Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 1 (348) | 21-32

Article title

Advantages and Disadvantages of Enterprise Activity in Network Organisations – Some Aspects

Content

Title variants

PL
Korzyści i wady działania przedsiębiorstw w organizacjach sieciowych – wybrane aspekty
RU
Выгоды и недостатки действия предприятий в сетевых организациях – избранные аспекты

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
In her article, the author focused her attention on advantages and disadvantages of cooperation undertaken by enterprises operating within the framework of network organisations in the Polish economy. Establishing cooperation by enterprises may become nowadays one of the bases of formation of their development strategies. In the conditions of high variability of the environment, the growing uncertainty of enterprise activity, there gain in importance the concepts making use of definite relationships and partnership cooperation with other entities. There appear new forms of that cooperation, new organisational structures, inter alia, network organisations. Affiliation to them is connected with achievement by enterprises of definite benefits, while, on the other hand, it may result in occurrence of some threats. The empirical research carried out in 2013 in a group of 363 enterprises belonging to various network organisations conform that really enterprises achieve definite benefits carrying out their activities within the framework of network. And they are decidedly more emphasised than definite threats.
PL
W artykule skoncentrowano uwagę na korzyściach i wadach współpracy podejmowanej przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w ramach organizacji sieciowych w polskiej gospodarce. Nawiązywanie współpracy przez przedsiębiorstwa może stać się współcześnie jedną z podstaw tworzenia ich strategii rozwoju. W warunkach dużej zmienności otoczenia, rosnącej niepewności działania przedsiębiorstwa, zyskują na znaczeniu koncepcje wykorzystujące określone związki i partnerską współpracę z innymi podmiotami. Pojawiają się nowe formy tej współpracy, nowe struktury organizacyjne, m.in. organizacje sieciowe. Przynależność do nich wiąże się z osiąganiem przez przedsiębiorstwa określonych korzyści, z drugiej zaś strony może skutkować wystąpieniem określonych zagrożeń. Badania empiryczne przeprowadzone w 2013 r. w grupie 363 przedsiębiorstw należących do różnych organizacji sieciowych potwierdzają, iż rzeczywiście przedsiębiorstwa osiągają określone korzyści prowadząc działalność w ramach sieci. I są one zdecydowanie mocniej akcentowane niż określone zagrożenia.
RU
В статье обратили внимание на выгоды и недостатки сотрудничества, к которому приступают предприятия, функционирующие в польской экономике в рамках сетевых организаций. Установление сотрудничества предприятиями может в настоящее время стать одной из основ формирования их стратегий развития. В условиях большой изменчивости окружающей среды, растущей неуверенности действий предприятий повышается значение концепций, использующих определенные связи и партнерское сотрудничество с другими субъектами. Появляются новые формы этого сотрудничества, новые организационные структуры, в частности, сетевые организации. Принадлежность к ним связана с достижением предприятиями определенных выгод, с другой же стороны она может вести к появлению определенных угроз. Эмпирические исследования, проведенные в 2013 году в группе 363 предприятий, относящихся к разным сетевым организациям, подтверждают, что действительно предприятия достигают определенных выгод, осуществляя деятельность в рамках сети. И они решительно больше подчеркиваются, нежели определенные угрозы.

Year

Issue

Pages

21-32

Physical description

Dates

published
2014-01-2014-02

Contributors

  • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Warszawa

References

  • Bessant J., Tidd J. (2013), Innovation and Entrepreneurship, 2nd edition, John Willey and Sons. Everett K. (2011), Designing the Networked Organization, Business Expert Press. Griffin R.W. (2008), Management, Houghton Mifflin Company. Galavan R., Murray J., Markides C. (2008), Strategy, Innovation, and Change: Challenges for Management, Oxford University Press. Robbins S.P., DeCenzo D.A. (2007), Fundamentals of Management: Essential Concepts and Applications, Pearson/Prentice Hall. Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji (2011), scientific editor W. Janasz, Difin, Warsaw. Parung J., Bitici U.S. (2006), A conceptual metric for measuring collaborative networks, “Journal of Modelling in Management”, Vol. 1, No. 2. Popławski W., Sudolska A., Zastempowski M. (2008), Współpraca przedsiębiorstw w Polsce w procesie budowania ich potencjału innowacyjnego, Dom Organizatora, Toruń. Strzyżewska M. (2011), Współpraca między przedsiębiorstwami – odniesienie do polskiej praktyki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warsaw. Warner M., Witzel M. (2004), Managing in Virtual Organizations, Thomson Learning. Zasobowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w Polsce (2013), scientific editor A. Skowronek-Mielczarek, CeDeWu, Warsaw.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0438-5403

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c38658ef-2d22-4e5b-a47a-f218b74694f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.