Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 50 | 2 | 5-24

Article title

O przedmiocie badań informatyki

Content

Title variants

EN
About the object of computer science’s studies

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Jednym z podstawowych zagadnień ontologicznych filozofii informatyki jest pytanie o przedmiot badań informatyków. W pracy dokonano analizy wybranych poglądów dotyczących obiektów informatyki: informacji, komputerów, programów komputerowych oraz algorytmów. Uznanie informatyki za naukę o informacji prowadzi do wielu problemów filozoficznych związanych nie tylko z definicją wszechobecnej w nauce informacji, ale również z jej naturą. Podobne kwestie związane są z przyjęciem, że przedmiotem badań informatyki są komputery. W pracy przeanalizowano między innymi związek pomiędzy komputerem, rozumianym jako byt abstrakcyjny, a rzeczywistymi maszynami, będącymi jego urzeczywistnieniami, oraz problem rozróżnienia hardware’u od software’u. Z kolei stwierdzenie, że podstawową działalnością informatyków jest tworzenie programów komputerowych prowadzi do poglądu, że informatyka jest nauką o programach. W pracy dokonano zestawienia poglądów na naturę programów, w tym na rozróżnienie programów jako kodów od programów wykonywanych na komputerach. Praca zawiera również analizę pojęcia algorytmu oraz procedury jako obiektów badań informatyki, w tym omówienie cech algorytmu.
EN
One of the fundamental ontological issues of the philosophy of computer science is the question about the object of computer scientists’ research. In the paper some views concerning the objects of computer science are analyzed. They include information, computers, computer programs and algorithms. Recognition of computer science as a science of information leads to many philosophical problems related not only to the definition of information, but also of its nature. Similar issues are associated with the adoption of computers as the subject of computer science’s research. In the paper the relationship between the computer as an abstract object and its implementation − real machines is examined. Also the problem of distinguishing hardware from software is considered. Finding that the main computer scientist’s activity is software creation, leads to the view that computer science is the science of programs. The main views on the nature of programs, including the distinction between program as code and program as an executed process are compared and discussed. The paper also contains an analysis of algorithms and procedures as objects of computer science’s research, including a discussion of the main features of the algorithm.

Year

Volume

50

Issue

2

Pages

5-24

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki, ul. Umultowska 87, 61-614 Poznań, Poland

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c32352b1-1c64-482a-8da6-dedd6ba89a7b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.