Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 219 | 65-78

Article title

O kosztach realizacji planów eksperymentów czynnikowych

Content

Title variants

EN
On the costs of realization of factorial design of experiment

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Planowanie eksperymentów jako metoda statystycznej kontroli jakości umożliwia właściwe przygotowanie procesu produkcyjnego poprzez ustalenie poziomów czynników oraz określenie ich wpływu na efekty realizowanego procesu. Metoda ta jest chętnie stosowana w przedsiębiorstwach, gdyż tylko prawidłowo ustawiony proces prze-biega bez zakłóceń. Skutkuje to zmniejszoną liczbą wytworzonych elementów wadliwych, czyli niższymi kosztami braków wewnętrznych i zewnętrznych. Stosowanie planowania eksperymentów wymaga jednak ponoszenia pewnych nakładów finansowych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie struktury kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo w związku z zastosowaniem narzędzia planowania eksperymentów oraz wskazanie możliwości takiego zaplanowania eksperymentu czynnikowego, by koszty te były minimalizowane. W artykule zaprezentowany zostanie algorytm realizacji planu eksperymentu czynnikowego uwzględniający koszty jego przeprowadzenia. Kosz-ty przeprowadzenia eksperymentu utworzonego zgodnie z proponowaną metodą zostaną porównane z kosztami realizacji klasycznych planów eksperymentów czynnikowych.
EN
Design of experiments as a method of statistical quality control enables proper planning and preparation of the production process by determining the levels of the factors and to determine their impact on the effects of realized process. This method is readily applicable in enterprises, as only correctly set process running smoothly. This results in a reduced number of produced defective elements, i.e. lower costs of internal and external lacks. The use of factorial design, however, requires incurring some financial outlay. The purpose of this article is to present the structure of the costs incurred by companies in connection with the use of the factorial design and to indicate possibilities of such planning factorial experiment that the costs were minimized. In the paper will be presented an algorithm of implementation fractional factorial design taking into account the cost of its maintenance. The proposed method of carrying out the design will be compared with the costs of implementation classical factorial design.

Year

Volume

219

Pages

65-78

Physical description

References

 • Aczel A.D. (2000), Statystyka w zarządzaniu, WN PWN, Warszawa.
 • Draper N.R., Stoneman D.M. (1968), Factor changes and Linear Trends in Eight-Run Two-Level Factorial Designs, „Technometrics”, No. 10.
 • Iwasiewicz A. (1999), Zarządzanie jakością, WN PWN, Warszawa-Kraków.
 • Joiner B. L., Campbell C. (1976), Designing Experiments When Run Order is Important, „Technometrics”, No. 18.
 • Juran J.M., Gryna F. M. (1974), Jakość. Projektowanie. Analiza, WNT, Warszawa.
 • Konarzewska-Gubała E. (2003): Koszty jakości w koncepcji TQM [w:] E. Konarzewska--Gubała (red.), Zarządzanie przez jakość. Koncepcje, metody, studia przypadków, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kończak G. (2007), Metody statystyczne w sterowaniu jakością produkcji, Wydawnic-two Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Montgomery D.C. (2001), Design and Analysis of Experiments, John Wiley & Sons, Inc., New York.
 • Montgomery D.C. (1997), Introduction to statistical quality control, John Wiley & Sons, Inc., New York.
 • Szerszunowicz M. (2013), Sequence of Experimental Trials and Factorial Design of Experiment Realization Costs [w:] Cz. Domań ski (red.), Acta Universitatis Lo-dziensis – Folia Oeconomica 286, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Wawrzynek J. (2009), Planowanie eksperymentów zorientowane na doskonalenie jakości produktu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Wawrzynek J. (1993), Statystyczne planowanie eksperymentów w zagadnieniach regresji w warunkach małej próby, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c3415356-13ee-4f26-9e6c-02c6530b2969
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.