Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 37 | 3 | 35-45

Article title

Kierownictwo duchowe alumnów seminariów duchownych i zakonników w Prawie Kanonicznym (II): zachowanie tajemnicy

Content

Title variants

EN
Spiritual Direction of Seminarists of theological Seminaries and Religiouses in the Canon Law (II): Secrecy

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The study presents a discussion on the subject of the Canon Law, which defines the requirements for spiritual directors in seminars and formational religious houses. The study concerns the obligation to respect relevant secrecy of information, discretion, the seal of confession, respecting one’s good name or the right to intimacy as well as the issue of protecting personal data. The seal of confession is respected in the Polish state law. It should be reminded that appropriate discretion is due to the information derived in the course of providing non-sacramental spiritual direction. The director is called to protect the good name and privacy of the people whom he serves. A new challenge in this context is the protection of digital documents and information, as well as the issue of spiritual direction through the Internet. This subject requires further study.

Year

Volume

37

Issue

3

Pages

35-45

Physical description

Dates

published
2016-06-30

Contributors

 • Wydział Prawa Kanonicznego UKSW Warszawa

References

 • „Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego”. Dziennik Ustaw z 1960, nr 30, poz. 168.
 • „Ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego”. Dziennik Ustaw z 1964, nr 43, poz. 296.
 • „Ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks Postępowania Karnego”. Dziennik Ustaw z 1997, nr 89, poz. 555.
 • „Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”. Dziennik Ustaw z 1997 r., nr 133, poz. 883.
 • Adamczyk Jerzy. 2012. „Archiwa kościelne w aspekcie kanonicznym”. Roczniki Nauk Prawnych 22 (3) : 165-189.
 • Coronelli Renato. 2013. „Il significato ecclesiale del segreto”. Quaderni di Diritto Ecclesiale 26 (1) : 9-54.
 • Domaszk Arkadiusz. 2010. „Ochrona danych osobowych — obowiązek duszpasterski”. Prawo Kanoniczne. Kwartalnik Prawno-Historyczny 53 (3-4) : 43-67.
 • Domaszk Arkadiusz. 2013. Możliwości zastosowania Internetu w misji Kościoła. Studium kanoniczno-teologiczne. Kraków: Poligrafia Salezjańska.
 • Dyduch Jan, Góralski Wojciech, Górecki Edward, Krukowski Józef, Sitarz Mirosław. 2005. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. t. II/1. Poznań: Pallottinum.
 • Góralski Wojciech, Górecki Edward, Krukowski Józef., Krzywda Jan, Majer Piotr, Zubert Bronisław. 2011. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. t. III/2. Poznań: Pallottinum.
 • Jan Paweł II. 1992. Posynodalna adhortacja apostolska Pastores dabo vobis. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.
 • Joannes Paulus II. 1985. “Adhortatio Reconcilatio et paenitentia”. Acta Apostolicae Sedis 77 : 185-274.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego. 2002. wyd. 2. Poznań: Pallotinum.
 • Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu. 1984 Poznań: Pallottinum.
 • Kongregacja ds. Duchowieństwa. 1994. Dyrektorium o posłudze i życiu kapłanów. Libreria Editrice Vaticana.
 • Kongregacja ds. Duchowieństwa. 1999. Kapłan głosiciel słowa, szafarz sakramentów i przewodnik wspólnoty w drodze do trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblios.
 • Kongregacja ds. Duchowieństwa. 2011. Kapłan sługa Bożego miłosierdzia. Wskazania dla spowiedników i kierowników duchowych. Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej.
 • Kongregacja Nauki Wiary. 2010. “Modyfikacje wprowadzone do tekstu Normae de gravioribus delictis”. L’Osservatore Romano. wyd. pol. 10 : 53-56.
 • Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes. 2002. w: Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, 526-606. Poznań: Pallottinum.
 • Longhitano Adolfo. 1992. “Gli Archivi ecclesiastici”. Ius Ecclesiae 4 (2) : 649-667.
 • Majer Piotr. 2001. Ochrona prywatności w kanonicznym porządku prawnym. W Ochrona danych osobowych i prawo do prywatności w Kościele. Materiały z sympozjum zorganizowanego przez Instytut Prawa Kanonicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (15 maja 2001r.), 67-98. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT.
 • Marchetti Gianluca. 2015. “Gli archivi ecclesiastici diocesani e parrocchiali”. Quaderni di Diritto Ecclesiastico 28 (1) : 65-87.
 • Mezglewski Artur, Misztal Henryk, Stanisz Piotr. 2011. Prawo wyznaniowe. wyd. 3. Warszawa: C.H. Beck.
 • NewMine Lab (USI), Wydział Instytucjonalnej Komunikacji Społecznej (PUSC). 2011. Picture - korzystanie przez duchownych z ICT w ich praktyce kapłańskiej. Raport z Polski - wersja 1.1 (09.2010). W Internet i Kościół. red. J. Kloch, 243-254. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 • Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu. 2002. „Kościół a Internet”. Biuletyn KAI 10(10 marca 2002) : 31-35.
 • Pastuszko Marian. 1999. Sakrament pokuty i pojednania. Kielce: Wydawnictwo Jedność.
 • Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei. 1973. “Declaratio de tuenda Sacramenti Paenitentiae dignitate”. Acta Apostolicae Sedis 65 : 678.
 • Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei. 1988. “Decretum”. Acta Apostolicae Sedis 80 : 1367.
 • Salvatori Davide. 2013. “Il dovere di rispondere al giudice e il dovere del segreto come causa esimente: la ratio dei cann. 1531 § 2 e 1548 § 2 nel rapporto deontologico tra giudice e interrogato”. Quaderni di Diritto Ecclesiale 26 (1) : 55-76.
 • Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski 2009. „Instrukcja Ochrona danych osobowych w działalności Kościoła Katolickiego w Polsce”. Akta Konferencji Episkopatu Polski 16 : 53-59.
 • Skonieczny Piotr. 2009. „Pojęcie dobrego imienia (bona fama) w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. Jana Pawła II na podstawie kan. 220”. Prawo Kanoniczne. Kwartalnik Prawno-Historyczny 52 (1-2) : 59-84.
 • Syryjczyk Jerzy. 2003. Kanoniczne prawo karne. Część szczególna. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Wielec Marcin. 2012. Zakaz dowodowy tajemnicy spowiedzi w postępowaniu karnym. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Wójcik Walenty, Krukowski Józef, Lempa Florian. 1987. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. t. 4. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Zasady formacji kapłańskiej w Polsce. 1999. Częstochowa: Tygodnik Katolicki „Niedziela”.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c35869b4-17f2-493b-a252-9fbee7a4c53b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.