Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2005 | 2(20) | 101-114

Article title

Regionalna aktywność zawodowa, przedsiębiorczość i bezrobocie

Content

Title variants

EN
Regional vocational activity, entrepreneurship and unemployment

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł wykorzystuje wyniki uzyskane w trakcie Narodowego Spisu Powszechnego przeprowadzonego w grudniu 2002 r. Głównym przedmiotem uwagi jest regionalne zróżnicowanie poziomu aktywności zawodowej oraz poziomu bezrobocia w kraju. Wyróżniono obszary "centralny" i zachodni jako najlepiej obrazujące istniejące pod tym względem różnice. Mają one za swoje źródło odmienne drogi budowania przedsiębiorczości. W regionie zachodnim oparta jest ona na małych (miniaturowych) zakładach, zatrudniających niewielkie liczebnie grupy pracowników i będących również miejscem pracy dla ich właścicieli. Przedsiębiorczość na zachodzie, aczkolwiek bardziej rozwinięta niż na obszarach centralnych, jest również bardziej niestabilna, co pociąga za sobą utrzymujące się wyższe poziomy bezrobocia.
EN
The article is based upon the results of National General Survey conducted in December 2002. It is focused on differences in professional activity and the levels of unemployment among various subregions in Poland. Considering this issue two subregions were pointed - the "Central" and the "West". They both vary in levels of economic activity of inhabitants. There are more ownership and self-employment in the "West" region, but nevertheless there is higher rate of unemployment. The reasons lay in character of enterprises - they are very small, vulnerable and unstable. They produce the streams of inflows and outflows from unemployment to job and vice versa.

Contributors

 • Instytut Socjologii, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego

References

 • Bąk M., Grabowski M., Kulwczuk P., Nowicki M., Wargacki M., Wojnicka E., 2001, Male i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionalny, Warszawa: PARP.
 • Dąbrowski J.M. (red.), 1996, Mapa ryzyka inwestycyjnego, Gdańsk: IBnGR.
 • Gołata E., 2004, Estymacja pośrednia bezrobocia na lokalnym rynku pracy, Poznań: Wydawnictwa Akademii Ekonomicznej.
 • Gorzelak G., Jałowiecki B., 2000, "Konkurencyjność regionów", Studia Regionalne i Lokalne, nr 1(1).
 • GUS, 2003, Powiaty w Polsce 2002, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Hryniewicz J.T., 2002, "Endo- i egzogenne czynniki rozwoju gospodarczego gmin i regionów", Studia Regionalne i Lokalne, nr 2(2).
 • Jarosz M., 2004, "Narodowy Spis Powszechny 2002. Zalety i wady", Studia Socjologiczne, nr 1.
 • Kryńska E., 2001, Dylematy polskiego rynku pracy, Warszawa: IPiPS.
 • Kwiatkowski E., Kucharski L., 2003, "Analiza strumieniowa bezrobocia w Polsce w okresie transformacji", Rynek Pracy, nr 4.
 • Makać W., 2003, "Metody statystyczne w analizie rynku pracy", Rynek Pracy, nr 4.
 • Raciborski J., 1995, Polskie wybory, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".
 • Ratuszniak M., Olejarz K., 2004, "Dochody i wydatki Funduszu Pracy w latach 1990-2002", Rynek Pracy, nr 1.
 • Susmarski P. (red.), 2003, Profil wrażliwości gospodarki regionalnej na integrację z Unią Europejską, Gdańsk: IBnGR.
 • Swianiewicz P., Dziemianowicz W., Mackiewicz M., 2000, Sprawność instytucjonalna administracji samorządowej w Polsce - zróżnicowania regionalne, Warszawa: IBnGR.
 • Szlachta J., Pyszkowski A. (red.), 1999, Rozwój regionalny jako element strategii społeczno-gospodarczej Polski w latach 2000-2006, Warszawa-Gdańsk: IBnGR.
 • www.mspis.gov.pl

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c32b3387-2da4-43b0-b00e-8f2894b718de
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.