Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 2 (70) | 151–162

Article title

Czy zgodnie z Konstytucją RP możliwa jest ratyfikacja decyzji Rady Europejskiej (UE, Euroatom) 2020/2053 z 14 grudnia 2020 r. dotyczącej systemu zasobów własnych Unii Europejskiej bez zgody wyrażonej w ustawie przez Sejm i Senat RP?

Content

Title variants

EN
Is it possible, according to the Constitution of the Republic of Poland, to ratify the decision of the European Council (EU, Euroatom) 2020/2053 of 14th December 2020 concerning the system of own resources of the European Union without the consent expressed in a statute by the Sejm and the Senate of the Republic of Poland?

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
In the author’s opinion, on the grounds of the Constitution it is not possible to ratify the Council’s decision without the consent expressed in a law by the Sejm and the Senate. This decision causes a significant financial burden on the state and concerns matters for which the Constitution requires a statute. The Council’s decision has the effect of transferring to an international organization the competences of public authorities in certain matters. The author of the opinion estimates that the best form of expressing consent to the ratification of the decision of the Council would be to determine the mode of nationwide referendum by the Sejm.

Year

Issue

Pages

151–162

Physical description

Contributors

 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Administracyjnego, Konstytucyjnego i Prawa Pracy, WARSZAWA, POLSKA, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6117-3971

References

 • Barcz J., Konstytucyjnoprawne problemy stosowania prawa Unii Europejskiej w Polsce w świetle dotychczasowych doświadczeń państw członkowskich [w:] Prawo międzynarodowe i wspólnotowe w wewnętrznym porządku prawnym, red. M. Kruk, Warszawa 1997.
 • Biernat S., Constitutional Aspects of Poland’s Future Memberschip in the European Union, „Archiv des Völkerrechts” 1998, Band 36, Heft 4.
 • Cesarz M., Porządek prawny Unii Europejskiej [w:] Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie. Wprowadzenie, red. M. Klimowicz, A. Pacześniak, Z. Czachóra, Wrocław 2014.
 • Działocha K., Komentarz do art. 90 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. I, red. L. Garlicki, Warszawa 1999,
 • Jaskiernia J., Konstrukcja art. 90 ust. 1 Konstytucji RP a problem określenia tzw. „jądra suwerennościowego” [w:] Dziesięć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, red. E. Gdulewicz, H. Zięba-Załucka, Rzeszów 2007.
 • Jaskiernia J., Prawnokonstytucyjny kontekst akcesji Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej [w:] Prawo wyborcze Rzeczypospolitej Polskiej i problemy akcesji Polski do Unii Europejskiej, red. A. Sylwestrzak, Olsztyn 2003.
 • Jaskiernia J., Wielka, duża i mała ratyfikacja – typy procedur wyrażania zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej przez Prezydenta w świetle Konstytucji RP [w:] Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Marii Kruk-Jarosz, red. J. Wawrzyniak, M. Laskowska, Warszawa 2009.
 • Kosikowski C., Finanse publiczne w świetle Konstytucji RP oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (na tle porównawczym), Warszawa 2004.
 • Laskowska M., Sokolewicz W., Procedura zmiany Konstytucji RP na tle porównawczym, „Studia Prawnicze” 2002, nr 2.
 • Masternak-Kubiak M., Przestrzeganie prawa międzynarodowego w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Kraków 2003.
 • Opaliński B., Przekazanie kompetencji organów władzy państwowej na podstawie art. 90 Konstytucji RP. Zagadnienia wybrane, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2010, nr 4.
 • Polskie prawo podatkowe, red. W. Nykiel, W. Chróścielewski, K. Koperkiewicz-Mordel, M. Sek, Warszawa 2011.
 • Rada Legislacyjna, Proces akcesyjny Polski do Unii Europejskiej a Konstytucja z 2 kwietnia 1997 r., z 16 lipca 2002 r., RL-0303-83/2002.
 • Radziewicz P., Przedmiot ustawy ratyfikacyjnej wyrażającej zgodę na przekazanie organizacji międzynarodowej kompetencji organów władzy państwowej [w:] Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Marii Kruk-Jarosz, red. J. Wawrzyniak, M. Laskowska, Warszawa 2009.
 • Skotnicki K., Opinia w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum ogólnokrajowym, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 2.
 • Wiącek M., Uwaga nr 20 do art. 89, uwaga nr 23 do art. 89 [w:] Konstytucja RP. Komentarz, t. II, Art. 87-243, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
 • Wojtyczek K., Przekazywanie kompetencji państwa organizacjom międzynarodowym, Kraków 2007.
 • Wyrozumska A., Umowy międzynarodowe: teoria i praktyka, Łódź 2006.
 • Wyrzykowski M., Miejsce prawa międzynarodowego w wewnętrznym porządku prawnym (wybrane zagadnienia) [w:] Konstytucja Federalna Szwajcarskiej Konfederacji z 1999 r. i Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., red. Z. Czeszejko-Sochacki, Białystok 2001.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c3471335-e862-42b0-9258-df5348bdcd45
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.