Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2007 | R. 2007 | 152-162

Article title

Kariera zawodowa i aktywność edukacyjna jako szansa samorealizacji współczesnej kobiety

Authors

Content

Title variants

EN
Career and active education as a chance for selfrealisation of a modern woman

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Dynamiczny postęp cywilizacyjny obliguje współczesnego człowieka do przejawiania inicjatywy w kreowaniu własnego życia. Dlatego też obserwuje się zasadnicze zmiany zachodzące w stylach życia ludzi. Współczesne kobiety coraz odważniej konkurują z mężczyznami na płaszczyźnie zawodowej, jeszcze nie tak dawno będącej niejako w posiadaniu przedstawicieli płci męskiej. Dbając o własny rozwój, autonomię i wysoką pozycję społeczną, kobiety z coraz większą determinacją angażują się w karierę zawodową i edukacyjną. W artykule w oparciu o analizę biografii kobiet przedstawiono te płaszczyzny życiowe, które stwarzają największe szanse samorealizacji współczesnym kobietom oraz wskazano korzyści, jakie czerpie kobieta z podejmowania aktywności. Ponadto ukazano związek, jaki zachodzi pomiędzy całożyciowym uczeniem się jednostki a jej rozwojem zawodowym.
EN
Dynamic civilization progress obliges modern person to manifest an initiative in creating personal life. For this reason, we are able to observe fundamental changes in people lifestyles. Nowadays women more courageously compete with men on professional surface, which few years ago was in property of male representatives. Taking care of development, autonomy and high social position women become involved with higher determination in professional and educational careers. Based on biographical research of women, the article presents these life areas which create the biggest chances of selfrealization nowadays women. Also, it shows benefits that women have from their activity. Additionally, the article shows an association between lifelong learning and professional development.

Year

Volume

Pages

152-162

Physical description

Contributors

References

 • Adamski F. (2002), Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Dziubacka K. (2004), Aksjologiczny sens pracy jako atrybut jakości życia [w:] Szeląg A. (red.), Edukacja ku wartościom, Impuls, Kraków, s. 197–212.
 • Furmanek W. (2004), Rozumienie wartości pracy a orientacje życiowe człowieka, „Pedagogika Pracy”, nr 45, s. 59–64.
 • Griffin R.W. (1996), Podstawy zarządzania organizacjami, tłum. M. Rusiński, PWN, Warszawa.
 • Kargul J. (2001), Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych: przesłanki do budowy teorii edukacji całożyciowej, Wydawnictwo DSWE, Wrocław.
 • Kozielecki J. (1987), Myśli o człowieku spisane u kresu długiej podróży, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 3, s. 121–134.
 • Kozielecki J. (2002), Transgresja i kultura, Żak, Warszawa.
 • Leszkowicz-Baczyńska Ż. (2002), Między domem a pracą – wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania zadowolenia z życia kobiet, [w:] Wachowiak A. (red.), Przemiany orientacji życiowych kobiet zamężnych, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań, s. 55–68.
 • Malewski M. (2001), Edukacja dorosłych w pojęciowym zgiełku. Próba rekonstrukcji zmieniającej się racjonalności andragogiki, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 2, s. 29–55.
 • Melosik Z. (2002), Kryzys męskości w kulturze współczesnej, Wolumin, Poznań.
 • Merrill B. (2003), Women’s lives and learning: struggling for transformation, [w:] Dybbroe B., Ollagnier E. (red.), Challenging gender in lifelong learning: European perspectives, Roskilde University, Roskilde, s. 133–144.
 • Nowakowska U., Piwnik E. (2003), Kobiety w rodzinie, [w:] Kobiety w Polsce 2003. Raport Centrum Praw Kobiet, Oficyna Wydawnicza Mentor, Warszawa, s. 49–90.
 • Pietrasiński Z. (1990), Rozwój człowieka dorosłego, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Siemieńska R. (1996), Kobiety: nowe wyzwania. Starcie przeszłości z teraźniejszością, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Strykowska M. (1999), Zmiana stereotypu w sferze pracy zawodowej kobiet, [w:] Miluska J., Boski P. (red.), Męskość – kobiecość w perspektywie indywidualnej i kulturowej, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa, s. 22–23.
 • Wesołowska E.A. (2001), Świadomość edukacyjna kobiet – refleksje na koniec badań biograficznych, [w:] Wesołowska E.A. (red.), Kobiety a edukacja dorosłych, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, Warszawa, s. 79––86.
 • Wojtasik B. (2003), Refleksyjne konstruowanie kariery życiowej w ponowoczesnej codzienności, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr specjalny, s. 343–351.
 • Zaborowski Z. (2001), Problemy psychologii życia, Żak, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c32aa02c-4f62-4fa6-a37b-2d5844c19f24
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.