Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 2(115) "Zagadnienia metodologiczne badań w obszarze ZZL" [Questions of Research Methodology in the Area of HRM] | 11-30

Article title

Hermeneutyka pracy ludzkiej

Content

Title variants

EN
The Hermeneutics of Human Work

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W wieku XX miały miejsce dwa ważne zjawiska kulturowe. Z jednej strony postępowała ekspansja technopolu, opierającego swoje funkcjonowanie na instrumentalnej racjonalności, z drugiej zaś – pojawiły się próby aplikacji do gospodarki wizji humanistycznej i personalistycznej, które są oparte na racjonalności aksjologicznej. Badania prowadzone w ramach nurtu humanistycznego w zarządzaniu wykazały, iż praca utraciła w pewnym momencie dziejów człowieczy charakter. Ważne jest zatem wskazanie źródeł jej dehumanizacji, co umożliwia analiza hermeneutyczna (koło hermeneutyczne). Wątkiem przewodnim analizy jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie badawcze: jaka wizja pracy służy osobie ludzkiej i pomaga w jej rozwoju?
EN
Two important cultural phenomena had their place in the twentieth century. One was the continuous expansion of the technopoly, the operation of which was based on instrumental rationality. The second encompassed attempts at applying a huma¬nistic and personalistic vision of management based on an axiological rationality to the economy. Research conducted within the framework of the humanistic stream of management demonstrated that labor lost its human nature at some point in history. Hermeneutical analysis (the hermeneutical circle) makes it possible to point to the sources of such dehumanization. The main theme of the analysis is the search for an answer to the research question: What management concepts serve the human being and help in his or her development?

Contributors

 • Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Polska

References

 • Adamiecki K. (1985), O nauce organizacji. Wybór pism, Warszawa, PWE.
 • Agazzi E. (1997), Dobro, zło i nauka. Etyczny wymiar działalności naukowo-technicznej, Warszawa, Of. Akademicka OAK.
 • Antonovsky A. (1987), Unraveling The Mystery of Health – How People Manage Stress and Stay Well, San Francisco, Jossey-Bass Publishers.
 • Arystoteles (2001), Polityka, Warszawa, PWN.
 • Ashmos D. P., Ducho D. (2000), Spirituality at Work: A Conceptualization and Measure, Journal of Management Inquiry, nr 9 (2), s. 134–145.
 • Blanchard K. (2009), Przywództwo wyższego stopnia, Warszawa, PWN.
 • Bombała B. (2013), Ekonomizm nauk o zarządzaniu a przedsiębiorczość personalistyczna, Annales. Etyka w życiu gospodarczym, nr 16, s. 319–334.
 • Bombała B. (2010), Fenomenologia zarządzania. Przywództwo, Warszawa, Difin.
 • Bombała B. (2014a), Od Harmela do Ouimeta – przedsiębiorczość etyczna w praktyce, Annales. Etyka w życiu gospodarczym, nr 17, s. 55–73.
 • Bombała B. (2014b), Phenomenology as the Epistemological and Methodological Basis of Management Sciences, International Journal of Contemporary Management, nr 13 (1), s. 150–172.
 • Bombała B. (2000), Praca w historii myśli europejskiej, Zarządzanie i Edukacja, nr 2, s. 79–109.
 • Bombała B. (2014c), Prakseologia fenomenologiczna, Zagadnienia Naukoznawstwa, nr 2, s. 105–133.
 • Boulding K. E. (1979), Religijne podstawy postępu ekonomicznego, Znak, nr 306, s. 1280–1291.
 • Brzozowski S. (1990), Idee, Kraków, Wydawnictwo Literackie.
 • Capra F., Steindl-Rast D., Matus T. (1991), Belonging to the Universe: Explorations on the Frontiers of Science and Spirituality, San Francisco, Harper.
 • Chenu M-D. (1966), Theology and Work, Chicago, Regnery.
 • Domański J., Kotarba W., Krupa T. (2015), The Prisms of Management, Foundations of Management, nr 6 (2), s. 43–50.
 • Espinas V. A. (2000), The Origins of Technology, w Alexandre V., Gasparski W. W. (red.), The Roots of Praxiology: French Action Theory from Bourdeau and Espinas to Present Days (Praxiology vol. 7), New Brunswick, NJ; London, Transaction Publ.
 • Fanfani A. (1965), Historia doktryn ekonomicznych, London, Odnowa.
 • Filipiak M. (1976), Biblijne podstawy teologii pracy, Życie i Myśl, nr 6, s. 30–37.
 • Filek J., red., (2010), Moralny wymiar kryzysu ekonomicznego, Kraków, Fundacja Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Friedmann G. (1967), Praca w okruchach, Warszawa, KiW.
 • Gałkowski J. (1980), Praca i człowiek, Warszawa, IW PAX.
 • Gaugler E. (1984), Humanizacja pracy, Communio, nr 2, s. 81–90.
 • Gonze W. (1984), Praca – o historycznych przemianach pojęcia, Communio, nr 2, s. 3–23.
 • Gronbacher G. M. (1999), Personalizm ekonomiczny, Lublin, Instytut Liberalno-Konserwatywny.
 • Hegel G. (1969), Jenaer Realphilospohie, Berlin, Akademie Verlag.
 • Heidegger M. (2008), Bycie i czas, Warszawa, PWN.
 • Heidegger M. (2002), Pytanie o technikę, w Heidegger M., Odczyty i rozprawy, Kraków, Wyd. Baran i Suszczyński, s. 9–38.
 • Hezjod (1952), Prace i dnie, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Husserl E. (1993), Kryzys europejskiego człowieczeństwa a filozofia, Warszawa, Aletheia.
 • Izak M. (2008), Duchowość w organizacji, w Kostera M. (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu, Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, s. 217–236.
 • Jakubczak R., Jakubczak W. (2011), Permanentny kryzys kontrolowany, w Sobolewski G., Majchrzak D. (red.), Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego, Warszawa, AON.
 • Jan Paweł II (1983), Laborem exercens. Tekst i komentarz, Wrocław, Wyd. Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.
 • Jarecki W. (2014), Prekarianizm w Polsce – skala zjawiska, skutki i perspektywy, Annales. Etyka w życiu gospodarczym, nr 17 (3), s. 53–64.
 • Khalilov S. (2012), Phenomenology of Life or Life of Idea, Baku, „Azerbaijan University” Press.
 • Kotarbiński T. (1965), Traktat o dobrej robocie, Wrocław, Ossolineum.
 • Kowalewska S. (1971), Humanizacja pracy, Warszawa, IW ZRZZ.
 • Krzyżanowski L. J. (1999), O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty – modele – metafory – filozofia – metodologia – dylematy – trendy, Warszawa, PWN.
 • Kuderowicz Z. (1989), Filozofia nowożytnej Europy, Warszawa, PWN.
 • Kulpińska J. (1984), Praca w badaniach społecznych, w Jędrzycki W. (red.), Człowiek – praca – postęp społeczny, Warszawa, PWE, s. 202–215.
 • Küpers W. (2015), Phenomenology of the Embodied Organization. The Contribution of Merleau-Ponty for Organizational Studies and Practice, London, Palgrave Macmillan.
 • Lipiński E. (1981), Historia powszechnej myśli ekonomicznej do roku 1870, Warszawa, PWN.
 • List F. (1982), Das nationale System der politischen Ökonomie, Berlin, Akademie-Verlag.
 • Lukacs G. (1980), Młody Hegel. O powiązaniach dialektyki z ekonomią, Warszawa, PWN.
 • Luttwak E. (2000), Turbokapitalizm. Zwycięzcy i przegrani światowej gospodarki, Wrocław, Wyd. Dolnośląskie.
 • Łukasik J. M. Koćwin, A. (2013), O wartości pracy. Recepcja myśli społecznej Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Labor et Educatio, nr 1, s. 31–44.
 • Majka J. (1986a), Katolicka nauka społeczna. Studium historyczno-doktrynalne, Rzym, Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej.
 • Majka J. (1986b), Rozważania o etyce pracy, Wrocław, Wyd. Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.
 • Majka, J. (1984). Rozwój teologii pracy, Communio, nr 2, s. 51–63.
 • Marks K. (1970), Kapitał, t. 1, Warszawa, KiW.
 • Martyniak Z. (1998), Metodologia wartościowania pracy, Kraków, Atykwa.
 • Mises L. von (1996), Human Action: A Treatise on Economics, Irvington-on-Hudson, N.Y., Foundation for Economic Education.
 • Mishan E. J. (1986), Spór o wzrost gospodarczy, Warszawa, PIW.
 • Ojciec Święty Franciszek (2015), Encyklika Laudato Si’, dostęp 22 czerwca 2015, <http://gfx.stacja7.pl/repo/file/articleAttachment/2804_Encyklika_Laudato_Si___Papiez_Franciszek.pdf>.
 • Ouimet J. -R. (2010), „Wszystko zostało wam powierzone”. Rozmowy z Yves Semen, Kraków, Wyd. AA.
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych (1980), Poznań–Warszawa, Pallotinum.
 • Platon (1994), Państwo, Warszawa, Alfa.
 • Płużański T. (1984), Pojęcie pracy ludzkiej, w Jędrzycki W. (red.), Człowiek – praca – postęp społeczny, Warszawa, PWE, s. 47–63.
 • Poels F. (2002), Wartościowanie stanowisk pracy i strategie wynagradzania, Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
 • Postman N. (1995), Technopol. Triumf techniki nad kulturą, Warszawa, PIW.
 • Ricoeur P. (1984), Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie, Warszawa, IW PAX.
 • Rogoziński K. (2008), Organizacja usługowa jako system autopoietyczny, Współczesne Zarządzanie, nr 3, s. 11–25.
 • Sant’ Agostino, De opere monachorum liber unus, dostęp 22 czerwca 2015), <http://www.augustinus.it/latino/lavoro_monaci/index.htm>.
 • Schumacher E. F. (1979), Good work, New York, Harper & Row.
 • Schumacher E. F. (1981), Małe jest piękne, PIW, Warszawa.
 • Sedláček T. (2012), Ekonomia dobra i zła, Warszawa, Studio Emka.
 • Sen A. (2002), Rationality and Freedom, Cambridge, MA, Harvard University Press.
 • Siek P. (2015), Personalizm szansą w globalnym świecie, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 1, s. 3–10.
 • Sowa E. (1976), Pojęcie pracy w filozofii Stanisława Brzozowskiego, Kraków, Wydawnictwo Literackie.
 • Stein P. (1989), O niektórych związkach religii z gospodarką, w Grosfeld J. (red.), Religia i ekonomia, Warszawa: IW PAX, s. 157–191.
 • Strzeszewski C. (1978), Praca ludzka. Studium społeczno-moralne, Lublin, Wyd. Tow. Naukowego KUL.
 • Szewczyk J. (1971), Filozofia pracy, Kraków, Wyd. Literackie.
 • Szulczewski G. (2012), Rozważania o miejscu etyki i moralności w teorii i praktyce gospodarczej, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • Weber M. (1994), Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Lublin, Wyd. Test.
 • Wyszyński S. (1946), Duch pracy ludzkiej, Włocławek, Księgarnia Powszechna.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

EISSN
2543-4411

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c374f7bb-1b91-46e5-b3bb-07c63b38a4e3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.