Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2 | 97-108

Article title

Kompetencje Policji w zakresie wykonania Europejskiego Nakazu Aresztowania

Content

Title variants

EN
The Sphere of Police Competences in the Implementation of the European Arrest Warrant

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Europejski nakaz aresztowania jest decyzją sądową, umożliwiającą bardziej sprawne aresztowanie i przekazanie osoby podejrzanej lub oskarżonej o popełnienie przestępstwa i wydanie jej do kraju, w którym zostanie postawiona przed sądem lub przekazana do wykonania wcześniej orzeczonej kary. W artykule przedstawiono podstawy prawne oraz procedury dotyczące wykonania ekstradycji na terenie Unii Europejskiej. Zaprezentowano również praktyczne rozwiązania organizacyjne i planistyczne stosowane przez polską Policję w celu wykonania ENA. Materiał został sporządzony na podstawie analizy przepisów prawnych przedmiotowej tematyki oraz przeprowadzonych wywiadów eksperckich z policjantami zajmującymi się organizacją i wykonywaniem międzynarodowych konwojów osób zatrzymanych.
EN
The European Arrest Warrant is the decision of a judicial authority which facilitates the detention and conveyance of persons suspected or indicted of having committed criminal actions in another country and the extradition of aforesaid persons to the respective country in order to bring them to justice or where a sentence already imposed has to be completed. The article presents the legal bases and procedures that regulate and control the extradition proceedings within the European Union. Following, this paper outlines the operational implementations applied by the Polish police force in the course of the EAW procedure. The material presented in this article is based on the analysis of the respective applicable international law, supplemented by expert surveys conducted with police officials responsible for the organization and operation of convoys of detainees transferred beyond Polish borders.

Year

Issue

2

Pages

97-108

Physical description

Dates

published
2015-05-20

Contributors

 • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

References

 • Binas P., Nalewajko P., Europejski nakaz aresztowania, [w:] Unijna polityka karna, [red.] A. Szwarc, Poznań 2009.
 • Europejski nakaz aresztowania w teorii i praktyce państw członkowskich Unii Europejskiej, [red.] P. Hofmański, Warszawa 2008.
 • Gardocka T., Europejski Nakaz Aresztowania. Analiza polskiej praktyki występowania do innych państw Unii Europejskiej z wnioskiem o wydanie osoby trybem europejskiego nakazu aresztowania, Warszawa 2011.
 • Góralski W. M., Unia Europejska, tom II, Gospodarka – Polityka – Współpraca, Warszawa 2007.
 • Starzyk-Sulejewska J., Implementacja współpracy sądowej w sprawach karnych, [w:] W.M. Góralski, Unia Europejska, t. II: Gospodarka – polityka – współpraca, Warszawa 2007.
 • Unijna polityka karna, [red.] A. Szwarc, Poznań 2009.
 • Kacak P., Sądy orzekają. Policja płaci, ,,Policja 997” 2013, nr 9(102).
 • Minkiewicz D., Konwoje międzynarodowe a europejski nakaz aresztowania, ,,Kwartalnik Policyjny” 2015, nr 1.
 • Rogalski M., Zasady legalizmu w procesie karnym po noweli do kodeksu postępowania karnego z dnia 27 września 2013 r., „Prokuratura i Prawo” 2015, nr 1–2.
 • Sandecka-Pultowicz E., Otwarty na świat i ludzi, ,,Stołeczny Magazyn Policyjny” 2015, nr 5.
 • Decyzja ramowa Rady Unii Europejskiej z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi (Dz.Urz. UE L 190/1 z dnia 18 lipca 2002 r.).
 • Decyzja ramowa Rady 2008/909/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. o stosowaniu zasady wzajemnego uznawania do wyroków skazujących na karę pozbawienia wolności – w celu wykonywania tych wyroków w Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L 327/27 z dnia 15 grudnia 2008 r.).
 • Drugi protokół dodatkowy do europejskiej konwencji, sporządzony w Strasburgu z dnia 17 marca 1978 r. (Dz.U. 1994 nr 70 poz. 307).
 • Europejska konwencja o ekstradycji, sporządzona w Paryżu dnia 13 grudnia 1957 r.
 • Europejska konwencja o pomocy prawnej w sprawach karnych (Dz.U. 1999 nr 76 poz. 854).
 • Konwencja o przekazywaniu osób skazanych, sporządzona w Strasburgu dnia 21 marca 1983 r. (Dz.U. 1995 nr 51 poz. 279).
 • Porozumienie między Ministrem Obrony Narodowej a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji zawarte w dniu 30 grudnia 2009 r. w sprawie korzystania z wojskowych transportowych statków powietrznych przez formacje podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 • Protokół dodatkowy do europejskiej konwencji o ekstradycji, sporządzony w Strasburgu dnia 15 października 1975 r. (Dz.U. 1994 nr 70 poz. 307).
 • Protokół dodatkowy do konwencji o przekazywaniu osób skazanych, sporządzony w Strasburgu dnia 18 grudnia 1997 r. (Dz. U. 2000 nr 43 poz. 490).
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. nr 89 poz. 555 z późn. zm.).
 • Zarządzenie Komnendanta Głównego Policji nr 360 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie metod i form wykonywania przez policjantów konwojów i doprowadzeń (Dz.Urz. KGP nr 6 poz. 29 ze zm.).
 • Kryszkiewicz M., Europejski nakaz aresztowania do zmiany: postępowanie za drogie, http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/821652,europejski-nakaz-aresztowania-do-zmianypostepowanieza-drogie.html.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-1140

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c345f62d-f20b-4321-9682-9c3fd146337f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.