrane aspekty, [w:] Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku. Daniny publiczne, red. A. Dobaczewska, E. Juchniewicz, T. Sowiński, Warszawa 2010, s. 285-296.
 • Salachna J.M.: Komentarz do art. 221 ustawy o finansach publicznych, [w:] Nowa ustawa o finansach publicznych wraz z ustawą wprowadzającą. Komentarz praktyczny, red. E. Ruśkowski, J. M. Salachna, Gdańsk 2010, s. 685-693.
 • Sawicka K.: Dotacje celowe na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe, [w:] Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego, red. J. Blicharz, J. Boć, Warszawa 2009, s. 367-383.
 • Sawicka K.: Wydatki z budżetu gminy w formie dotacji. Zagadnienia prawnofinansowe, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 2009, nr 3127, Przegląd Prawa i Administracji LXXX, s. 151-173.
 • Stahl M.: Cele publiczne i zadania publiczne, [w:] Koncepcja systemu prawa administracyjnego. Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego. Zakopane 24-27 września 2006, red. J. Zimmermann, Warszawa 2007, s. 95-116.
 • Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, Warszawa 1996.
 • Tabernacka M.: Konstrukcja prawna zadania publicznego, „Acta Universitatis Wratislawiensis” 2005, Prawo CCXCV, nr 294, s. 409-422.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c31bb737-7ec6-48a1-8d80-ac743861796e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.