Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 2(2) | 164-176

Article title

Ogólna charakterystyka Policji jako formacji uzbrojonej i umundurowanej oraz jej wielowymiarowość

Content

Title variants

EN
General characteristic of the Police as armed and uniformed formations and it's multidimensionality

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł został poświęcony ogólnej charakterystyce Policji jako formacji uzbrojonej i umundurowanej. Konstrukcja niniejszej pracy przedstawia wieloaspektowość Policji w kontekście analizy jej ogólnej struktury oraz eksplikacji zadań przez nią wykonywanych. Celem artykułu jest przedstawienie Policji jako formacji posiadającej rozległe uprawnienia, co składa się na jej wielowymiarowy charakter. Artykuł zawiera zarys systemu doboru kandydatów do służby w Policji. Ukazano również problematykę etycznych aspektów zawodu policjanta.
EN
The article is devoted to general characteristics of the Police as a formation of armed and uniformed. The design of this study shows the many aspects of the Police in the context of its overall analysis of the structure and explanation of the tasks performed by it. The aim of the article is to present the Police as an formation with extensive powers which consists of its multidimensional nature. The article contains the outline of the system of selection of candidates to serve in the police. It shows also the issue of the ethical aspects of the profession of police officer.

References

 • Bogdalski Piotr. 2015. Bezpieczeństwo kadrowe Policji na przykładzie przesłanek doboru do służby. Szczytno: WSPol.
 • Byczyk Marcin Kowalewska Magdalena. 2013. Zasady etyki zawodowej w służbach mundurowych a reguły ostrożności. W Zasady etyki zawodowej w służbach mundurowych, 13-29. Wydawnictwo Szkoły Policji w Pile.
 • Dobkowski Jarosław. 2010. Zasady organizacji Policji. W Służby i formacje mundurowe w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej, 311-321. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Droliński Krzysztof. 2003. Polskie służby policyjne w drodze do Unii Europejskiej. Próba oceny. W Unia Europejska - wyzwania dla polskiej Policji, 480-489. Szczytno: WSPol.
 • Frątczak Roman. 2007. Wpływ ceremoniału policyjnego i regulaminu ogólnego Policji na etyczne postawy policjantów. W Organizacja i zarządzanie w Policji: teraźniejszość i przyszłość, 263-281. Poznań: Wydawnictwo AE.
 • Hanausek Tadeusz. 1996. Ustawa o Policji. Komentarz. Kraków: Zakamycze.
 • Jagielski Jacek. 1994. „Inspekcje specjalne w systemie koontroli administracji”. Kontrola Państwowa (4) : 6-10.
 • Kępa Zbigniew. 2000. 40 lat dyskusji nad kodeksem i zasadami etyki zawodowej. Zarys problematyki ze szczególnym uwzględnieniem etyki formacji mundurowych. W Etyka zawodowa straży granicznej. Materiały pokonferencyjne, 29-46. Kętrzyn: CSSG.
 • Knosala Ernest. 2003. Stany nadzwyczajne. W Administracyjne prawo materialne. Zagadnienia wybrane. Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Majchrowicz Witold. 2013. Zlecanie zadań służbowych w policji. Zarys problematyki. Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku.
 • Majer Piotr. 2003. Sen o Policji. Etyka zawodowa policjanta - uwagi o teorii i praktyce (1). Gazeta Policyjna 38 : 2-6.
 • Makin Peter J., Robertson Ivan T. 1998. Metody doboru i ich wykorzystanie. W Nowoczesne metody doboru i oceny personelu, 42-51. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 • Ochendowski Eugeniusz. 2006. Prawo Administracyjne. Część ogólna. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora.
 • Pieprzny Stanisław. 2007. Policja. Organizacja i funkcjonowanie. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Szubiakowski Marek. 1989. „Podejmowanie działalności gospodarczej”. Gospodarka, Administracja Państwowa nr 4.: 7-12.
 • Szymczak Mieczysław. 1981. Słownik języka polskiego. Tom 3. Warszawa: PWN.
 • Środa Magdalena. 1994. „Argumenty za i przeciw etyce zawodowej”. Etyka (27), 1994: 167-169.
 • Tarno Jan. 2005. Policja jako organ administracji o kompetencjach szczególnych. W Policja w strukturach administracji publicznej, 9-20. Szczytno: WSPol.
 • Ustawa o Policji z 6 kwietnia 1990 roku. 1990. Dz. U. z 2011r. Nr 287, poz. 1687 ze zm.
 • Ustawa z dnia 24 maja 2013 roku o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. 2013.
 • Dz. U. z 2013 roku, poz. 628 ze zm.
 • Wieczorek Agata. http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/68323,Psychologowie-policyjni.html
 • Wiszowaty Edward. 2002. Duszpasterstwo Policji. Studium pastoralno-socjologiczne. Szczytno: WSPol.
 • Wiszowaty Edward. 2011. Etyka Policji. Między prawem, moralnością i skutecznością. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ŁOŚGRAF – Wiesław Łoś.
 • Załącznik do Zarządzenia nr 805 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2003. 2003. Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz.676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130 poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302.
 • Zarządzenie nr 805/2003 Komendanta Głównego Policji. 2004. Dz. Urz. KGP 2004 nr 1, poz. 3.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c37d3cb2-2110-421e-97fb-8858f49ca171
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.