Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2014 | 4(57) | 54-82

Article title

Nowa rola Europejskiego Banku Centralnego w sieci ochrony finansowej

Content

Title variants

EN
The New Role of the European Central Bank in the Financial Security Net

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zasad, na podstawie których Europejskiemu Bankowi Centralnemu powierzono w ostatnich latach prowadzenie polityki makroostrożnościowej i mikroostrożnościowej na rynku finansowym UE oraz zanalizowanie nowej roli EBC na tym rynku. Realizacji tego celu podporządkowano strukturę artykułu. W pierwszej części zawarto syntetyczny opis współczesnej bankowości centralnej, którą cechuje już nie tylko dbałość o stabilność cen, ale również - a może przede wszystkim - zapewnianie stabilności finansowej. Problematyka części drugiej koncentruje się na roli Europejskiego Banku Centralnego w sprawowaniu nadzoru makroostrożnościowego nad europejskim rynkiem finansowym. Trzecia część została natomiast poświęcona analizie Europejskiej Unii Bankowej i europejskiego nadzoru mikroostrożnościowego, który sprawować będzie Europejski Bank Centralny. Artykuł kończą wnioski. (fragment tekstu)
EN
Fundamental changes in regulations of the financial safety net have been taking place in the European Union. They are intended to ensure safety and stability of the single financial market, a high level of protection of depo sitors and consumers of financial services, reducing the social costs of insolvency of credit institutions, and also reducing moral hazard by creating mechanisms for early response to irregularities in banks. These are the best reasons for changes made primarily in the European financial supervision architecture. While financial supervision is still an important link in the financial safety net, it is increasingly being entrusted to central banks, which in turn determines alone the treatment of central banks as key financial market institutions protecting against destabilisation. At the level of supranational institution, oversight responsible for exercising complex micro- and macro-prudential, is the European Central Bank. Thus, the merger of monetary policy and oversight in one institution has taken place. This did not modify the existing architecture of the EU financial supervision in structural terms. However this has led to the fact that the ECB has become a strategic element of the European financial safety net

Journal

Year

Issue

Pages

54-82

Physical description

Contributors

 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Politechnika Radomska, absolwent

References

 • Beck T., Banking union for Europe - risks and challenges , [w:] Banking Union for Europe - Risks and Challenges , pod red. T. Becka, Centre for Economic Policy Research, 2012.
 • Borys G., Istota i rodzaje paradygmatów w finansach , [w:] Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 144, Poznań 2010.
 • Brodecki Z., Komparatystyka kultur prawnych , Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Brodecki Z., Prawo rynku finansowego: w kierunku syntezy , [w:] System finansów publicznych. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku , pod red. A. Dobaczewskiej, E. Juchniewicza, T. Sowińskiego, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2010.
 • Dmowski A., Prokopowicz D., Rynki finansowe , Wyd. Difin, Warszawa 2010.
 • Dunin-Wąsowicz M., Darska A., Tchorek G., Integracja Europejska i nowy ład gospodarczy. Raport , Wyd. Scholar, Warszawa 2012.
 • Fedorowicz M., Nadzór nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej , Wyd. Difin, Warszawa 2013.
 • Fojcik-Mastalska E., Bank centralny , [w:] System prawa finansowego , pod red. J. Głuchowskiego, tom IV, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Frąckowiak W., Szambelańczyk J., Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach , "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu" nr 144, Poznań 2010.
 • Gromek T., Pawlikowski A., Reich A., Szczepańska O., Instytucjonalna organizacja nadzoru finansowego w krajach Unii Europejskiej , Narodowy Bank Polski, Warszawa 2009.
 • Grosse T., Dylematy unii bankowej, Analiza Natolińska, nr 2, Centrum Europejskie Natolin, 2013.
 • Jasiński L., Ekonomia i etyka, Wyd. WAM, Kraków 2012.
 • Kasiewicz S., Kurliński L., Marcinkowska M., Sektor bankowy - motor czy hamulec wzrostu gospodarczego?, Wyd. Alterum, Warszawa 2013.
 • Mankiw N.G., Taylor M.P., Makroekonomia, Wyd. PWE, Warszawa 2009.
 • Masiukiewicz P., Rola banku centralnego w sanacji sektora bankowego, [w:] Współczesna bankowość centralna, pod red. W. Jaworskiego, A. Szelągowskiej, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2012.
 • Matysek-Jędrych A., Rola banków centralnych w działaniach na rzecz stabilności finansowej, cz. I, "Bank i Kredyt", nr 3, 2011.
 • Matysek-Jędrych A., Odpowiedzialność i przejrzystość banku centralnego w działaniach na rzecz stabilności finansowej, Materiały i Studia NBP, 2014, nr 303.
 • Minsky H., Stabilizing an Unstable Economy, McGraw Hill, International Edition, Yale University Press, 2008.
 • Mitręga-Niestrój K., Siatka bezpieczeństwa finansowego w Eurosystemie, [w:] Rynki finansowe w Unii Europejskiej w strefie euro, pod red. J. Żabińskiej, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2011.
 • Nadolska A., Komisja Nadzoru Finansowego w nowej instytucjonalnej architekturze europejskiego nadzoru finansowego, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 • Pruski J., Problemy architektury sieci stabilności finansowej na tle doświadczeń globalnego kryzysu finansowego, "Bezpieczny Bank", nr 3, 2010.
 • Przybylska-Kapuścińska W., Krytyka celów i instrumentów kreowania polityki pieniężnej współczesnych banków centralnych, [w:] Współczesna bankowość centralna, pod red. W. Jaworskiego, A. Szelągowskiej, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2012.
 • Pyka I., Instytucjonalizm banku centralnego we współczesnej gospodarce, [w:] Współczesna bankowość centralna, pod red. W. Jaworskiego, A. Szelągowskiej, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2012.
 • Raczko A., Unia bankowa - skutki dla UE i dla strefy euro, [w:] Unia bankowa - skutki dla UE, strefy euro i dla Polski, zeszyty BRE-Bank - CASE 2012, nr 123, publikacja dostępna na stronie internetowej: http://www.case-research.eu/sites/default/files/A. raczko.pdf
 • Samecki P., Reakcja Unii Europejskiej na kryzys i recesję: co osiągnięto, a czego brakuje, [w:] Gospodarka Unii Europejskiej. Reakcja na kryzys i perspektywy na nowe dziesięciolecie, pod red. M. Kaczor, P. Tokarskiego, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2011.
 • Smaga P., Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego i wyzwania przed nią stojące, "Bezpieczny Bank", nr 1(43), 2011.
 • Stanisławski J., Wielki słownik angielsko-polski, Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 1964.
 • Szczepańska O., Stabilność finansowa jako cel banku centralnego, Wyd. Scholar, Warszawa 2008.
 • Szczepańska O., Zmiany regulacyjne i instytucjonalne w systemie finansowym Unii Europejskiej po wybuchu światowego kryzysu, [w:] Gospodarka Unii Europejskiej. Reakcja na kryzys i perspektywy na nowe dziesięciolecie, red. M. Kaczor, P. Tokarski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2011.
 • Świderska J., Współczesny system bankowy. Ujęcie instytucjonalne, Wyd. Difin, Warszawa 2013.
 • Zaleska M., Unia bankowa - koncepcja i wyzwania, [w:] Unia bankowa, red. M. Zaleska, Wyd. Difin, Warszawa 2013.
 • Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, tekst skonsolidowany, Dz. Urz. UE 2006 C nr 325.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE 2010 C nr 83/47.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1096/2010 z 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka, Dz. Urz. UE L nr 331/162.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z 24 listopada 2010 r. w sprawie wspólnotowego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego, Dz. Urz. UE L nr 331/1.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE, Dz. Urz. UE L nr 331/12.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE, Dz. Urz. UE L nr 331/48.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE, Dz. Urz. UE L nr 331/84.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012, Dz. Urz. UE L nr 176/1.
 • Rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi, Dz. Urz. UE L nr 287/63.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1022/2013 z 22 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego) w odniesieniu do powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 1024/2013, Dz. Urz. UE L nr 287/5.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2010/78/UE z 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 1998/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru Bankowego), Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru nad Ubezpieczeniami i Pracowniczymi Programami Emerytalnymi) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru nad Rynkami i Papierami Wartościowymi), określana jako dyrektywa Omnibus I, Dz. Urz. UE L nr 331/120.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów, Dz. Urz. UE L nr 173/49.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z 15 maja 2014 r. ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2007/36/WE, 2011/35/ UE, 2012/30/UE i 2013/36/UE oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012, Dz. Urz. UE L nr 173/190.
 • Komunikat Komisji Europejskiej, Plan działania na rzecz unii bankowej, COM (2012) 510 final, Bruksela 12 września 2012 r.
 • Komunikat Komisji Europejskiej, Plan działania na rzecz pogłębionej i rzeczywistej gospodarczej i walutowej, COM(2012) 777, Bruksela 30 listopada 2012 r.
 • Komunikat Komisji Europejskiej, Communication from the Commission to the European Council: A European Economic Recovery Plan, COM (2008) 800 final.
 • Report of The High Level Group of Financial Supervision in the UE, Bruksela 25 lutego 2009 r., dokument dostępny na stronie internetowej http://ec.europa.eu/internal_ market/finances/docs/de_larosiere_report_en.pdf

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c3712f0d-686f-44c8-89f4-e44274da4b15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.