Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 11 | 1 | 51-66

Article title

Nauka o Ojcu i Synu w starożytnych formułach wiary z Sirmium

Content

Title variants

EN
The Teaching about The Father and The Son in ancient formulas of the faith in Sirmium

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł składa się z dwóch części. Pierwszą stanowi teologiczna analiza formuł wiary z uwzględnieniem nauki o Ojcu i Synu. Ojcostwo odnosi się w nich nie tylko do Osoby Ojca, ale także do całej Trójcy. Zrodzenie Syna z Ojca pozostaje tajemnicą, ale także jest podstawą boskości Syna. Formuły wiary nie przyjmują jednak pojęcia współistotności, odrzucając filozoficzny termin grecki ούσία. Syn jest posłany przez Ojca i poddany Ojcu. Przede wszystkim jest On jednak podobny do Ojca. Druga część artykułu jest pogłębioną refleksją nad nauką synodalną w celu ukazania jej aktualności. Przez osobę i zbawcze dzieło wcielonego Syna ojcostwo Boga odnosi się w nowy sposób do uczniów Pana. Poddanie Syna jest drogowskazem dla każdego człowieka, który powinien być poddany Ojcu jak Syn. Z kolei pojęcie podobieństwa Syna do Ojca może być sposobem wyrażenia tajemnicy trynitarnej, jeśli oznacza Boską równość Ojca i Syna (tożsamość natury Boskiej), ale zarazem określa odrębność Osób Boskich (nietożsamość Osób).
EN
The article consists of two parts. The first part constitutes theological analysis of the formulas of faith with regard to the teaching about the Father and the Son. Here, the fatherhood refers not only to the Person of the Father, but also to the entire Triune. The begetting of the Son from the Father remains a secret, but at the same time forms the basis of Divinity of the Son. However, the formulas of faith do not accept the concepts of coessentialness, rejecting the philosophical term ousia. The Son is sent by the Father and He is subjected to the Father. But first of all, He is similar to the Father. The second part of the article constitutes profound, in-depth reflection on the synodal teaching to indicate its topicality. Through the Person and the Redemptive Act of the incarnate Son the fatherhood of God refers, in a new way, to the disciples of the Lord. Submissiveness of the Son is a signpost for every man who should be submissive to the Father like the Son. In turn, the concept of similarity of the Son to the Father can be a way of expression of the Trinitarian Mystery, provided it encompasses Divine equality of the Father and the Son (the identity of Divine nature), yet at the same time determines the distinctness of God’s Persons (Their non-identity).

Year

Volume

11

Issue

1

Pages

51-66

Physical description

Contributors

 • profesor zwyczajny w I Katedrze Teologii Dogmatycznej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, rektor PWT we Wrocławiu

References

 • Ambroży, Wykład Psalmu 118,3,34 (CSEL 62), w: Ojcowie Kościoła komentują Biblię.
 • Stary Testament Xa. Księga Izajasza 1–39, oprac. S. Kalinowski, Ząbki 2015.
 • Brown R.E., Giovanni, przekł. włoski A. Sorsaja, M.T. Petrozzi, Assisi 1979.
 • Brzegowy T., Księga Izajasza. Rozdziały 13–39. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, NKBST XXII/cz. 2, Częstochowa 2014.
 • Cipriani S., Le lettere di Paolo, Assisi 1991.
 • Durst M., Sirmium, LThK3, t. 9, s. 632–634.
 • Góźdź K., Problem uniwersalistycznego znaczenia wypowiedzi lokalnych Magisterium
 • Ecclesiae, w: Charyzmat osoby i autorytet urzędu. Wokół pytania o „gatunki literackie” współczesnych wypowiedzi papieskich oraz Stolicy Apostolskiej, red. G. Strzelczyk,
 • Katowice 2007, s. 87–92 (Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 38).
 • Greshake G., Homöer – Homöusianer, LThK3, t. 5, s. 251.
 • Hieronim, Komentarz do Księgi Izajasza 5,14,12–14 (CCL 73), w: Ojcowie Kościoła komentują Biblię. Stary Testament Xa. Księga Izajasza 1–39, oprac. S. Kalinowski, Ząbki 2015.
 • Mędala S., Ewangelia według świętego Jana. Rozdziały 13–21, Częstochowa 2010 (Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament IV/2).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c38722b0-14fa-4d8f-9ea1-8d7441467a6f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.