PL EN


Journal
2013 | 1 | 152-187
Article title

Tolerancja mieszkańców dzielnic warszawskich wobec obiektów religijnych w przestrzeni miasta

Content
Title variants
EN
The Warsaw Districts Citizens’ Tolerance towards Religious Buildings in the City’s Landscape
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omówiono wyniki badania ankietowego przeprowadzonego na przełomie listopada i grudnia 2011 roku w dwunastu dzielnicach Warszawy przez studentów V roku studiów magisterskich kierunku „Urbanistyka i regionalistyka” na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Celem badania było określenie postawy mieszkańców poszczególnych dzielnic Warszawy względem istniejących oraz planowanych obiektów religijnych na obszarze najbliższego sąsiedztwa, dzielnicy oraz miasta. Badanie realizowane było w ramach przedmiotu pt. Religia, społeczeństwo, zagospodarowanie przestrzeni omawiającego społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej. Kolejno opisano zakres, założenia oraz cel badania, profil respondentów z dzielnic objętych badaniem. Przedstawiono wyniki badań w ujęciu zbiorczym – tj. odpowiedzi wszystkich respondentów – oraz wyniki w podziale na cztery cechy respondentów: płeć, wiek, wykształcenie i okres zamieszkania w dzielnicy. Na końcu artykułu zaprezentowano podsumowanie analizy wyników oraz obserwacje, które stanowić mogą inspiracje do kontynuowania badań w przedstawionym temacie.
EN
The present article describes the results of a questionnaire conducted in November and December 2012 in twelve Warsaw districts by fifth year MA students, the field of studies: Town Planning and Regional Studies – of the Faculty of Geography and Regional Studies at the University of Warsaw. The aim of the questionnaire was to determine the Warsawers’ attitude towards the existing and the planned religious buildings in their neighbouring areas, in the district and in the city in general. The research was executed within the subject religion, society, land development that concerns the social and cultural conditions for land economy. The article describes the scope, the hypotheses and the aim of the research, the profiles of respondents whose district the research covered. The results were presented in a joint depiction, that is – all the respondents’ answers – with the results divided into the four respondents’ features: sex, age, education and the period of living in a given district. At the end of the article, there is a summary of the analysis and the observations that may inspire to continue the research in the above subject.
Journal
Year
Issue
1
Pages
152-187
Physical description
Dates
published
2013-06-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1233-9717
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c377b6c2-4957-453d-9f99-5d3e94533750
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.