Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 58 | 262-276

Article title

Ocena wiarygodności internetowych serwisów wybranych polskich wyższych uczelni niepublicznych

Content

Title variants

EN
Assessment of the credibility of selected Polish non-public university websites

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Cel: Celem artykułu jest dokonanie i przedstawienie oceny wiarygodności internetowych serwisów wybranych polskich wyższych uczelni niepublicznych. Koncepcja, metody badań: Sięgając do definicji terminów związanych z pojęciem wiarygodność odniesiono je do serwisów internetowych. Na tej podstawie stworzono konceptualne ramy oceny wiarygodności dla takich serwisów. Ramy te posłużyły do oceny wiarygodności internetowych serwisów wybranych wyższych uczelni niepublicznych w Polsce z wykorzystaniem metody sondażowej i oryginalnego narzędzia. Ranking wiarygodności badanych serwisów internetowych utworzono wykorzystując metodę TOPSIS. Wyniki i wnioski: W artykule pokazano, że zestaw cech i kryteriów używanych do oceny wiarygodności serwisów internetowych można uporządkować w formie konceptualnych ram obejmujących trzy wymiary: zdolność serwisu do zapewniania wiarygodności, życzliwość projektantów, twórców i administratorów serwisu w zakresie gwarantowania wiarygodności oraz uczciwość właścicieli serwisu. Efektem pracy w tym zakresie było skonstruowanie narzędzia badawczego do dokonywania oceny wiarygodności serwisów internetowych. Z kolei końcowym efektem takiej oceny jest ranking wiarygodności internetowych serwisów wybranych wyższych uczelni niepublicznych działających w Polsce.
EN
Aim: The aim of the paper is to make and present the credibility assessment of online websites of selected Polish non-public higher education institutions. The concept and research methods: Referring to the definition of terms related to the concept of credibility, they were applied to the websites. On this basis, a conceptual framework for assessing the reliability of such websites was created. The framework was used to assess the credibility of online websites of selected non-public higher education institutions in Poland using the survey method and the original tool. The ranking of credibility of the investigated websites was created using the TOPSIS method. Results and conclusions: The paper shows that the set of features and criteria used to assess the credibility of websites can be arranged in the form of conceptual frameworks covering three dimensions: the website’s ability to provide credibility, the kindness of designers, creators and site administrators to guarantee credibility and the honesty of website owners. The result of this work was the construction of a research tool to assess the credibility of websites. In turn, the final result of such an assessment is the ranking of credibility of online websites of selected non-public higher education institutions operating in Poland.

Year

Volume

58

Pages

262-276

Physical description

Contributors

 • Zakład Ekonomiki Informacji Uniwersytet Opolski

References

 • Eppler, M. (2006). Managing Information Quality: Increasing the Value of Information in Knowledge-intensive Products and Processes. Berlin–Heidelberg–New York: Springer
 • Czerwiński, A. (2016). Ocena wiarygodności serwisów www polskich uniwersytetów. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej, 24 (2–3), 44–55
 • Czerwiński, A. (2011). Przemiany na rynkach informacji, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Czerwiński, A., Krzesaj M. (2014). Wybrane zagadnienia oceny jakości systemu informacyjnego w sieci WWW. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Doligalski, T. (2013). Internet w zarządzaniu wartością klienta. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie.
 • Garnik, I., Basińska, B. (2008). Ocena czynników kształtujących wiarygodność internetowych serwisów handlowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej Organizacja i Zarządzanie, 50, 17–37.
 • Gefen, D., Karahanna, E., Straub, D.W. (2003). Trust and TAM in Online Shopping: An Integrated Model. MIS Quarterly, 27 (1). 51–90. DOI: 10.2307/30036519
 • Gefen, D. (2002). Reflections on the dimensions of trust and trustworthiness among online consumers. ACM SIGMIS Database, 33 (3), 38–53. DOI: 10.1145/569905.569910
 • Mierzyńska, D. (2011). Wielowymiarowa analiza dobrobytu społeczno-ekonomicznego w Polsce, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 4 (8).
 • Ranking uczelni niepublicznych. Pobrane z: http://www.perspektywy.pl/RSW2018/ranking- uczelni-niepublicznych (2018.06.15).
 • Szymczak, M. (red.) (1981). Słownik języka polskiego. Warszawa: PWN.
 • Yoon, K., Hwang, C.L. (1981). Multiple attribute decision making: Methods and applications: a state-of-the-art survey. Berlin: Springer-Verlag.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c370ab7f-b579-4261-a82f-168492c118db
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.