Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1(6) | 71-99

Article title

Planowanie dostępności – polskie uwarunkowania prawne i praktyka

Authors

Content

Title variants

Accessibility planning – Polish legal status and practice

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Osoby z niepełnosprawnością stanowią jedną z grup szczególnie narażonych na dyskryminację oraz wykluczenie społeczne. Napotykają w cyberprzestrzeni na mnóstwo barier, głównie o charakterze technicznym, które utrudniają bądź wręcz uniemożliwiają im dostęp do usług internetowych. Celem artykułu jest przedstawienie wspólnotowej oraz międzynarodowej strategii niwelowania przepaści cyfrowej w społeczeństwie informatycznym, na którą narażone są w dużym stopniu osoby z rożnymi dysfunkcjami, a także omówienie regulacji prawnych, posiadających istotne znaczenie w tym zakresie. Przedmiotem niniejszego artykułu jest niezwykle aktualna tematyka dostępności, która nabiera szczególnego znaczenia wraz z ratyfikacją 6 września 2012 r. przez Polskę Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, a także z wejściem w życie 31 maja 2012 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Zakres prezentowanej tematyki został zawężony do obowiązku projektowania oraz dostosowywania przez polskie organy administracji publicznej stron internetowych do międzynarodowych standardów dostępności, tzw. Wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych (ang. Web Content Accessibility Guidelines) (dalej: WCAG), opracowanych przez Konsorcjum World Wide Web.
EN
Persons with disabilities are one of the groups particularly vulnerable to discrimination and social exclusion. They encounter a lot of barriers in cyberspace, mostly of a technical nature, which make them difficult or even impossible to get access to web services. The aim of this paper is to provide the community and international strategy to address the digital divide in the information society, to which persons with various disabilities, to a large extent, are exposed to, as well as to discuss substantial legal regulations in this field. The article concerns extremely prevailing matter of accessibility, which becomes of particular importance along with the ratification of the United Nations Convention on The Rights of Persons with Disabilities on September 6 2012 in Poland, as well as with the entry into force on May 31 2012 of the Regulation of the Council of Ministers of April 12 2012, on the National Interoperability Framework, the minimum requirements for public registry and electronic information exchange as well as the minimum requirements for IT systems. The presented issues have been narrowed down to the obligation to design and to customize websites by the Polish public administration bodies, to meet Web Content Accessibility Guidelines (further WCAG) - the international accessibility standards developed by the World Wide Web Consortium.

Year

Issue

Pages

71-99

Physical description

Dates

published
2013-03-27

Contributors

  • Biuro Planowania Dostępności, Warszawa

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-7734

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c392b8e7-2325-4a67-97b3-be5e7bbe941f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.