Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 1 | 43-53

Article title

Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

Content

Title variants

EN
The Social Clauses in Public Procurement

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych to instrument, dzięki któremu zamawiający może w prowadzonym przez siebie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uwzględnić dodatkowe cele społeczne, obejmujące przede wszystkim zatrudnienie i warunki pracy pracowników zaangażowanych w wykonanie zamówienia. W pierwszej części artykułu przedstawiono defi nicję klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Druga i trzecia część zostały poświęcone unijnym i polskim przepisom prawnym w zakresie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, a także zamówieniom zastrzeżonym. Następnie wskazano na sposób, w jaki klauzule społeczne powinny być formułowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Ponadto w artykule, w jego ostatniej części, podjęto próbę oceny wpływu klauzul społecznych na podmioty ekonomii społecznej, podkreślając przede wszystkim fakt, że odpowiednio sformułowane w dokumentacji przetargowej klauzule społeczne są szansą dla przedsiębiorstw zatrudniających osoby mające problemy z integracją społeczną i zawodową. Wskazano także bariery dotyczące stosowania klauzul społecznych - zarówno od strony zamawiających, jak i podmiotów ekonomii społecznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The social clauses in public procurement are the instrument through which the contracting authority may include in the public award procedures additional social goals focusing on the employment and working conditions of employees engaged in the performance of public contracts. In the first part of article has been presented the definition of social clauses in public procurement. Second and third parts have been devoted to the presentation of the EU and Polish legal framework for social clauses in public procurement and additionally also the reserved public procurement. Then in the article has been pointed the way in which social clauses should be formulated in the public procurement award procedures. Furthermore, the article in its fi nal part, attempts to assess the impact of social clauses for the social economy entities by showing fi rst of all that the social clauses properly formed in the tender documents are a chance for enterprises employing people who have problems with social and professional integration. Addition the barriers to the use of social clauses from both the side of contracting authorities as well as social economy entities have been also identified. (original abstract)

Contributors

 • Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Zamówień Publicznych

References

 • Biuletyn [2010], Biuletyn Informacyjny Urzędu Zamówień Publicznych za okres 01.01.2010-31.12.2010, NR 12/2010, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa (http://www.uzp.gov.pl/ cmsws/page/?F;538;biuletyn_informacyjny_uzp.html).
 • Biuletyn [2011], Biuletyn Informacyjny Urzędu Zamówień Publicznych za okres 01.01.2011-31.12.2011, NR 12/2011, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa (http://www.uzp.gov.pl/ cmsws/page/?F;538;biuletyn_informacyjny_uzp.html).
 • De Rosa F. [2007], Zamówienia publiczne a partnerstwo publiczno- prywatne, ,,Ekonomia społeczna testy 2007", Nr 6.
 • Krajowy [2010], Krajowy Plan Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2010-2012, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa (http://www.uzp.gov.pl/ cmsws/page/?D;1248).
 • Opinia [2010], Opinia prawna ,,Opis wymagań związanych z realizacją zamówienia publicznego, dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 9 ustawy - Prawo zamówień publicznych", Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa (http://www.uzp.gov.pl/cmsws/ page/?D;1029;opis_wymagan_zwiazanych_z_realizacja_zamowienia_ publicznego,_dotyczacych_zatrudnienia_osob_ niepelnosprawnych,_zgodnie_z_art._36_ust._2_pkt_9_ ustawy_%E2%80%93_prawo_zamowien_publicznych. html).
 • Przewodnik [2011], Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans Dział D.2 Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Dział C.3, tekst ukończono w październiku 2010 r., Luksemburg.
 • Public [2011], Public procurement indicators 2010, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna Rynek Wewnętrzny i Usługi, Bruksela (http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/ modernising_rules/evaluation/index_en.htm).
 • Sprawozdanie [2011], Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2010 r., Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa (http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?F;288;sprawozdania_ roczne_uzp_z_funkcjonowania_systemu_zamowien_publicznych. html).
 • Wysoki J. [2011], Klauzule społeczne, ,,Przetargi Publiczne", Nr 3 (marzec).
 • Zalecenia [2009], Zalecenia dotyczące stosowania ,,klauzul społecznych" w zamówieniach publicznych, Prezes Urzędu Zamowień Publicznych oraz Minister Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c32475db-291c-4838-bcad-5b8a4b667def
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.