Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 4 (351) | 202-212

Article title

Konsument w sieci – wyzwania i zagrożenia

Authors

Content

Title variants

EN
Consumer on the Net – Challenges and Threats
RU
Потребитель в сети – вызовы и угрозы

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Aktywność współczesnych konsumentów w coraz większym stopniu przenosi się do przestrzeni wirtualnej. Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne czynią życie współczesnego człowieka łatwiejszym, gwarantują szybki dostęp do informacji i stwarzają nieznane wcześniej możliwości interakcji z innymi ludźmi. Ale rozwój technologiczny i postęp w zakresie sposobów komunikowania się ma też swoją ciemniejszą stronę. W artykule scharakteryzowano wybrane zagrożenia dla konsumentów związane z ekspansją nowych technologii, w szczególności Internetu (groźba elektronicznej inwigilacji, profilowanie internautów, możliwości instrumentalnego wykorzystania ogromnych zbiorów informacji o konsumentach, tzw. Big Data). Świadomość internautów dotycząca zagrożeń występujących w sieci pozostawia wiele do życzenia, dlatego istnieje pilna potrzeba działań edukacyjnych na tym polu.
EN
Contemporary consumers’ activity more and more often is moving to the virtual space. New information and communication technologies make the contemporary man’s life easier, they guarantee a quick access to information and create earlier unknown possibilities for interactions with other people. However, the technological development and progress as regards ways of communicating has also its darker side. In his article, the author characterised the selected threats for consumers connected with expansion of new technologies, particularly Internet (the threat of electronic invigilation, Internet users profiling, possibilities of an instrumental use of huge sets of information on consumers, the so-called Big Data). Internet users’ awareness of the threats occurring on the net leaves much to be desired; therefore, there is the urgent need to undertake educational activities in this field.
RU
Активность современных потребителей во все большей степени переносится в виртуальное пространство. Новые информационно-коммуникационные технологии облегчают жизнь современного человека, обеспечивают быстрый доступ к информации и создают раньше неизвестные возможности интеракции с другими людьми. Но технологическое развитие и прогресс в области способов общения имеют также свою более темную сторону. В статье охарактеризовали избранные угрозы для потребителей, связанные с экспансией новых технологий, в особенности интернета (угроза электронной слежки,профилирование интернавтов, возможности инструментального использования огромных наборов информации о потребителях, так называемых Big Data). Сознательность интернавтов, касающаяся угроз, выступающих в сети, оставляет желать многого, поэтому существует неотложная потребность действий по обучению на этом поле.

Year

Issue

Pages

202-212

Physical description

Dates

published
2014-07-2014-08

Contributors

author
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

References

 • Aquino J. (2012), The Next Generation of Spenders, ”Customer Relationship Management”, No. 2.
 • Bendyk E. (2014), Brzydsza twarz Facebooka, „Polityka”, 16.07-22.07.
 • Bulska D. (2014), Oczy zwierciadłem duszy konsumenta?, „Brief”, nr 1.
 • Carr N. (2011), The Shallows. What the Internet is Doing to Our Brains, W.W.Norton, New York.
 • Castells M. (2010), Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Czarnacka A. (2014), Orwell na nowo czytany. 1984-2014, „Nowe Media”, nr 1.
 • Engelking W. (2014), Instagram kiczu, Instagram zbrodni, „Nowe Media”, nr 1.
 • Husak Z. (2013), Zagadnienie gromadzenia danych o użytkownikach portali internetowych na potrzeby profilowania marketingowego, (w:) Kukuła A.J. (red.), Współczesne uwarunkowania promocji i reklamy, Difin, Warszawa.
 • Maffesoli M. (2008), Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Miłosz M. (2013), Krótki poradnik e-konsumenta, „Dziennik Gazeta Prawna”, 8-10.02.
 • Mróz B. (2013), Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Ortega y Gasset J. (1982), Bunt mas i inne pisma socjologiczne, PIW, Warszawa.
 • Palfrey J., Gasser U. (2010), Born Digital. Understanding the First Generation of Digital Natives, Basic Books, Philadelphia.
 • Ramonet I. (2014), Wszyscy jesteśmy pod kontrolą, „Le Monde diplomatique” (edycja polska), czerwiec.
 • Schwartz B. (2004), The Tyranny of Choice, „Scientific American”, April.
 • Szewko W., Oto pokolenie Y, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Oto-pokolenie-Y-2531947.html [dostęp: 16.04.2014].
 • Sznajder A. (2014), Technologie mobilne w marketingu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Tapscott D. (2008), Growing Up Digital: How the Net Generation is Changing Our World, McGraw-Hill, New York.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0438-5403

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c34af3c1-314f-403d-b0c7-f6a0521e3325
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.