Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 7/2014 | 239-254

Article title

A model for all? Disputes over the concept of recidivism risk assessment

Authors

Content

Title variants

PL
Model dla wszystkich? Spory wokół koncepcji szacowania ryzyka recydywy

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The Risk-Need-Responsivity Model developed in Canada has met with a number of objections and concerns from rehabilitation theorists and practitioners. This text is an attempt to approximate the ongoing discussion in the world, which hinges on the question of whether one can estimate the risk of re-offending, and if so, what criteria should be used and how they should be corrective intervention treatments be constructed so that they are efficient and effective.
PL
Wypracowany w Kanadzie Model Risk-Need-Responsivity spotyka się z szeregiem zarzutów i wątpliwości płynących od teoretyków i praktyków resocjalizacji. Niniejszy tekst jest próbą przybliżenia dyskusji trwającej na świecie, której osią są pytania, czy można szacować ryzyko powrotu do przestępstwa, a jeśli tak, to jakie kryteria należy przyjąć, a także jak powinny być konstruowane oddziaływania korekcyjne, by były one skuteczne i efektywne.

Year

Issue

Pages

239-254

Physical description

Dates

published
2014-06-30

Contributors

author
 • Adam Mickiewicz University, Poznań

References

 • [1] Andrews D.A., A personal, interpersonal and community-reinforcement perspective on deviant behaviour (PIC-R), https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/Digitization/89816NCJRS.pdf
 • [2] Andrews D.A., Bonta J., The Psychology of Criminal Conduct, New Providence 2010.
 • [3] Andrews D.A., Bonta J., Wormith J.S., The Risk-Need-Responsivity (RNR) Model: Does Adding the Good Lives Model Contribute to Effective Crime Prevention?, “Criminal Justice and Behavior” 2011, Vol. 38, No. 7, pp. 735–755.
 • [4] Andrews D.A., Zinger I., Hoge R.D., Bonta J., Gendreau P., Cullen F.T., Does correctional treatment work? A clinically relevant and psychologically informed meta-analysis, “Criminology” 1990, Vol. 28, No. 3, pp. 369–404.
 • [5] Barak G., Criminology: An Integrated Approach, Lanham 2009.
 • [6] Biel K., Zła resocjalizacja czy resocjalizacja zła (Bad resosialisation or the resocialisation of evil), [in:] Resocjalizacja wobec tajemnicy zła(Rehabilitation in relation to the mystery of evil), K. Biel, M. Sztuka (ed.), Cracow 2010, pp. 133–160.
 • [7] Bonta J., Wallace-Capretta S., Rooney J., A Quasi-Experimental Evaluation of an Intensive Rehabilitation Supervision Program, “Criminal Justice and Behavior” 2000, Vol. 27, No. 3, pp. 312–329.
 • [8] Brown S.E., Esbensen F.A., Geis G., Criminology: Explaining Crime and Its Context, Waltham 2013.
 • [9] Case S., Haines K., Understanding Youth Offending, Risk Factor Research, Policy and Practice, Cullompton 2009.
 • [10] Chojecka J., Kobieta w więzieniu i jej resocjalizacja – zamierzenia a rzeczywistość (A woman in prison and her rehabilitation – intentions and reality), Poznan 2013.
 • [11] Elliott D.S., Ageton S.S., Canter R.J., Integrated Perspective on Delinquency, [in:] Encyclopedia of Criminological Theory, t. I, F.T. Cullen, P. Wilcox (eds), Thousand Oaks 2010, pp. 288–291.
 • [12] Farrington D.P., Developmental and Life-Course Criminology: Key Theoretical and Empirical Issues – The 2002 Sutherland Award Address, “Criminology” 2003, Vol. 41, No. 2, pp. 221–256.
 • [13] Farrington D.P., Encouraging Policy Makers and Practitioners to make Rational Choices about Programs Based on Scientific Evidence on Developmental Crime Prevention, “Criminology and Public Policy” 2013, Vol. 12, Issue 2, pp. 295–301.
 • [14] Gierowski J.K., Czynniki ryzyka i opiniowanie przemocy u adolescentów (Risks factors and assessing violence in adolescents), “Farmakoteriapia w Psychiatrii i Neurologii” 2005, No. 2, pp. 113–129.
 • [15] Hannah-Moffatt K., Actuarial Sentencing: An “Unsettled” Proposition, http://www.albany.edu/scj/documents/Hannah-Moffatt_RiskAssessment.pdf
 • [16] Kemshall H., Understanding Risk in Criminal Justice, Berkshire 2003.
 • [17] Opora R., Ewolucja niedostosowania społecznego jako rezultat zmian w zakresie odporności psychicznej i zniekształceń poznawczych (The evolution of social maladjustment as a result of changes in mental resilience and cognitive disorders), Gdansk 2009.
 • [18] Pierzchała K., Przestępstwo. Probacja alternatywą dla kary pozbawienia wolności (Crime. Probation as an alternative to imprisonment), “Probacja” 2011, No. 4, pp. 5–26.
 • [19] Poels V., Risk Assessment of Recidivism of Violent and sexual Female Offenders, Rotora 2005.
 • [20] Purvis M., Ward T., Willis G., The Good Lives Model in Practice: Offence Pathways and Case Management, “European Journal of Probation” 2011, Vol. 3, No. 2, pp. 4–28.
 • [21] Stańdo-Kawecka B., O koncepcji resocjalizacji w polskiej literaturze naukowej polemicznie (The concept of rehabilitation in Polish literature polemically), “Probacja” 2010, No. 1, pp. 108–124.
 • [22] Sztuka M., Efektywność oddziaływań w zorientowanym korekcyjnie modelu instytucji penitencjarnej. Doświadczenia amerykańskie (The effectiveness of treatments within the context of the correctional penitentiary model), “Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2007, No. 1, pp. 313––326.
 • [23] Sztuka M., Anachronizm i aktualność. Idea resocjalizacji w sporze o nowoczesność (Anacronism and actuality. The idea of resocialisation in the dispute about modernity), Cracow 2013.
 • [24] Van Voorhis P., Salisbury E., Bauman A., Holsinger K., Wright E., Classifying Women Offenders: Achieving Accurate Picture of Risk and Identifying Gender Responsive Needs, http://www.uc.edu/content/dam/uc/womenoffenders/docs/ICCA%20ADDRESS.pdf
 • [25] Ward T., The Management of Risk and The Design of Good Lives, “Australian Psychologist” 2002, Vol. 37, No. 3, pp. 172–179.
 • [26] Ward T., Good Lives and the Rehabilitation of Offenders Promises and Problems, “Aggression and Violent Behavior” 2002, 7, pp. 513–528.
 • [27] Ward T., Melser J., Yates P.M., Reconstructing The Risk-Need-Responsivity Model: A Theoretical Elaboration and Evaluation, “Agression and Violent Behavior” 2007, Vol. 12, Issue 2, pp. 208––228.
 • [28] Welsh B.C., Farrington D.P., Science, Politics, and Crime Prevention: Toward a New Crime Policy, “Journal of Criminal Justice” 2012, Vol. 40, Issue 2, pp. 128–133.
 • [29] Wójcik D., Stosowanie w postępowaniu karnym narzędzi diagnostyczno-prognostycznych służących oszacowaniu ryzyka powrotności do przestępstwa (The use of diagnostic and prognostic tools in criminal proceedings for assessing the risk of return to crime), Warsaw 2012, http://www.iws.org.pl/pliki/files/IWS_W%C3%B3jcik%20D_Ocena%20ryzyka%20ponownej%20przest.pdf

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2081-3767

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c37b14b1-aada-4e9d-963f-f7c2a96ebd21
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.