Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 4 | 143-160

Article title

OCHOTNICZE HUFCE PRACY JAKO INSTYTUCJE RYNKU PRACY NA WARMII I MAZURACH

Content

Title variants

EN
VOLUNTEER LABOUR TROOPS AS WARMIA AND MAZURY'S LABOUR MARKET'S INSTITUTIONS

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Ochotnicze Hufce Pracy są jedną z kluczowych państwowych placówek skupiających się na organizacji systemowego wsparcia dla młodzieży w obszarze jej aktywizacji społecznej i zawodowej, tzn. wychowania, kształcenia, szkoleń, doradztwa oraz zatrudnienia. Jako instytucje budżetowe mają powierzoną odpowiedzialność zwłaszcza za młodzież trudną, wywodzącą się ze środowisk społecznie zaniedbanych, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Na przestrzeni ostatnich lat instytucje te w sposób elastyczny dostosowały charakter swojej działalności oraz pełnione funkcje do wciąż zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Celem artykułu jest przedstawienie działalności Ochotniczych Hufów Pracy na Warmii i Mazurach w zakresie przeciwdziałania marginalizacji i wykluczenia społecznego, uzupełnienia wykształcenia i przygotowania zawodowego młodzieży i bezrobotnych do 25. r.ż. W pracy zastosowana została analiza dokumentów normatywnych tzn. statutów, regulaminów i programów wychowawczo-edukacyjnych poszczególnych jednostek OHP oraz indywidualne wywiady pogłębione przeprowadzone z przedstawicielami OHP w regionie. Materiał badawczy niezbędny do wyciągnięcia wniosków zebrano w OHP działających na terenie Warmii i Mazur oraz rekomendacjami niezbędnymi do doskonalenia czy optymalizacji działalności pedagogicznej.
EN
Volunteer Labour Troops are one of the key government's agencies focused on organization of a system support for youth, in the area of it's both social and professional activation i.e. upbringing, teaching, training courses, consultancy and employment. As budgetary institutions they are entrusted with responsibility for particularly difficult youth, stemmed from socially neglected environments, threatened with marginalization and social exclusion. In recent years those institutions in the elastic way have adapted their nature of business and functions fulfilled to constantly changing social-economic reality. The main goal of this article is to enunciate Volunteer Labour Troops in Warmia and Mazury as counteracting marginalization and social exclusion, in completing background and professional preparation of youth and unemployed before the age of 25. In the article analysis of documents statutes, regulations and educational programmes of each VLC units has been applied as well as individual in – depth interviews conducted with VLC representatives in region. The necessary for drawing conclusions research material has been gathered in VLC units working in Warmia and Mazury region.

Contributors

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
author
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

References

 • Adamski, W. (1976). Młodzież i społeczeństwo. Warszawa: Wyd. Wiedza Powszechna.
 • Antkowiak, L. (2014). Ochotnicze Hufce Pracy i Publiczne Służby Zatrudnienia partnerami w realizacji programów na rzecz młodzieży. W: N. G. Pikuła (red.), Polityka społeczna gwarancją ludzi młodych (ss. 63-70). Warszawa: Ochotnicze Hufce Pracy, Komenda Główna.
 • Aktywizacja zawodowa młodzieży przez Ochotnicze Hufce Pracy (2018). Warszawa: Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny.
 • Boni, M., Szafraniec, K. (2011). Młodzi 2011. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 • Drabarz, A. (2016). Analiza i diagnoza sytuacji osób młodych na rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim w 2016. Raport podsumowujący. Białystok: Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku.
 • Hildebrandt-Wypych, D. (2009). Pokolenia młodzieży – próba konceptualizacji. „Przegląd Pedagogiczny, nr 2, s. 105-124.
 • Gawska, A., Dziółko, M. (red.). (2016). Rekomendacje w zakresie aktywizacji osób młodych w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim. Olsztyn: Fundacja Aktywizacja.
 • Berkeley, J. (2013. April. 27). Generationjobless. „The Economist”. Pobrano z: http://www.economist.com/news/international/21576657-around-world-almost-300m-15-24-year-olds-are-not-working-what-hascaused.
 • Glińska-Lachowicz, A. (2005). Ochotnicze Hufce Pracy. W: J. Brągiel, S. Badory (red.), Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej (ss. 355-376). Opole: Uniwersytet Opolski.
 • Jelonek, M., Kasparek, K., Magierowski, M. (2015). Młodzi na rynku pracy – pracownicy, przedsiębiorcy, bezrobotni. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Jungblut, J.M., Mascherini, M., Meierkord, A., Salvatore, L. (2012). NEETs – Young people not in employment, educationortraining: Characteristics, costs and policy responses in Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 • Kędzior, J. (2008). Młodzież jako specyficzna kategoria społeczna. W: J. Kurzępa, A. Lisowska, A. Pierzchalska (red.), Współczesna młodzież pomiędzy eros a thanatos (ss. 9-18). Wrocław: Agencja Wydawnicza „ARGI” s.c.
 • Kłoskowska, A. (1988). Młodzież w świetle socjologicznych teorii na świecie. Warszawa: Wyd. Instytut Filozofii UW.
 • Łojko, M. (2018). Sytuacja osób młodych na rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim. Wybrane wskaźniki. „Przedsiębiorstwo i Region”, nr 10, s. 36-46.DOI: 10.15584/pir.2018.10.5.
 • Męcina, J. (2005). Edukacja w Ochotniczych Hufcach Pracy. „Nowa Edukacja Zawodowa”, nr 2, s. 17-19.
 • Młodzież na warmińsko-mazurskim rynku pracy w latach 2015-2016(2017). Olsztyn: Wydział Polityki Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie.
 • Myszka, L. (2013). Autoidentyfikacje współczesnej młodzieży – przyczynek do dyskusji na temat: Młodzież, czyli kto?„Kultura – Społeczeństwo – Edukacja”, nr 2(4), s. 141-163. DOI: https://doi.org/10.14746/kse.2013.4.2.10
 • Najchydor, M. (2014). Wprowadzenie. W: N. G. Pikuła (red.), Polityka społeczna gwarancją ludzi młodych (ss. 13 - 17). Warszawa: Ochotnicze Hufce Pracy, Komenda Główna
 • Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia w Województwie Warmińsko-Mazurskim na 2019 rok (2018). Olsztyn: Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
 • Warmińsko-Mazurskie Ochotnicze Hufce Pracy. Pobrano z: https://warminsko–mazurska.ohp.pl/.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c36c382a-79d4-4910-97b7-d18feb431a36
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.