Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 5 (358) | 102-121

Article title

Analiza strategiczna i kształtowanie strategii przedsiębiorstwa jednoproduktowego na przykładzie Warszawskich Zakładów Mechanicznych „PZL-WZM” w Warszawie SA

Authors

Content

Title variants

EN
A Strategical Analysis and Formation of the Strategy of One-Product Enterprise on the Example of Warszawskie Zakłady Mechaniczne “PZL-WZM” w Warszawie SA
RU
Стратегический анализ и формирование стратегии однопродуктового предприятия на примере предприятия Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie SA

Languages of publication

PL EN RU

Abstracts

PL
Celem rozważań jest przedstawienie wybranych aspektów metodycznych związanych z wykorzystaniem analizy strategicznej do kształtowania strategii konkretnego przedsiębiorstwa wytwarzającego jeden rodzaj produktu przeznaczonego na rynek zaopatrzeniowy. Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie SA, w wyniku procesów dostosowawczych stały się renomowanym producentem rozpylaczy do układów wtryskowych silników Diesla, działającym na rynku części zamiennych (tzw. Automotive Aftermarket), będących zamiennikami produktów oryginalnych. W artykule wykazano, że za pomocą stosunkowo prostych metod analizy i planowania strategicznego, przy braku szczegółowych i precyzyjnych informacji o konkretnym, wysoce wyspecjalizowanym segmencie produktowym rynku zaopatrzeniowego, można wypracować podstawowe decyzje strategiczne dotyczące optymalnej ścieżki rozwoju przedsiębiorstwa jednoproduktowego. Istotnym problemem strategicznym jest rozwarstwienie popytu na wyroby różnych generacji technologicznych. Analiza konkurencji wskazuje, że czołowi naśladowcy produktów oryginalnych muszą podążać za liderami technologicznymi, co stanowi kluczowy czynnik utrzymania pozycji konkurencyjnej markowego naśladowcy. Analiza za pomocą macierzy Ansoffa pozwala wskazać optymalną ścieżkę rozwoju, a za pomocą macierzy BCG wynikającą z tej ścieżki strategię produktu. Implikacją przyjętej strategii jest utrzymanie unikalnych zasobów i kompetencji oraz miejsc pracy. Artykuł ma charakter metodyczny oraz studium przypadku.
EN
An aim of considerations is to present some methodological aspects connected with the use of the strategical analysis for formation of the strategy of the specific enterprise manufacturing one type of the product destined for the procurement market. The Warszawskie Zakłady Mechaniczne ”PZL-WZM” w Warszawie SA, in result of adjustment processes has become a renowned manufacturer of diesel engine fuel injector nozzles operating in the market for spare parts (the so-called automotive aftermarket), being substitutes of original products. In his article, the author showed that with the help of relatively simple methods of analysis and strategical planning, with lack of specific and precise information on the specific, highly specialised product segment of the procurement market, it is possible to work out basic strategical decisions related to the optimal path of development of the one-product enterprise. A crucial strategical problem is stratification of demand for products of different technological generations. The analysis of competitors indicates that the leading imitators of original products must follow the technological leaders, what is the key factor of retention of the competitive position of the brand imitator. The analysis with the help of Ansoff matrix allows indication of the optimal development path and with the help of the BCG matrix – the product strategy issuing from that path. An implication of the adopted strategy is retention of the unique assets and competences as well as jobs. The article is of the methodological and case study nature.
RU
Цель рассуждений – представить избранные методические аспекты, связанные с использованием стратегического анализа для формирования стратегии конкретного предприятия, выпускающего один вид продукта, пред- назначенного для снабженческого рынка. Предприятие Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie SA в результате процессов по приспособлению стало признанным производителем распылителей форсунок двигателей Дизеля, действующим на рынке запасных частей, являющихся заменителями подлинных продуктов. В статье показали, что с помощью относительно простых методов анализа и стратегического планирования, при отсутствии детальной и подробной информации о конкретном, высокоспе- циализированном продуктовом сегменте снабженческого рынка, можно выработать основные стратегические решения, касающиеся оптимального пути к развитию однопродуктового предприятия. Существенной стратегической проблемой является стратификация спроса на изделия разных технологических поколений. Анализ конкурентов показывает, что ведущие имитаторы оригинальных продуктов должны идти вслед за технологическими лидерами, что является основным фактором сохранения конкурентоспособной позиции подражателя марки. Анализ с помощью матрицы Ансоффа позволяет указать оптимальный путь развития, а с помощью матрицы BCG – вытекающую из этого пути стратегию продукта. Импликацией принятой стратегии является сохранение уникальных ресурсов и компетенций, а также рабочих мест. Статья имеет методический характер и является анализом конкретной хозяйственной проблемы.

Year

Issue

Pages

102-121

Physical description

Contributors

 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

References

 • Ansoff H.I. (1965) Corporate Strategy, McGraw-Hill Book Comp, New York.
 • Ansoff H.I. (1966), Management-Strategie, wydanie 1, Verlag Moderne Industrie, München.
 • Banaszyk P. (2011), Zmienność zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Filipczuk J. (2008), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, Sochaczew.
 • Fudaliński J. (2002), Analizy sektorowe w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem, Antykwa, Kraków-Kluczbork.
 • Galata S. (2004), Wprowadzenie do zarządzania strategicznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Gierszewska G., Romanowska M., (2002), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Godziszewski B. (2001), Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Gołaszewska-Kaczan U. (red.) (2000), Analiza strategiczna. Wybrane metody, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Gołębiowski T. (2001), Zarządzanie strategiczne: planowanie i kontrola, Difin, Warszawa.
 • Kotler Ph. (1991), Marketing Management, Prentice-Hall International Editions, Englewood Cliffs.
 • Krupski R. (red.), (2003), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje – metody, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Penc J. (2001), Strategiczny system zarządzania, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Pierścionek Z. (1996), Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Pierścionek Z. (2011), Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Porter M. E. (2006), Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, MT Biznes, Warszawa.
 • Rokita J. (2005), Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
 • Stabryła A. (2005), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa-Kraków.
 • Strategor (2001), Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, Wydawnictwo Naukowe PWE, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c350215a-f31f-4f8a-a2a1-93d42141bdac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.