Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1(42) | 78-98

Article title

Aktywność fizyczna a jakość życia osób starszych

Title variants

EN
Physical activity and the quality of life of the elderly

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Dane statystyczne i prognozy wskazują na rosnącą liczbę osób starszych w społeczeństwach europejskich, w tym również w Polsce. Zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym taki stan demograficzny powoduje konsekwencje ekonomiczne i społeczne – dotyczące opieki zdrowotnej, wsparcia socjalnego itp.), dlatego coraz większego znaczenia nabiera zagadnienie „pomyślnego starzenia się”. Pojęcie satysfakcja rozumiane jest jako „uczucie przyjemności i zadowolenia”, które przekładają się na doznanie radości, szczęścia i poprawnej jakości życia. Wskazując na życiową satysfakcję osób starszych, należy przede wszystkim uwzględnić ich aktualny stan zdrowia i samodzielne funkcjonowanie w środowisku, na które zezwala posiadana sprawność psychomotoryczna. Fizjologicznemu procesowi starzenia się towarzyszą zmiany jakościowe i ilościowe w praktycznie każdym narządzie i układzie człowieka. Te złożone, a zarazem nieodwracalne naturalne procesy w ostateczności prowadzą do ograniczenia możliwości psychofizycznych i regeneracyjnych organizmu. Jednym z kluczowych determinantów satysfakcji staje się prowadzenie zdrowego stylu życia z optymalnym poziomem aktywności fizycznej. Podstawowym celem aktywności u osób w podeszłym wieku, ze szczególnym wskazaniem na ćwiczenia ruchowe, są samodzielne funkcjonowanie, zahamowanie postępujących zmian inwolucyjnych, poprawa samopoczucia, utrzymanie poprawnej sylwetki, doskonalenie równowagi. Odpowiednia aktywność ruchowa seniorów może znacząco wpłynąć na nastawienie do własnej osoby i środowiska, w którym funkcjonują, podwyższając „jakość życia” i dając tym samym satysfakcję.
EN
Statistical data and forecasts point to an increasing number of elderly in European societies, including Poland. This demographic state has economical and social consequences, both in individuals and society (health care, social support, etc.). Therefore an idea of ‘satisfying aging’ is gaining more attention and importance. The notion of satisfaction is defined as “a feeling of pleasure and contentment” which contributes to feeling of happiness, joy and quality of life. Pointing to the life satisfaction of the elderly, we must first of all take into consideration their current state of health and independent physical functioning in environment. Physiological process of aging is accompanied by qualitative and quantitative changes in organs and systems of human body. These natural processes are complex and irreversible. They ultimately lead to the reduction of psychophysical and regenerative human capabilities. One of the key determinants which increases the satisfaction is a healthy lifestyle with a properly dosed level of a physical activity. The primary purpose of a physical activity of elderly, with particular indication of exercises is: independent functioning, inhibiting of progressive involutional changes, mood improvement, maintenance of correct posture and improvement of balance. Physical activity of the elderly may have a significant impact on the attitudes towards themselves, increasing the quality of life and giving them a feeling of satisfaction.

Contributors

  • Wydział Fizjoterapii Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej
  • Wydział Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  • Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c341bc7d-3452-45e8-be0e-3417102947ff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.