Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | vol. 64, nr 5 | 208-224

Article title

Współpraca przedsiębiorstw przemysłu spożywczego z partnerami zewnętrznymi w procesach otwartych innowacji

Content

Title variants

EN
The cooperation between food industry enterprises and external partners in the processes of open innovation

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W opracowaniu zaprezentowano w sposób syntetyczny istotę koncepcji otwartych innowacji oraz zasadność jej stosowania przez producentów branży spożywczej, a także podkreślono rolę poszczególnych kategorii kooperantów we współtworzeniu innowacyjnych rozwiązań. Celem artykułu była identyfikacja partnerów zewnętrznych, z którymi przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego nawiązują kooperację w ramach realizowanej działalności innowacyjnej, oraz określenie szans i zagrożeń płynących z podejmowania tego rodzaju współpracy. Badane przedsiębiorstwa najczęściej angażowały w procesy innowacyjne swoich odbiorców i dostawców, realizując modele otwarte bazujące na tradycyjnych powiązaniach w ramach łańcucha wartości. Za najistotniejszą szansę wypływającą z nawiązywania współpracy uznano możliwość uzyskania dostępu do szerokich zasobów wiedzy, natomiast najsilniejszą barierę podejmowania takich działań stanowiły wysokie koszty związane z poszukiwaniem rozwiązań poza przedsiębiorstwem.
EN
The study presents in a synthetic way the understanding of the concept of the open innovation and the validity of its application by food industry producers and it also emphasizes the role of individual categories of cooperators in co-creating innovative solutions. The aim of the article was twofold: to identify the external partners with whom food industry enterprises establish cooperation within the framework of the implemented innovative activity, and to identify the opportunities and threats resulting from this sort of cooperation. The surveyed companies most often involved their customers and suppliers in the innovation processes, implementing open innovation models based on traditional relationships within the value chain. Gaining access to broad knowledge resources was recognized as the most important benefit of such cooperation, whereas the chief obstacle for undertaking such activities were high costs connected with searching for solutions outside the enterprise.

References

 • Bellairs J., 2010, Open innovation gaining momentum in the food industry, Cereal Foods World, vol. 55, no. 1, s. 4-6.
 • Brasili C., Fanfani R., 2006, Agri-food districts: theory and evidence. The new European rurality: Strategies for small firms, MPG Books Limited, Cornwall.
 • Castellacci F., 2008, Technological paradigms, regimes and trajectories, Research Policy, vol. 37, no. 6-7, s. 978-994.
 • Chesbrough H.W., 2003, Open innovation. The new imperative for creating and profiting from technology, Harvard Business Review Press, Boston.
 • Chesbrough H.W., 2006, Open business models: How to thrive in the new innovation landscape, Harvard Business School Press, Boston.
 • Chesbrough H.W., Bogers M., 2014, Explicating open innovation: Clarifying an emerging paradigm for understanding innovation, [w:] H.W. Chesbrough, W. Vanhaverbeke, J. West (red.), New frontiers in open innovation, Oxford University Press, Oxford.
 • Dolińska M., 2016, Konsument jako partner przedsiębiorstwa w otwartych innowacjach, Marketing i Zarządzanie, nr 3(44), s. 309-316.
 • Fabrizio K.R., 2009, Absorptive capacity and the search for innovation, Research Policy, vol. 38, no. 2, s. 255-267.
 • Garcia Martinez M., Briz J., 2000, Innovation in the Spanish food & drink industry, International Food and Agribusiness Management Review, vol. 3, no. 2, s. 155-176.
 • Gassmann O., Enkel E., 2004, Towards a theory of open innovation: Three core process archetypes, Proceedings of the R&D Management Conference, Lisbon.
 • Jeppesen L.B., Molin M.J., 2003, Consumers as co-developers. Learning and innovation outside the firm, Technology Analysis & Strategic Management, vol. 15, no. 3, s. 363-383.
 • Juchniewicz M., 2014, Model otwartych innowacji w przemyśle spożywczym – skala i znaczenie zjawiska, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3, s. 107-118.
 • Juriaanse A.C., 2006, Challenges ahead for food science, International Journal of Dairy Technology, vol. 59, no. 2, s. 55-57.
 • Lagnevic M., 2003, The dynamics of innovation clusters. A study of the food industry, Massachusetts: Edward Elgar Publishing, Northampton.
 • Laursen K., Salter A., 2006, Open for innovation. The role of openness in explaining innovation perform- ance among U.K. manufacturing firms, Strategic Management Journal, no. 27, s. 131-150.
 • Laursen K., Salter A.J., 2014, The paradox of openness. Appropriability, external search and collaboration, Research Policy, vol. 43, no. 5, s. 867-878.
 • Lewandowska M.S., 2018, Koncepcja otwartych innowacji. Perspektywa polskich przedsiębiorstw przemysłowych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Lichtenthaler U., 2011, Open innovation: Past research, current debates, and future directions, Academy of Management, vol. 25, s. 75-94.
 • Łobejko S., 2010, Innowacje otwarte źródłem konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] R. Nowacki, M.W. Staniewski (red.), Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Mielcarek P., 2015, Development of innovation process in open innovation model – an IT case study, Przegląd Organizacji, nr 6, s. 33-41.
 • Mietlicka D., 2017, Analiza innowacyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 10, s. 140-155.
 • Misztal A., 2017, Otwarte innowacje w polskich przedsiębiorstwach – ewaluacja, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, t. 33, nr 1, s. 27-37.
 • Pellegrini L., Lazzarotti V., Manzini R., 2014, Open innovation in the food and drink industry, Journal of Agricultural & Food Industrial Organization, vol. 12, no. 1, s. 75-94.
 • Petersen K., Handfield R., Ragatz G., 2003, A model of supplier integration into new product development, Journal of Product Innovation Management, vol. 20, no. 4, s. 284-299.
 • Roszkowska-Menkes M., 2015, Otwarte innowacje: w poszukiwaniu równowagi, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Sarkar S., Costa A.I.A., 2008, Dynamic of open innovation in the food industry, Trends in Food Science & Technology, vol. 19, no. 11, s. 574-580.
 • Scuotto V., Del Giudice M., Bresciani S., Meissner D., 2017, Knowledge-driven preferences in informal inbound open innovation modes. An explorative view on small to medium enterprises, Journal of Knowledge Management, vol. 21, no. 3, s. 640-655.
 • Sopińska A., 2013, Otwarte innowacje bazujące na mądrości „tłumu” – podstawa sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa, Zarządzanie i Finanse, nr 4/1, s. 287-302.
 • Sopińska A., Dziurski P., 2018, Otwarte innowacje. Perspektywa współpracy i zarządzania wiedzą, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Sopińska A., Mierzejewska W., 2017a, Otwarte innowacje produktowe realizowane przez przedsiębiorstwa działające w Polsce. Podejście zasobowe, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Sopińska A., Mierzejewska W., 2017b, Wybór partnerów do tworzenia innowacji w modelu otwartym, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 5, no. 9, s. 123-141.
 • Tylżanowski R., 2015, Koncepcja Open Innovation jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, Handel Wewnętrzny, nr 4(357), s. 16-25.
 • West J., Gallagher S., 2006, Challenges of open innovation: The paradox of firm investment in open-source software, R&D Management, vol. 36, no. 2, s. 319-331.
 • Wróblewska D., 2019, Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w kontekście stosowania koncepcji otwartych innowacji, rozprawa doktorska, Instytut Zarządzania UMCS w Lublinie, Lublin.
 • Yan T., Azadegan A., 2017, Comparing inter-organizational new product development strategies: Buy or ally; Supply-chain or non-supply-chain partners?, International Journal of Production Economics, vol. 183, s. 21-38.
 • Zimmer J., Mierzwa D., 2017, Orientacja na innowacje otwarte przedsiębiorstw funkcjonujących na polskim rynku, Przegląd Organizacji, nr 1, s. 4-9.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c31bfe71-266d-4f87-acf4-fe5596614cb5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.