Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 4(46) | 99-105

Article title

Wsparcie procesu komercjalizacji wiedzy i integracji środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym

Title variants

EN
Support for Process of Knowledge Commercialization and Integration of Academic Community with Economic Environment

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest ukazanie idei oraz wyników realizacji programu Brokerzy Innowacji na tle barier i ograniczeń utrudniających efektywny transfer wiedzy. W artykule podjęty został temat procesu komercjalizacji wyników badań naukowych, transferu wiedzy i technologii oraz wspierania rozwoju opartego na innowacjach. Przyczynkiem do podjęcia dyskusji i przeprowadzenia analizy stały się: zakończenie realizacji programu Brokerzy Innowacji oraz identyfikacja globalnego trendu ukazującego aktywność środowisk na rzecz tworzenia i rozwijania ekosystemu innowacji.
EN
The aim of the paper is to present the idea of innovation and the results of implementing the program “Innovation Brokers” against the background of barriers and limitations to the effective process of knowledge transfer. The paper reports the results of a study into commercialization of the results of research, knowledge and technology transfer as well as the support for development based on innovations. The contributions to the discussion and the analysis are based on the completion of the “Innovation Brokers” program as well as identification of a global trend involving the activity of various environments aimed at the creation and development of an innovation ecosystem.

Contributors

  • Politechnika Opolska, Polska

References

  • Adamska M. (2013): Diagnoza czynników warunkujących rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. [w:] M. Szewczuk-Stępień i M. Adamska (red.): Od naukowej inspiracji do innowacji w przedsiębiorstwie. Praktyczna aplikacja wiedzy Asystentów Innowacji, Opole, Instytut Trwałego Rozwoju.
  • Adamska M., Dymek Ł., Szewczuk-Stępień M. (2013): Wsparcie regionalnego transferu wiedzy. Obraz województwa opolskiego na podstawie przeprowadzonych badań. [w:] H. Brandenburg i P. Sekuła (red.): Projekty lokalne i regionalne. Współpraca: nauka, biznes, samorząd. Przykłady i studia przypadków, Praca Naukowa/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
  • Matusiak K.B., Guliński J. (red.) (2010): Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy. Seria Innowacje, Warszawa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
  • Zygmunt A. (2014): R&D Expenditures in Poland. Voivodship Perspective. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 12 (2), s. 13–20.
  • Zygmunt J. (2014): Determinants of Knowledge Transfer in a Region. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 12 (2), s. 7–12.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c31ccfa6-6e79-4ae7-9614-e94574bf0e49
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.