Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 9 | 1 | 117-126

Article title

Działanie Boga Trójjedynego poza bezpośrednim (sakramentalnym) włączeniem w rzeczywistość Kościoła

Content

Title variants

EN
Action of God in Three Persons pose direct (sacramental) with including the Church into reality

Languages of publication

Abstracts

PL
Temat niniejszej pracy podejmuje problematykę relacji pomiędzy trwaniem pełnym i defi nitywnym objawienia się Boga w Kościele katolickim a powszechnym objawieniem się Boga poza instytucjonalnymi ramami religii katolickiej. Istnieje jedno Objawienie się Boga i jedna Jego wola zbawcza, obejmująca każdego człowieka. Jak zatem należy pojmować pluralizm religijny? Niniejsza praca skupia się wokół tajemnicy Boga, który się objawia, i człowieka, który w swojej wolności udziela odpowiedzi. W tym kontekście przedstawiona jest nauka Soboru Watykańskiego II, owa triada wartości: Prawda, Dobro, Świętość1 ,zawarta w świecie, wskazująca na istnienie Boga
EN
The subject of this work is taking issues of the relation between full and defi nitive lasting of manifesting itself of God at the Roman Catholic Church and with universal revelation oneself of God apart from institutional frames of the Catholic religion. One revelation exists oneself of God and one his will salutary, embracing every man. So, properly to comprehend the religious pluralism? This work is concentrating around the secret of God which is showing himself and the man which in his freedom is answering. In this context a learning of the II vatican council is presented, that triad of the value: Truth, Good, Holiness, included in world, appointing God to the being.

Year

Volume

9

Issue

1

Pages

117-126

Physical description

Contributors

  • doktorantka Instytutu Teologii Dogmatycznej KUL

References

  • I.S. Ledwoń, Biblijne podstawy teologii religii, w: Stary Testament a religie, red. tenże, Lublin 2009
  • H.U. von Balthasar, W pełni wiary, Kraków 1991
  • T. Halik, Dotknij ran. Duchowość nieobojętności, Kraków 2010
  • H.U. von Balthasar, Teodramatyka, t. 2/I: Człowiek w Bogu, Kraków 2003
  • G. Barth, Hermeneutyka osoby, Lublin 2013

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1732-4572

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c356b5dd-231e-4020-89f2-0c7ed4483d0d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.